KSKE 8 Tos 70/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Tos/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010677 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212010677.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru, sudcov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Martina Michalanského v trestnej veci proti odsúdenému I. G. pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. a iné, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II sp. zn. 6Pp/43/2012 zo dňa 21. 6. 2012 na neverejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 27. augusta 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného I. G..

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II napadnutým uznesením podľa § 66 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. z dôvodov uvedených v § 68 ods. 5 Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu v Prešove sp. zn. 33T/23/2007 zo dňa 17. 3. 2008 v spojení s uznesením Krajského súdu v Prešove sp. zn. 3To/26/2008 zo dňa 14. 5. 2008 a rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2T/11/1990 zo dňa 28. 8. 1990 v spojení s uznesením Okresného súdu v Trnave sp. zn. 4Pp/43/2005 zo dňa 24. 11. 2009.

Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na hodnotenie odsúdeného vo výkone trestu, na jeho osobu a predchádzajúci život a po komplexnom hodnotení osoby odsúdeného dospel k záveru, že u odsúdeného boli čiastočne naplnené podmienky podmienečného prepustenia s dohľadom.

Proti tomuto uzneseniu zahlásil odsúdený priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí dňa 21. 6. 2012 sťažnosť. V písomných dôvodoch sťažnosti namieta postup súdu, ktorý podľa jeho názoru rozhodol predčasne a bez toho, aby sa nezaoberal jeho hodnotením. Má za to, že zo zákona splnil všetky podmienky a kritériá a preto má nárok na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

Na podklade takto podanej sťažnosti krajský súd v zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného I. G. nie je dôvodná.

Zo spisového materiálu vyplýva, že odsúdený I. G. vykonáva trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov a 6 mesiacov, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu v Prešove sp. zn. 33T/23/2007 zo dňa 17. 3. 2008 v spojení s uznesením Krajského súdu v Prešove sp. zn. 3To/26/2008 zo dňa 14. 5. 2008. Uznesením Okresného súdu v Trnave sp. zn. 4PP/43/2005 zo dňa 24. 11. 2009 bolo rozhodnuté, že sa v skúšobnej obe neosvedčil a výkon zvyšku trestu mu bol nariadený. Odsúdenému výkon trestu plynie od 14. 5. 2008.

Krajský súd mal zo spisu preukázané, že odsúdený bol doposiaľ 6-krát súdne trestaný, prevažne pre trestné činy násilnej povahy.

Z hodnotenia doterajšieho výkonu trestu mal aj krajský súd preukázané, že jeho správanie je na požadovanej úrovni, príkazy a nariadenia príslušníkov plní bez výhrad k ich spokojnosti. Disciplinárne odmenený bol 5-krát, potrestaný nebol. Riziko sociálneho zlyhania je stredné, resocializačná prognóza je menej priaznivá a program zaobchádzania plní iba čiastočne.

Vzhľadom na takto zistené skutočnosti, ako aj vzhľadom na predchádzajúci spôsob života odsúdeného a na jeho osobu, krajský súd nezistil žiadne pochybenie okresného súdu a taktiež dospel k záveru, že u odsúdeného nebola splnená materiálna podmienka podmienečného prepustenia v zmysle § 66 ods. 1 Tr. zák., ktorou je predpoklad, že v budúcnosti povedie riadny život.

Z uvedených dôvodov preto krajský súd zamietol sťažnosť odsúdeného I.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok

nie je prípustný.