KSKE 8 Sd 80/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 80/2011

KS v Košiciach, dátum 24.01.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 80/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201058 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201058.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: L. W., I.. XX.XX.XXXX, Z. E. XXX, XXX XX L., proti odporkyni: M. B., Ú. Z., U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.08.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a podanie navrhovateľa.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa opravným prostriedkom, doručeným Sociálnej poisťovni- ústredie dňa 17.10.2011 (odoslaným poštou na prepravu zo M. I. O. dňa 14.10.2011) , domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.08.2011. Navrhovateľ odporkyni zároveň zaslal doklad preukazujúci pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu zo dňa 30.08.2011.

Navrhovateľ predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeroval jeho opravný prostriedok, prevzal dňa 06.09.2011 a 30 - dňová lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporcu začala plynúť dňom 07.09.2011. Posledný deň lehoty na podanie odvolania pripadol na deň 06.10.2011.

V zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. (ustanovenie § 215 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení III. hlavy sa rozhoduje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

V zmysle ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Navrhovateľ opravný prostriedok odoslal poštou na Sociálnu poisťovňu- ústredie dňa 14.10.2011 a teda opravný prostriedok podal oneskorene, keďže dňa 07.10.2011 sa uvedené rozhodnutie odporkyne stalo právoplatným.

V konaní bol opravný prostriedok podaný zjavne oneskorene a z tohto dôvodu ho súd uznesením odmietol.

Nad rámec uvedeného krajský súd poznamenáva, že na základe potvrdenia o štúdiu na J. O. G. G. U. O. Ko v akademickom roku 2011/2012 zo dňa 30.08.2011 odporkyňa následne vydala rozhodnutie č. XXXXXXX XXX zo dňa 27.10.2011, ktorým bola navrhovateľovi uvoľnila výplatu sirotského dôchodku odo dňa 12.09.2011 v sume 25,90 eur mesačne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.