KSKE 8 Sd 85/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 85/2011

KS v Košiciach, dátum 12.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 85/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201128 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201128.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: F. O., E.. XX.XX.XXXX, I. S. X, XXX XX D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 26.10.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a podanie navrhovateľa.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa podaným opravným prostriedkom, doručeným Sociálnej poisťovni- ústredie dňa 12.12.2011 (odoslaným na poštovú prepravu z Košíc dňa 09.12.2011) , domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 26.10.2011. V odvolaní namietal, že v odbornom posudku sa brali do úvahy iba choroby podporného a pohybového aparátu a nezohľadnili sa všetky ochorenia, ktorými trpí. S ohľadom na zmienené skutočnosti sa navrhovateľ domáhal opätovného dôkladného posúdenia svojho celkového zdravotného stavu.

Navrhovateľ predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeroval jeho opravný prostriedok, prevzal dňa 03.11.2011 a 30-dňová lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporcu začala plynúť dňom 04.11.2011. Posledný deň lehoty na podanie odvolania pripadol na deň 05.12.2011.

V zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení III. hlavy sa rozhoduje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. (ustanovenie § 250m ods. 2 O.s.p.)

Napadnuté rozhodnutie správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie obsahovalo.

V zmysle ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Opravný prostriedok navrhovateľa bol odporkyni doručený až dňa 12.12.2011, pričom odoslaný bol dňa 09.12.2011 na poštovú prepravu, t. j. po uplynutí zákonom stanovenej 30- dňovej lehoty na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia. Opravný prostriedok teda navrhovateľ podal oneskorene, keďže dňa 06.12.2011 sa napadnuté rozhodnutie odporkyne stalo právoplatným.

V konaní bol opravný prostriedok podaný zjavne oneskorene a z tohto dôvodu ho súd uznesením odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.