KSKE 8 Sd 8/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 8/2012

KS v Košiciach, dátum 15.03.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 8/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200103 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200103.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: T.. J. M., G.. XX.XX.XXXX, K. A. X, XXX XX C. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, F.. XX. Q. Č.. X, XXX XX K., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.11.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.11.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 03.06.2011.

Opravným prostriedkom zo dňa 13.12.2011 sa navrhovateľ domáhal opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.11.2011, pričom argumentoval svojim nepriaznivým zdravotným stavom.

Zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.02.2012 odporkyňa zrušila napadnuté rozhodnutie správneho orgánu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.11.2011 (odporkyňa pravdepodobne mylne uviedla dátum 18.01.2011) o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a súčasne vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu.

Následne vydaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.02.2012 odporkyňa v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok odo dňa 06.06.2011 v sume 251,40 eur mesačne a následne ho zvýšila na sumu 259,70 eur mesačne odo dňa 01.01.2012.

S ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti navrhovateľ v podaní zo dňa 13.03.2012, osobne podanom na Krajský súd v Košiciach dňa 13.03.2012, krajskému súdu oznámil, že je s novým rozhodnutím odporkyne spokojný, že netrvá na svojom opravnom prostriedku a že svoj návrh berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.