KSKE 8 Tos 71/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Tos 71/2012

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 8 Tos 71/2012

§ 215 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2005 /SK/ZZ/2005/650/#paragraf-215.odsek-2.pismeno-c,d

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Tos/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010632 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212010632.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru, sudcov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Martina Michalanského v trestnej veci proti odsúdenému H. pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/, d/ Tr. zák. a iné účinného do 1. 9. 2003, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II sp. zn. 6Pp/39/2012 zo dňa 21. 6. 2012 na neverejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 27. augusta 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného H. S..

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II napadnutým uznesením podľa § 66 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 2T/222/2004 zo dňa 27. 10. 2010.

Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na hodnotenie odsúdeného vo výkone trestu, na jeho osobu a predchádzajúci život a po komplexnom hodnotení osoby odsúdeného dospel k záveru, že u odsúdeného boli čiastočne naplnené podmienky podmienečného prepustenia s dohľadom.

Proti tomuto uzneseniu zahlásil odsúdený priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí dňa 21. 6. 2012 sťažnosť. V písomných dôvodoch sťažnosti uviedol, že vo výkone trestu sa choval bezproblémovo, zúčastňoval sa aktivít a s trestom sa stotožnil. Nakoľko po prepustení na slobodu bude žiť riadnym životom a bude dodržiavať zákony a nariadenia súdu, rozhodnutie okresného súdu považuje za subjektívne, preto žiada o jeho prehodnotenie.

Na podklade takto podanej sťažnosti krajský súd v zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného H. S. nie je dôvodná.

Zo spisového materiálu vyplýva, že odsúdený H. S. vykonáva trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu v Humennom sp. zn. 2T/222/2004 zo dňa 27. 10. 2010. Odsúdenému výkon trestu plynie od 10. 7. 2010.

Krajský súd mal zo spisu preukázané, že odsúdený bol doposiaľ 3-krát súdne trestaný, prevažne pre trestné činy násilnej povahy.

Z hodnotenia doterajšieho výkonu trestu mal aj krajský súd preukázané, že jeho správanie je na požadovanej úrovni, príkazy a nariadenia príslušníkov plní bez výhrad k ich spokojnosti. Disciplinárne odmenený bol 2-krát, potrestaný nebol. Riziko sociálneho zlyhania je stredné, resocializačná prognóza je menej priaznivá a program zaobchádzania plní iba čiastočne.

Vzhľadom na takto zistené skutočnosti, ako aj vzhľadom na predchádzajúci spôsob života odsúdeného a na jeho osobu, krajský súd nezistil žiadne pochybenie okresného súdu a taktiež dospel k záveru, že u odsúdeného nebola splnená materiálna podmienka podmienečného prepustenia v zmysle § 66 ods. 1 Tr. zák., ktorou je predpoklad, že v budúcnosti povedie riadny život.

Z uvedených dôvodov preto krajský súd zamietol sťažnosť odsúdeného H.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok

nie je prípustný.