KSKE 8 Sd 66/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 66/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/66/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200795 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200795.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: M. M., N.. XX.XX.XXXX, A. B. XX, XXX XX K., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, L.. XX. P. Č.. X, XXX XX A., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.08.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.08.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 18.07.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 06.09.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 06.09.2011, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.08.2011. Namietala znalecký posudok a dôvodila, že posudkový lekár dôkladne nezohľadnil všetky lekárske nálezy, preukazujúce jej nepriaznivý zdravotný stav.

Po opätovnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia bolo zo strany odporkyne dňa 28.02.2012 vydané nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým Sociálna poisťovňa- ústredie v zmysle ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.08.2011 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a súčasne vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky v plnom rozsahu.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 09.02.2011 totiž odporkyňa rozhodla o priznaní invalidného dôchodku navrhovateľke odo dňa 01.09.2011 v sume 211,10 eur mesačne, zvýšeného v zmysle ustanovenia § 82 zákona o sociálnom poistení a opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z. na konečnú sumu 218,10 eur mesačne.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 11.04.2012, navrhovateľka vzhľadom na vydané zmenové rozhodnutie odporkyne výslovne prehlásila, že je spokojná s novým rozhodnutím odporkyne a svoj návrh berie späť. Zároveň súd požiadala o zastavenie konania.

Zástupkyňa odporkyne navrhla konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.