KSKE 8 Sd 81/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201079 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201079.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: E. C., R.. XX.XX.XXXX, D. J.. R. XXXX/XX, XXX XX I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.10.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.10.2011 v zmysle ustanovenia § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla navrhovateľke žiadosť o zvýšenie sumy invalidného dôchodku ku dňu 02.08.2011.

Odporkyňa taktiež rozhodla, že podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhovateľke od dňa 02.08.2011 vznikol nárok na invalidný dôchodok v sume 154,70 eur mesačne, zodpovedajúci miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %, ktorý sa jej však podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 529/2006 Z. z. nevypláca a dňom 02.08.2011 naň nárok navrhovateľke zaniká.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 24.10.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 28.10.2011, sa navrhovateľka domáhala opätovného prehodnotenia zdravotného stavu, nakoľko pri posudzovaní jej zdravotného stavu údajne neboli zohľadnené všetky jej diagnózy.

Odporkyňa po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky opätovne preskúmala napadnuté rozhodnutie a zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.12.2011 navrhovateľke priznala invalidný dôchodok v konečnej sume 257,70 eur mesačne odo dňa 01.12.2011, zvýšený odo dňa 01.01.2012 na sumu 266,30 eur mesačne. Lekárskym posudkom zo dňa 01.12.2011 bola totiž navrhovateľka uznaná plne invalidnou s priznanou 75 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa na pojednávanie, nariadené na deň 31.01.2012, nedostavila. V prípise zo dňa 19.01.2012, odoslanom na poštovú prepravu dňa 20.01.2012, však Krajskému súdu v Košiciach

oznámila, že žiada zastavenie konania, nakoľko odporkyňa vyhovela jej opravnému prostriedku v plnom rozsahu.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.