KSKE 8 Sd 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 7/2012

KS v Košiciach, dátum 31.01.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200096 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200096.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: M. X., Z.. XX.XX.XXXX, B. P. XXX, XXX XX P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, R.. XX. T. Č.. X, XXX XX B., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.10.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a podanie navrhovateľky.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom, doručeným Sociálnej poisťovni- ústredie dňa 12.01.2012 (odoslaným poštou na prepravu z Košíc dňa 11.01.2012) , sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.10.2011, ktorým jej odporkyňa zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok.

Navrhovateľka predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeroval jej opravný prostriedok, prevzala dňa 12.10.2011 a 30-dňová lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporkyne jej začala plynúť dňom 13.10.2011. Posledný deň lehoty na podanie odvolania pripadol na deň 11.11.2011.

V zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení III. hlavy sa rozhoduje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. (ustanovenie § 250m ods. 2 O.s.p.)

Napadnuté rozhodnutie správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie obsahovalo.

V zmysle ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Navrhovateľka opravný prostriedok odoslala poštou na Sociálnu poisťovňu- ústredie dňa 11.01.2012 a teda opravný prostriedok podala oneskorene, keďže dňa 12.11.2011 sa uvedené rozhodnutie odporkyne stalo právoplatným.

V konaní bol opravný prostriedok podaný zjavne oneskorene a z tohto dôvodu ho súd uznesením odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.