KSKE 8 Tos 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Tos/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508010543 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508010543.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru, sudcov JUDr. Daniely Mitterpákovej a JUDr. Martina Michalanského v trestnej veci proti obžalovanému W.. E. Y. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a iné, o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie sp. zn. 5T/78/2008 zo dňa 14. 11. 2011 na neverejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 21. februára 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. z r u š u j e napadnuté uznesenie a okresnému súdu u k l a d á, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením podľa § 142 ods. 1 Tr. por. pribral do konania na podanie znaleckého posudku znalca z odboru cestná doprava W.. D. M., zapísaného v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, aby posúdil celkovú situáciu dopravnej nehody a opísal smer a trajektóriu celého predbiehajúceho manévru vozidiel Fiat Punto a Suzuki Ignis, aby stanovil dovolenú, primeranú, prevádzkovú a nárazovú rýchlosť v mieste dopravnej nehody a uviedol, či rýchlosť vozidla Suzuki Ignis mohla mať vplyv na dopravnú nehodu, aby určil príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, aby uviedol, či je možné na základe zistených dôkazov zistiť, či pri dopravnej nehode došlo ku kontaktu vozidiel a posúdil možnosti účastníkov dopravnej nehody na jej odvrátenie a či je možné, aby sa vozidlo Suzuki Ignis po tom, ako vodič strhol volant doľava, dostalo mimo spevnenú plochu, kde sa vozidlo dostalo do nestability a nezanechalo žiadne brzdné ani šmykové stopy.

Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu s odôvodnením, že prvostupňový súd neakceptoval v plnej miere pokyny krajského súdu, v ktorom zaviazal okresný súd, aby kontrolný znalecký posudok bol vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline. Na základe zistených informácií dochádza k obštrukciám zo strany prvého ustanoveného súdneho znalca, ktorý dáva inštrukcie jednotlivým dotknutým znalcom, akým spôsobom a s akým výsledkom majú vypracovať znalecký posudok v predmetnej veci. V zmysle horeuvedených skutočností v rámci objektivity, vylúčenia subjektívnych vplyvov, zabezpečenia práva obžalovaného na spravodlivé dokazovanie a vydanie rozhodnutia na základe objektívne zistených skutočností, dáva na zváženie pribratie znaleckého ústavu. Z týchto dôvodov navrhol, aby uznesenie okresného súdu bolo zrušené a aby bol na vypracovanie kontrolného znaleckého posudku ustanovený Ústav súdneho inžinierstva v Žiline.

V doplnenej sťažnosti zo dňa 20. 2. 2012 obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu uviedol, že v uvedenej veci boli vypracované tri znalecké posudky znalcami W.. X. J., W.. T. N. a W.. C. P.. Prvý znalecký posudok vychádzal zo svedeckých výpovedí poškodeného a nie z objektívneho zadokumentovania dopravnej nehody policajtom ODI, ktorý nezabezpečil svedecké výpovede ihneď po havárii, povrchne, nepresne a neúplne zadokumentoval dopravnú nehodu a následne na základe výpovedí dvoch svedkov určil pravdepodobného vinníka dopravnej nehody. Poukázal na to, že svedkovia

dopravnej nehody boli vypočutí až dva mesiace po havárii. Podľa jeho názoru je neobjektívne, keď si znalec nedokáže obhájiť prvotný znalecký posudok a W.. J. musel dopracovávať v priebehu súdneho konania štyri doplnky k svojím znaleckým posudkom. Na základe porovnania a preštudovania spisového materiálu, ako aj znaleckého posudku W.. J. a jeho štyroch doplnkov, obžalovaný dal spracovať znalecký posudok u W.. T. N., ktorý okresný súd neakceptoval a ktorý zároveň predložil aj odborné stanovisko Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Na pojednávaní na okresnom súde predložil znalecký posudok W.. C. P., ktorý však súd, ani prokurátor neakceptoval, preto obhajoba požiadala o vypracovanie kontrolného znaleckého posudku. Následne sudkyňa uznesením pribrala za kontrolného znalca W.. D. M.. S týmto postupom okresného súdu obhajoba nesúhlasí z dôvodu nemožnosti vypracovania znaleckého posudku a z dôvodu neobjektívnosti, nakoľko tento znalec by podľa jeho názoru iba prepisoval už vypracovaný znalecký posudok. Naviac znalci W.. D. M. a W.. X. J. sú zamestnaní na úseku cestného hospodárstva.

Na základe zhodnotenia doteraz existujúcich znaleckých posudkov a pre zachovanie objektívnosti a skutočného posúdenia vzniku dopravnej nehody, tento znalecký posudok môže vypracovať jedine Ústav súdneho inžinierstva Žilina z dôvodu, že má vytvorené všetky technické, výpočtové, programové a simulačné zariadenia na vypracovanie najobjektívnejšieho znaleckého posudku pre dokazovanie pred súdom, ktorý v tejto merite môže zákonne a spravodlivo rozhodnúť.

Krajský súd ako nadriadený orgán podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a dospel k záveru, že sťažnosť obžalovaného je dôvodná.

Odvolací súd v prvom rade považuje za potrebné poukázať na vyslovený právny názor v svojom predchádzajúcom uznesení 8 To 50/2010 zo dňa 29. novembra 2010 na č.l. 6, v zmysle ktorého vyslovil záver, akým spôsobom a ako, najmä ďalším možným procesným postupom vo vzťahu k znaleckému dokazovaniu by sa mal okresný súd riadiť a najmä to, že je potrebné zvážiť pribratie znaleckého ústavu. Na tomto svojom právnom závere odvolací súd trvá aj v svojom rozhodnutí zo dňa 21. februára 2012. Pri svojom právnom názore odvolací súd vychádza z ustanovenia § 147 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého vo výnimočných a obzvlášť závažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie alebo na preskúmanie posudku znalca, môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd pribrať na podanie znaleckého posudku znalecký ústav.

Týmto citovaným zákonným ustanovením sa okresný súd dôsledne neriadil a nezvážil, či prichádza použitie tohto ustanovenia v trestnej veci, v ktorej rozhoduje, ale pribral ďalšieho znalca v zmysle § 142 ods. 1 Tr. por. a ako to odvolací súd zistil z odôvodnenia uznesenia o pribratí ďalšieho znalca W.. D. M., tohto znalca pribral v podstate na návrh okresného prokurátora, vzhľadom na rozpory v predošlých dvoch znaleckých posudkoch. Samotné pribratie tohto znalca okresný súd veľmi stručne odôvodnil tým, že pre objektívne posúdenie spáchania trestného činu je potrebné vypracovať znalecký posudok, súd pribratie znalca považuje za odôvodnené .

Z takéhoto odôvodnenia uznesenia o pribratí ďalšieho znalca vôbec nie je zistiteľné, či okresný súd zistil rozpory v znaleckom dokazovaní, resp. za akých dôvodov neakceptoval obhajobné návrhy obžalovaného a jeho kvalifikovanej obhajoby o pribratí ústavu v zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Tr. por.

Na základe takto zistených skutočností odvolací súd dospel k záveru, ako to už vyššie uviedol, že sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená a preto napadnuté uznesenie zrušil v celom rozsahu. Po zrušení veci bude úlohou okresného súdu zaoberať sa v súlade so zákonom návrhom zo strany obžalovaného a v podstate aj návrhom prokurátora, vzhľadom na rozpory v predošlých dvoch znaleckých posudkoch, čo sám konštatuje okresný súd v svojom rozhodnutí a dôsledne sa zaoberať použitím ustanovenia § 147 ods. 1 Tr. por.

Ak okresný súd dospeje k záveru, že sú také rozpory v znaleckom dokazovaní, ktoré odôvodňujú použitie § 147 ods. 1 Tr. por., bude úlohou okresného súdu v súlade so zákonným ustanovením § 147 ods. 1 Tr.

por. presne vymedziť a určiť otázky, na ktoré musí ústav odpovedať, resp. v akej časti má preskúmať jednotlivé znalecké posudky po ich preskúmaní s vysloveným následným záverom ústavu.

To boli dôvody, pre ktoré krajský súd rozhodol v zmysle výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.