KSKE 8 To 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8To/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010428 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010428.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru a sudcov JUDr. Daniely Mitterpákovej a JUDr. Martina Michalanského, v trestnej veci proti obžalovanému ml. Haroldovi T. a spol. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a iné, o odvolaní obžalovaných proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave sp. zn. XT/XX/XXXX zo dňa 28. 12. 2011 na verejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 5. marca 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr. por. z a m i e t a odvolanie obhajkyne obžalovaných ml. S. T. a ml. Q. F..

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd v Rožňave rozsudkom sp. zn. XT/XX/XXXX zo dňa 28. 12. 2011 boli obžalovaní ml. S. T., ml. Q. F. a R. W. uznaní vinnými z prečinu ublíženia na zdraví spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák., § 156 ods. 1 Tr. zák. č. 300/2005 Z. z. v znení novely č. 224/2010 Z. z. v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. č. 300/2005 Z. z. v znení novely č. 224/2010 Z. z. na tom skutkovom základe, že

dňa 25. 12. 2010 okolo 17.00 hod. v Rožňave, na ul. Krátkej, po predchádzajúcom nedorozumení fyzicky napadli A. S. tak, že ho viackrát udreli päsťou do tváre a tela, kde ho kopali aj nohami do tela, následne fyzicky napadli B. S. tak, že ho viackrát udreli päsťou do tváre, kopali do tela, čím mu spôsobili pomliaždeniny hlavy a tváre, pomliaždeninu hrudníka a priečnou neúplnou zlomeninou tela hrudnej kosti s nepatrným vtlačením úlomkov dozadu s dobou liečenia 3 týždne, A. S. neutrpel žiadne zranenia.

Za to im súd uložil :

obžalovanému ml. S. T. podľa § 364 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 117 ods. 1, § 38 ods. 2,3 Tr. zák. s prihliadnutím na ustanovenia § 36 písm. j/, l/ a § 37 písm. h/ Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov a podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. výkon tohto trestu mu odložil a podľa § 119 ods. 1 Tr. zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov.

Obžalovanému ml. Q. F. podľa § 364 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 117 ods. 1, § 38 ods. 2, 3 Tr. zák. s prihliadnutím na ustanovenia § 36 písm. j/, l/ a § 37 písm. h/ Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov a podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. mu výkon tohto trestu podmienečne odložil a podľa § 119 ods. 1 Tr. zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov.

Obžalovanému R. W. podľa § 364 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2, 3 Tr. zák. s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. j/, l/ a § 37 písm. h/ Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia

slobody vo výmere 8 mesiacov a podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. výkon tohto trestu mu podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 15 mesiacov.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. uložil obžalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne uhradiť liečebné náklady spojené s liečebnou starostlivosťou poškodených F. zdravotnej poisťovni, a.s. Z. XX, A., J. : XX XXX XXX vo výške 653,36 €.

Proti tomuto rozsudku podali odvolanie prostredníctvom svojej obhajkyne obžalovaní ml. S. T. a ml. Q. F.. V písomných dôvodoch odvolania uviedla, že podľa jej názoru prvostupňový súd o uznaní viny rozhodol zákonne a správne, ako aj o právnej kvalifikácii skutku oboch mladistvých obžalovaných, ovšem pochybil pri rozhodovaní o treste. K samotnému skutku uviedla, že výsledky vyšetrovania neodporujú tomu, že to bol samotný poškodený, ktorý celý konflikt začal, keď bezdôvodne fyzicky napadol obžalovaného ml. S. T. a taktiež udrel jeho priateľku. Obžalovaný ml. T. sa bránil a bránil aj svoju priateľku a obžalovaný ml. Q. F. sa do fyzického napádania poškodeného zapojil až v závere konfliktu. Obžalovaní mali v čase spáchania skutku 14 resp. 15 rokov, v registri trestov nemali záznam, pričom od spáchania skutku uplynula doba viac ako jedného roka, v ktorej obžalovaní nespáchali ďalšiu trestnú činnosť. Je toho názoru, že sú splnené podmienky pre upustenie od potrestania u oboch obžalovaných, pričom u obžalovaného ml. Q. F. s poukazom na ustanovenie § 95 ods. 2 Tr. zák. je dôvodné zvážiť aj postup v zmysle § 280 ods. 2 Tr. por. Navrhla preto, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok okresného súdu v zmysle odvolania.

Krajský súd vykonal verejné zasadnutie v neprítomnosti ml. obžalovaného S. T..

Na verejnom zasadnutí krajského súdu obhajkyňa obžalovaných poukázala na svoje písomné odôvodnenie odvolania, uložený trest považuje za príliš prísny a preto navrhla, aby odvolací súd zrušil výrok o treste v zmysle petitu odvolania a upustil od potrestania u obidvoch ml. obžalovaných.

Krajský prokurátor považoval rozhodnutie okresného súdu za zákonné a preto navrhol odvolanie obhajkyne ml. obžalovaných zamietnuť.

Obžalovaný ml. Q. F. sa pripojil k záverečnému návrhu svojej obhajkyne.

Zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v svojom záverečnom návrhu uviedla, že uložené tresty ml. obžalovaným považuje za dostačujúce a zákonné.

Na podklade takto podaných odvolaní krajský súd v zmysle ustanovenia § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie ml. obžalovaných nie sú dôvodné.

V konaní, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku postupoval okresný súd v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku a vykonal na hlavnom pojednávaní všetky potrebné dôkazy, majúce význam pre rozhodnutie o vine a treste, tieto dôkazy vyhodnotil v súlade s ustanovením § 2 ods. 12 Tr. por. a dospel tak ku správnym skutkovým a právnym záverom.

V odôvodnení napadnutého rozsudku v súlade s ustanovením § 168 ods. 1 Tr. por. okresný súd jasne a zreteľne vyložil, ktoré skutočnosti vzal za dokázané, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, pričom sa dôsledne zaoberal aj obhajobou obžalovaných.

Krajský súd si v celom rozsahu osvojil správne a zákonné odôvodnenie napadnutého rozsudku, nemal žiadne pochybnosti o závere okresného súdu, že obžalovaní sa dopustili konania tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozsudku a keďže sa so závermi okresného súdu stotožňuje, tak na ne ako na správne a zákonné v podrobnostiach poukazuje.

Tak, ako to odvolací súd vyššie uviedol, odvolanie mladistvých a ich obhajkyne smerovalo len proti výroku o uloženom treste obžalovaným, preto odvolací súd sa dôsledne zaoberal len výrokovou časťou rozsudku vo vzťahu k uloženým trestom ml. obžalovaným a ich zdôvodnením v napadnutom rozsudku.

Aj odvolací súd dospel k záveru zhodne ako okresný súd, že uložené tresty ml. S. T. a ml. Q. F. sú zákonné a uložené tresty u mladistvých spĺňajú účel trestu sledovaný Trestným zákonom. Odvolací súd tu neakceptoval obhajobné námietky obhajkyne mladistvých, ktorá navrhovala upustiť od uloženia trestov u obžalovaných ml., pretože odvolací súd sa úplne stotožnil so záverom okresného súdu vo vzťahu k osobám ml. S. T. a ml. Q. F., ktoré vyhodnotil okresný súd v svojom rozsudku a aj odvolací súd dospel k záveru, že ako ml. S. T., tak aj ml. Q. F. sú osoby, ktoré síce neboli doposiaľ súdne trestané, avšak vzhľadom na ich nízky vek vo vzťahu k trestnej zodpovednosti, ktorý je zákonom určený dosiahnutím 14. roku veku, sú to osoby mladistvé, ktoré nemajú dobré charakteristiky v miestach bydliska a ani nemajú dobré hodnotenia zo základných škôl, ktoré navštevujú. Tak, ako to zistil okresný súd, aj odvolací súd zistil, že ml. S. T., čo vyplýva zo správy úradov práce, ako aj hodnotenia školy sa prejavuje ako problémový žiak s agresívnymi prvkami voči spolužiakom, pričom neustále porušuje školský poriadok a učiteľov a školských pracovníkov nerešpektuje.

Zhodne aj ml. Q. F. je negatívne hodnotený zo strany základnej školy, ktorú navštevuje a dokonca je aj registrovaný v registri sociálnej kurately od roku 2006 z dôvodu, že sa v minulosti dopustil konania so znakmi trestného činu.

Preto aj odvolací súd zhodne ako okresný súd dospel k záveru, že obidvom mladistvým vzhľadom k ich osobám je potrebné uložiť sankciu a to trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 12 mesiacov, pretože aj odvolací súd dospel k záveru, že tieto podmienečné tresty budú plniť výchovný účel u obidvoch mladistvých sledovaným Trestným zákonom z hľadiska generálnej, ako aj špeciálnej prevencie a to aj vzhľadom na špecifické ustanovenia Trestného zákona pri ukladaní trestu mladistvým. V podrobnostiach vo vzťahu k výroku o uložení trestu mladistvým odvolací súd v celom rozsahu poukazuje na správne a zákonné zdôvodnenie uložených trestov okresným súdom.

To boli dôvody, pre ktoré rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je

prípustný.