KSKE 8 Sd 72/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 72/2011

KS v Košiciach, dátum 13.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 72/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/72/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200903 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200903.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: A. K., E.. XX.XX.XXXX, I. A. XX, XXX XX D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 17.08.2011 v konaní o vdovskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 17.08.2011 v zmysle ustanovení § 74 ods. 2 a 3 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zastavila navrhovateľke výplatu vdovského dôchodku odo dňa 22.10.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 06.09.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 06.09.2011, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne, pričom v odvolaní argumentovala tým, že dňa 18.08.2011 dovŕšila 52 rokov a vychovala dve deti: Y. K., nar. XX.XX.XXXX a B. K., nar. XX.XX.XXXX.

Odporkyňa následne vydaným zmenovým rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 09.01.2012 v zmysle § 74 ods. 3 a § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení uvoľnila navrhovateľke odo dňa 22.10.2011 výplatu vdovského dôchodku v sume 303,50 eur mesačne, nakoľko navrhovateľka preukázala splnenie podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku.

Navrhovateľka s ohľadom na vydané zmenové rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.01.2012 v podaní zo dňa 09.02.2012, odoslanom na poštovú prepravu dňa 10.02.2012, súdu oznámila, že svoj opravný prostriedok berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.