KSKE 8 Tos 69/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Tos/69/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010900 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212010900.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru a sudcov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Martina Michalanského v trestnej veci proti odsúdenému A. Q., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II sp. zn. 6Nt/14/2012 zo dňa 10. 8. 2012 na neverejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 20. augusta 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného A. Q..

o d ô v o d n e n i e :

Riaditeľ ÚVTOS Košice - Šaca podal dňa 27. 6. 2012 na Okresný súd Košice II ako na vecne a miestne príslušný súd návrh na rozhodnutie o pokračovaní v ochrannej ústavnej sexuologickej liečbe a ambulantnej protialkoholickej liečbe odsúdeného A. Q. po ukončení výkonu trestu odňatia slobody v civilnom zariadení. Návrh odôvodnil vysokým rizikom recidívy u menovaného. Zástupca ÚVTOS vo svojom záverečnom vyjadrení na verejnom zasadnutí navrhol, aby odsúdenému bolo uložené pokračovanie ochrannej sexuologickej liečby a protialkoholickej liečby ústavnou formou s tým, že odsúdený má zabezpečené pokračovanie liečenia v Psychiatrickej liečebni Plešivec.

Okresný súd Košice II uznesením sp. zn. 6Nt/14/201 zo dňa 10. 8. 2012 podľa § 446a ods. 1 Tr. por. nariadil pokračovanie v ochrannom sexuologickom a protialkoholickom liečení ústavnou formou uloženého mu pôvodne rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 4T/26/2007 zo dňa 27. 2. 2007 v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci.

Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť odsúdený. V písomných dôvodoch sťažnosti namieta dodržiavanie zákonných lehôt, ako aj postup pri vykonávaní ochranného liečenia, nakoľko vedenie tohto zariadenia zatajuje nové skutočnosti, ktoré u neho nastali. Poukázal na neprofesionalitu personálu zariadenia sexuologického a protialkoholického ochranného liečenia s tým, že podľa jeho názoru uvedené zariadenie neúmerne predlžuje dĺžku jeho trestu.

Na podklade takto podanej sťažnosti krajský súd ako nadriadený orgán podľa § 192 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná.

Z predloženého spisového materiálu mal aj krajský súd preukázané, že A. Q. bol odsúdený rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 4T/26/2007 zo dňa 27. 2. 2007 pre pokračujúci zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., pokračujúci zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. na úhrnný trest odňatia slobody

vo výmere 78 mesiacov so zaradením pre jeho výkon do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Popri uloženom treste mu súd zároveň uložil aj ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou a ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.

Podľa § 446a ods. 1 Tr. por. o pokračovaní v ochrannom liečení po skončení výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie počas výkonu trestu vykonáva, na verejnom zasadnutí; zároveň rozhodne o spôsobe ďalšieho výkonu ochranného liečenia. Pred rozhodnutím musí byť odsúdený vypočutý; to neplatí, ak to jeho zdravotný stav neumožňuje, alebo ak požiadal, aby sa verejné zasadnutie konalo v jeho neprítomnosti. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody na tento účel oznámi súdu s dostatočným predstihom predpokladané skončenie výkonu trestu a zároveň zašle súdu lekársku správu o dosiahnutom výsledku ochranného liečenia tak, aby bolo možné rozhodnúť do skončenia výkonu trestu odňatia slobody.

Okresný súd Košice II - predseda senátu ako vecne a miestne príslušný súd v súlade s citovaným ustanovením nariadil verejné zasadnutie, vypočul odsúdeného a vykonal všetky potrebné dôkazy a zistenia majúce vplyv na rozhodnutie o podanom návrhu o pokračovaní ochranného liečenia.

Rovnako ako okresný súd, aj krajský súd mal z lekárskej správy a z vyjadrenia psychológa preukázané, že odsúdený doposiaľ nemá komplexný náhľad na svoju sexualitu a na liečebný režim sa adaptoval s kolísavým efektom, v zmysle ktorého sa obdobia adaptácie na liečbu striedali s obdobím apatie a nezáujmu s tým, že jeho doterajší postoj negatívne ovplyvňuje úspešnosť liečby, keďže odsúdený spolupracuje so zdravotníckym zariadením iba na elementárnej úrovni. Odsúdený svoju sexuálnu poruchu niekedy uvedomuje a niekedy ju naopak popiera. V súčasnosti spolupracuje iba v tom, že dobrovoľne užíva liek určený na utlmenie sexuálnej potreby - Androkur. Účelom liečby je dosiahnuť, aby si uvedomoval, že trpí duševnou poruchou - sexuálnou agresivitou a poruchou sexuálneho vzťahu a že tieto poruchy môžu byť exponované požívaním alkoholu. Vzhľadom na to, že deviantné správanie sa prejavilo u odsúdeného po požití alkoholu, sexuologické a ochranné protialkoholické liečenie sa vykonávajú súbežne. Pokračovanie liečenia má odsúdený zabezpečené v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci, do ktorého bol dodaný na podklade príkazu predsedu senátu zo dňa 10. 8. 2012 v zmysle § 446a ods. 3 Tr. por.

Po vyhodnotení vykonaných dôkazov tak aj krajský súd dospel k záveru, že doposiaľ vykonané ochranné liečenie svoj účel ku koncu výkonu trestu odňatia slobody, teda ku dňu 24. 8. 2012 nesplnilo s tým, že predovšetkým doterajší postoj odsúdeného k nariadenej liečbe mal za následok, že k výraznému zlepšeniu jeho zdravotného stavu doposiaľ nedošlo. Odsúdený A. Q. aj napriek doposiaľ absolvovanej liečbe trpí sexuálnou agresivitou a poruchou sexuálneho vzťahu. Vzhľadom na spôsob spáchania trestných činov, pre ktoré bol odsúdený je zároveň aj podľa názoru krajského súdu dané vysoké riziko recidívy, z čoho možno zároveň dôvodne predpokladať, že jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Práve možná a dôvodná obava z recidívy sexuálne agresívneho správania odsúdeného si vyžaduje nutnosť ďalšieho pokračovania v ochrannej liečbe aj po ukončení výkonu trestu odňatia slobody.

Pokiaľ ide o námietky odsúdeného vyjadrené v podanej sťažnosti ohľadom jeho zdravotného stavu krajský súd konštatuje, že tieto sú v celom rozsahu vyvrátené vykonaným dokazovaním. Pokiaľ ide o jeho námietky týkajúce sa nedodržania lehoty prípravy na verejné zasadnutie, poukazuje krajský súd na zápisnicu o verejnom zasadnutí zo dňa 10. 8. 2012, podľa ktorej lehota u osôb, u ktorých treba zachovať lehotu na prípravu síce nebola zachovaná, avšak všetky procesné strany, vrátane odsúdeného súhlasili s jej skrátením a tým aj s vykonaním verejného zasadnutia. Zároveň pre úplnosť krajský súd dodáva, že namietaná lehota 30 dní sa vzťahuje na rozhodovanie súdu o prepustení z ochranného liečenia a jeho ukončenie podľa § 448 Tr. por. V predmetnej trestnej veci však konkrétnym konaním súdy rozhodovali o pokračovaní v ochrannom liečení v zmysle ustanovenia § 446a ods. 1 a nasl. Tr. por.

To boli dôvody, pre ktoré krajský súd rozhodol v zmysle výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný

prostriedok nie je prípustný.