KSKE 8 Sd 74/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 74/2011

KS v Košiciach, dátum 31.01.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 74/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/74/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200926 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200926.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X.. S. K., R.. XX.XX.XXXX, T. D. Ž. XX, XXX XX J., korešpondenčná adresa H. XX, XXX XX J., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 13.09.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 13.09.2011 v zmysle ustanovenia § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 23.08.2011.

Opravným prostriedkom zo dňa 14.10.2011 sa navrhovateľ domáhal opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 13.09.2011. V odvolaní argumentoval chybným posúdením rozhodujúceho zdravotného postihnutia a jeho závažnosti, ako i neprihliadnutím na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Zmenovým rozhodnutím č. XXXXXXX XXX zo dňa 09.12.2011 odporkyňa v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok odo dňa 07.02.2011 v sume 266,20 eur mesačne a následne ho zvýšila na sumu 275,00 eur mesačne odo dňa 01.01.2012.

Následne vydaným rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 13.12.2011 odporkyňa zrušila napadnuté rozhodnutie správneho orgánu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 13.09.2011 a v plnom rozsahu vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa.

S ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti navrhovateľ v podaní zo dňa 25.01.2012, doručenom Krajskému súdu v Košiciach dňa 30.01.2012, krajskému súdu oznámil, že netrvá na podanom opravnom prostriedku a že opravný prostriedok berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.