KSKE 8 Sd 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 9/2012

KS v Košiciach, dátum 21.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200117 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200117.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: A. Š.Á., H.. XX.XX.XXXX, C. E. Č.. X, XXX XX E., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, V.. XX. B. Č.. X, XXX XX C., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 09.11.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 09.11.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 25.10.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 08.12.2011 sa navrhovateľka domáhala opätovného prehodnotenia svojej žiadosti o invalidný dôchodok, ako i opätovného posúdenia svojho zdravotného stavu.

Navrhovateľka bola na pojednávaní dňa 22.02.2012 oboznámená s administratívnym spisom odporkyne (tak spisom dávkovým, ako i posudkovým) , vyjadrením odporkyne zo dňa 15.02.2012 a zo strany samosudkyne bola poučená, že aj v prípade rozhodnutia súdu má kedykoľvek možnosť odporkyňu požiadať na základe nových lekárskych správ (ktoré by svedčili o zhoršení jej zdravotného stavu) o nové posúdenie svojho zdravotného stavu.

Navrhovateľka následne súdu výslovne prehlásila, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.