KSKE 8 Sd 67/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 67/2012

KS v Košiciach, dátum 09.10.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 67/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201105 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201105.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: I.M. C., T.. XX.XX.XXXX, H. I. X, XXX XX Y., proti odporkyni: G. C., Ú. H., O.. XX. Z. Č.. X, XXX XX H., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31.07.2012 v konaní o zvýšenie starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31.07.2012 v zmysle ustanovenia § 66 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia od 18.01.2008 do 31.05.2012.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 08.08.2012 namietala správnosť napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31.07.2012 a žiadala jeho opätovné preskúmanie. Argumentovala zistením, že administratívnou chybou nebol u odporkyne vymazaný údaj, týkajúci sa zániku jej dôchodkového poistenia u zamestnávateľa D., Z.. G.. Y..

Navrhovateľka následne podaním zo dňa 05.10.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 05.10.2012, krajskému súdu oznámila, že rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X- V.. zo dňa 05.09.2012 odporkyňa jej žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku odo dňa 18.01.2008 do 31.05.2012 vyhovela. S ohľadom na uvedenú skutočnosť navrhovateľka súd požiadala o zastavenie konania.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasledujúúcich O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.