KSKE 8 To 34/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 To 34/2012

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 8 To 34/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8To/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611010309 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Mitterpáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611010309.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Mitterpákovej, sudcov JUDr. Karola Kučeru a JUDr. Martina Michalanského v trestnej veci proti obžalovanému S. I., pre prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Tr. zák., o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave sp. zn. 3T/98/2011 zo dňa 27. 1. 2012 na neverejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 14. mája 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 316 ods. 1 Tr. por. z a m i e t a odvolanie obžalovaného S. I..

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd napadnutým rozsudkom podľa § 285 písm. b/ Tr. por. oslobodil obžalovaného spod obžaloby za prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

dňa 27. 12. 2009 okolo 15.45 hod. v obci Helcmanovce, okres Gelnica, na miestnej komunikácii na presne nezistenom mieste v blízkosti rodinných domov č. XXX až XXX poškodil osobné motorové vozidlo zn. BMW 320d EČV : GL-Y. tak, že kovovou retiazkou niekoľkokrát udrel po spätnom zrkadle na strane vodiča, na ktorom vylomil plastové časti a poškodil elektroinštaláciu a následne kovovou retiazkou niekoľkokrát udrel po zadnej časti tohto vozidla, kde poškodil kryt ľavého koncového svetla a poškodil lak zadnej kapoty, čím tak spôsobil škodu spoločnosti O. K-D-CH s.r.o.R. vo výške 789 €,

pretože tento skutok nie je trestným činom.

Podľa § 288 ods. 3 Tr. por. súd poškodeného O.-K-D-CH s.r.o., I. riadok XXX, R. s nárokom na náhradu spôsobenej škody odkázal na občianske súdne konanie.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný, pretože skutok, za ktorý bol odsúdený, sa nestal a s rozhodnutím okresného súdu sa nestotožňuje. Podľa jeho názoru orgány činné v trestnom konaní konali jednostranne na základe falošných dôkazových materiálov. Nesúhlasí s náhradou škody uplatňovanou v občiansko-súdnom konaní a má zato, že súd nevzal do úvahy výpovede jeho manželky a dcéry, ktoré videli vozidlo odchádzajúce vo vzdialenosti dvoch metrov a nezaoberal sa ani jeho obhajobou, ktorú podal viackrát aj písomnou formou. Namietal aj vierohodnosť záverov súdneho znalca o výške škody, nakoľko vychádzal z fiktívnych faktúr a z falošných dokladov. Uviedol, že skutok nespáchal a preto navrhol rozhodnúť v zmysle ustanovenia § 285 písm. a/ Tr. por. tak, ako to uviedla aj jeho manželka v svojom prehlásení.

Zo zápisnice o hlavnom pojednávaní zo dňa 27. 1. 2012 vyplýva, že obžalovaný S. I. bezprostredne po vyhlásení rozsudku priamo do zápisnice uviedol, že sa vzdáva práva podať odvolanie a to aj za oprávnené osoby.

Podľa § 316 ods. 1 Tr. por. odvolací súd zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej istej veci už predtým výslovne vzala späť.

Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že odvolací súd zamietne odvolanie okrem iného aj v prípade, ak bolo podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala.

Vzhľadom k tomu, že obžalovaný podal odvolanie, aj keď sa ho výslovne vzdal priamo do zápisnice na hlavnom pojednávaní konanom dňa 27. 1. 2012, krajský súd odvolanie obžalovaného ako odvolanie podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala, zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je

prípustný.