KSKE 8 Sd 82/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 82/2011

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 82/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201087 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201087.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: J. Š., Z.. XX.XX.XXXX, B. R. XX, XXX XX F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, R.. XX. T. Č.. X, XXX XX B., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX zo dňa 30.09.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX zo dňa 30.09.2011 v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 02.11.2011 sa navrhovateľ domáhal opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia, pričom v odvolaní argumentoval nesprávnym stanovením dátumu vzniku invalidity zo strany odporkyne.

Pojednávania, nariadeného na deň 07.02.2012, sa navrhovateľ nezúčastnil, nakoľko listom zo dňa 30.01.2012, doručenom Krajskému súdu v Košiciach dňa 31.01.2012, navrhovateľ odvolaciemu súdu oznámil, že netrvá na ďalšom prejednaní svojho odvolania a že ďalšie súdne konanie považuje za bezpredmetné a svoju účasť na konaní za neopodstatnenú, nakoľko dňa 02.12.2011 bol zo strany posudkového lekára opätovne prehodnotený jeho zdravotný stav a dátum vzniku invalidity bol v jeho prípade stanovený na deň 28.06.2010, s čím navrhovateľ v plnej miere súhlasil.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.