KSKE 8 Sd 77/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/77/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200980 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200980.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: E. I.J., R.. XX.XX.XXXX, D. X. K.Á.S. XX/X, XXX XX H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, Ú. D., B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.09.2011 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011 v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia citáciou ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení odporkyňa vymedzila zákonné podmienky vzniku nároku na invalidný dôchodok a následne konštatovala, že hoci navrhovateľka splnila prvú z podmienok vzniku nároku na invalidný dôchodok (navrhovateľka sa stala invalidnou) , keďže lekárskym posudkom zo dňa 15.08.2011 bola navrhovateľke posudkovým lekárom stanovená 60 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nesplnila druhú podmienku, t. j. podmienku potrebného počtu obdobia dôchodkového poistenia.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity, t. j. pred 26.01.2011, však navrhovateľka podľa lustrácie odporkyne získala len 4 927 dní obdobia dôchodkové poistenia (presný rozpis tvoril neoddeliteľnú prílohu napadnutého rozhodnutia odporkyne) , čo podľa § 60 ods. 9 zákona o sociálnom poistení predstavovalo 13 rokov a 182 dní obdobia dôchodkového poistenia. V nadväznosti na uvedené zistenia teda odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľka nesplnila druhú podmienku vzniku nároku na invalidný dôchodok, t j. podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia a navrhovateľke teda nevznikol nárok na invalidný dôchodok.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 04.10.2011 sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011, pričom dodala, že pre nepriaznivý zdravotný stav nemá ako odpracovať chýbajúci počet dní. Zároveň uviedla, že v rokoch 2000 - 2005 žila s celou rodinou v D., kde za ňu sociálne poistenie odvádzal tento štát.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 04.11.2011 vyplynulo, že odporkyňa vzhľadom na podrobne uvedené skutkové i právne dôvody žiadala napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011 (odporkyňa pravdepodobne mylne uviedla dátum 14.08.2011) ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity dosiahla vek 56 rokov a k tomuto dňu nepreukázala potrebnú dobu poistenia 15 rokov, ale len 13 rokov a 182 dní poistenia. Zároveň poznamenala, že navrhovateľka o možnosti dobrovoľného uhradenia poisteného listom zo dňa 26.09.2011 informovaná odporkyňou bola.

V závere vyjadrenia odporkyňa taktiež uviedla, že Sociálna poisťovňa vzhľadom na odvolaciu námietku navrhovateľky vykonáva v jej veci šetrenie a že po došetrení doby poistenia navrhovateľky v D. bude v navrhovateľkinej veci opätovne rozhodnuté.

Za súčasného stavu sa však odporkyňa pridržiavala správnosti napadnutého rozhodnutia zo dňa 14.09.2011, keďže podkladom k vydaniu rozhodnutia bola celá doba navrhovateľkinho dôchodkového poistenia, ktorú mala odporkyňa k dispozícii a ktorá sa nachádzala v jej evidencii.

Krajský súd v Košiciach, ako vecne a miestne príslušný, preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka sa na pojednávanie krajského súdu, nariadené na deň 24.04.2012, nedostavila. Zástupkyňa odporkyne s poukazom na písomné vyjadrenie vo veci navrhla na pojednávaní preskúmavané rozhodnutie odporkyne potvrdiť ako vecne správne.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku:

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,

b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,

c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,

d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,

e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,

f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,

g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. (ustanovenie § 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 250i ods. 1 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

Predovšetkým k odvolaniu navrhovateľky je potrebné uviesť, že súdy nenahradzujú činnosť správnych orgánov, ale preskúmavajú zákonnosť ich rozhodnutí, t. j. či pri riešení konkrétnych otázok vymedzených opravným prostriedkom rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy. Súd preto vykonáva len dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia (§ 250q veta druhá O.s.p.) .

Preskúmavaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011 odporkyňa navrhovateľke zamietla žiadosť o invalidný dôchodok v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Vychádzajúc z dávkového spisu odporkyne krajský súd považoval za zrejmé, že navrhovateľka žiadosťou zo dňa 15.08.2011 požiadala odporkyňu o priznanie invalidného dôchodku odo dňa 26.01.2011. Prílohu č. 1 žiadosti o dôchodok tvoril zoznam dôb zamestnania, poistenia a iných činností (v prípade ak išlo o zamestnanie v cudzine, bolo potrebné uviesť i názov cudzieho štátu) . V prípade navrhovateľky bolo v tomto zozname zaevidované:

- odo dňa 16.08.1973 do 21.08.1973- W. J.

- odo dňa 29.05.1991 do 24.08.1991- R. E. R. Ú. J.

- odo dňa 18.10.1995 do 24.10.2000- R. E. R. Ú. J.

- odo dňa 28.11.2003 do 15.01.2004- R. E. R. Ú. J.

- odo dňa 30.06.2005 do 18.06.2006- R. E. R. Ú. J.

- odo dňa 04.09.2006 - trvá- R. E. R. Ú.N. J..

Navrhovateľka v žiadosti o priznanie invalidného dôchodku zo dňa 15.08.2011 vlastnoručným podpisom potvrdila a vyhlásila, že údaje v tejto žiadosti sú podľa jej vedomostí pravdivé a úplné.

S ohľadom na uvedené, krajský súd považoval taktiež za preukázané, že navrhovateľka skutočnosť, že za ňu v rokoch 2000 až 2005 D. J. odvádzalo sociálne poistenie, v žiadosti o priznanie invalidného dôchodku neuvádzala a odporkyňa o tejto skutočnosti v čase rozhodovania o invalidnom dôchodku navrhovateľky nemala žiadnu vedomosť.

V zmysle § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak:

1. sa stal invalidný,

2. získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a

3. ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Krajský súd v tejto súvislosti poznamenáva, že podmienky vzniku nároku na invalidný dôchodok v zmysle § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení musia byť splnené kumulatívne.

V prípade navrhovateľky však absentovalo splnenie druhej podmienky, a to splnenie podmienky získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

V zmysle ustanovenia § 72 ods. 1 písm. g) zákona o sociálnom poistení potrebný počet rokov obdobia dôchodkové poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Navrhovateľka však vychádzajúc z jej osobného listu, ktorý tvoril neoddeliteľnú prílohu napadnutého rozhodnutia odporkyne, získala len 13 rokov a 182 dní dôchodkového poistenia.

S ohľadom na uvedené nesplnila túto podmienku vzniku nároku na invalidný dôchodok.

V danom prípade odvolací súd považoval za podstatnú tú skutočnosť, že odporkyňa v čase vydania rozhodnutia nemala k dispozícii vedomosť o tom, že za navrhovateľku v rokoch 2000 až 2005 platil poistenie iný štát- D. J.. Navrhovateľka odporkyni túto informáciu poskytla až v rámci odvolacieho konania.

Nakoľko v zmysle ustanovenia § 250i ods. 1 O.s.p. je pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia, odvolací súd napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.09.2011 (ohľadom zamietnutia žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok) vzhľadom na uvedené skutočnosti považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Nad rámec krajský súd poznamenáva, že odporkyňa navrhovateľku listom zo dňa 26.09.2011 písomne informovala i o možnosti dobrovoľného uhradenia poistného za obdobie, ktoré navrhovateľke do zákonom požadovaného obdobia (t. j. do 15 rokov) v zmysle § 72 ods. 1 písm. g) zákona o sociálnom poistení chýbalo.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.