KSKE 8 Sd 64/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/64/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201046 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201046.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: A. G., E.. XX.XX.XXXX, I. G. XX, XXX XX S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.05.2012 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 22.05.2012 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.05.2012 odporkyňa v zmysle ustanovení § 66 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) odo dňa 15.03.2012 zvýšila navrhovateľke starobný dôchodok na sumu 369,70 eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa dôvodila, že zvýšenie starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia počas poberanie tohto dôchodku je 7,94586926 eur mesačne a je určené ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov 0,8093 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, čo predstavuje 9,8182 eur. S ohľadom na uvedené skutočnosti preto odporkyňa k sume starobného dôchodku navrhovateľky, ktorá sa vyplácala k 14.03.2012 v sume 361,70 eur mesačne, prirátala sumu zvýšenia starobného dôchodku navrhovateľky, čo predstavovalo súhrnne 369,70 eur mesačne.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 26.06.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 26.06.2012, požiadala o preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne. Navrhovateľka namietala sumu predstavujúcu zvýšenie starobného dôchodku za obdobie od 01.08.2006 do 15.03.2012.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 04.09.2012, doručenom Krajskému súdu v Košiciach dňa 10.09.2012, navrhla s poukazom na skutkové a právne dôvody napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.05.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Vo vyjadrení vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky argumentovala, že napadnutým rozhodnutím bol starobný dôchodok navrhovateľky zvýšený za obdobie od 01.08.2006 do 31.12.2006, od 01.01.2007 do 31.12.2007, od 01.01.2008 do 31.12.2008, od 01.01.2009 do 31.12.2009, od 01.01.2010 do 31.12.2010, od 01.01.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 14.03.2012 tak, ako to vyplývalo zo samotného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, t. j. na základe evidenčných listov

dôchodkového poistenia navrhovateľky s tým, že pri určení sumy zvýšenia predmetného starobného dôchodku boli navrhovateľke zohľadnené tie vymeriavacie základy, ktoré získala. Odporkyňa zároveň dodala, že jej postup pri zvýšení starobného dôchodku navrhovateľky bol v súlade s platnou právnou úpravou na základe vystavených evidenčných listov dôchodkového poistenia.

Odporkyňa zároveň záverom na podporu svojich tvrdení dodala, že navrhovateľka v podanom opravnom prostriedku neuviedla konkrétnu námietku (v čom boli jej dôchodkové nároky posúdené nesprávne) a že nie je dôvod na zmenu rozhodnutia, respektíve doplnenie dokazovania.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Pojednávanie súdu, nariadené na deň 31.10.2012, sa vykonalo v neprítomnosti navrhovateľky.

Zástupkyňa odporkyne navrhla na pojednávaní preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdiť.

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. (ustanovenie § 66 ods. 3 zákona o sociálnom poistení)

Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9. (ustanovenie § 293l ods. 1 zákona o sociálnom poistení)

Z dávkového spisu odporkyne považoval odvolací súd za preukázané, že navrhovateľka bola poberateľkou starobného dôchodku odo dňa 18.05.1993. Starobný dôchodok jej bol priznaný právoplatným rozhodnutím v zmysle dikcie ustanovenia § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Právoplatnými rozhodnutiami č. XXX XXX XXXX zo dňa 04.07.2005, č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.02.2006 a č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.05.2012 (+ jeho zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.08.2012) bol navrhovateľke následne priznaný starobný dôchodok zvyšovaný za obdobie dôchodkového poistenia, ktoré po vzniku nároku na starobný dôchodok navrhovateľka získala.

Starobný dôchodok navrhovateľky sa po 31.07.2006 v zmysle ustanovenia § 293l ods. 1 zákona o sociálnom poistení zvýšil podľa § 66 ods. 2 až 9 citovaného zákona. Podľa § 66 ods. 3 zvýšenie starobného dôchodku navrhovateľky bolo určené ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Krajský súd po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k jednoznačnému záveru, že odporkyňa pri výpočte sumy, o ktorú sa mala navrhovateľke zvýšiť suma starobného dôchodku, postupovala podľa citovaného ustanovenia § 66 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Spôsob výpočtu

a podklady, z ktorých odporkyňa vychádzala, boli podrobne uvedené v napadnutom rozhodnutí zo dňa 22.05.2012. Súd porovnaním týchto údajov zistil, že zodpovedajú písomným dokladom, nachádzajúcich sa v dávkovom spise odporkyne.

Napadnutým rozhodnutím odporkyňa navrhovateľke zvýšila starobný dôchodok počnúc dňom 15.03.2012 na sumu 369,70 eur mesačne zákonne s správne. Jednalo sa o zvýšenie starobného dôchodku navrhovateľky za obdobie od 01.08.2006 do 31.12.2006, od 01.01.2007 do 31.12.2007, od 01.01.2008 do 31.12.2008, od 01.01.2009 do 31.12.2009, od 01.01.2010 do 31.12.2010, od 01.01.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 14.03.2012 tak, ako to vyplývalo zo samotného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, t. j. na základe evidenčných listov dôchodkového poistenia navrhovateľky s tým, že pri určení sumy zvýšenia predmetného starobného dôchodku boli navrhovateľke zohľadnené tie vymeriavacie základy, ktoré získala.

Navrhovateľka v opravnom prostriedku neuviedla žiadne konkrétne dôvody, pre ktoré by rozhodnutie odporkyne bolo vydané v rozpore so zákonom. Krajský súd preto v zhodne s názorom odporkyne nevidel žiaden dôvod na zmenu rozhodnutia, respektíve doplnenie dokazovania, nakoľko výpočet zvýšenia starobného dôchodku navrhovateľky zo strany odporkyne považoval súd za správny a zákonný.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa v správnom konaní dostatočne zistila skutkový stav veci a nepochybila, ak rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.05.2012 navrhovateľke odo dňa 15.03.2012 zvýšila sumu starobného dôchodku navrhovateľky na sumu 369,70 eur mesačne.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.