KSKE 9 Cb 1/2009 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/1/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7007200312 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7007200312.5

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: F. N., nar. XX.X.XXXX, bytom U. č. 7, F., zast. JUDr. Veronikou Kitovou, advokátkou, so sídlom Štúrova 20, Košice proti žalovanému: A., a. s., L. K. XX, Q. Q., IČO: XX XXX XXX, zast. LawFactory Advokáti, s. r. o., Štúrova 28, Košice, IČO: 44 698 054 o vyplatenie vyrovnávacieho podielu s prísl., takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1.567,45 eur s 10%-ným úrokom od 18.9.2003 do zaplatenia a nahradiť trovy konania na účet jeho právneho zástupcu vo výške 551,83 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 1.567,45 eur s 10% -ným úrokom od 18.9.2003 do zaplatenia.

Svoj návrh odôvodnil tým, že pracoval u žalovaného resp. jeho právneho predchodcu A. VD B. od roku 1991 do roku 2001 a jeho pracovný pomer sa skončil na základe dohody a napriek tomu právny predchodca žalovaného mu nevyplatil vyrovnávací podiel, ktorý mu mal vyplatiť do jedného mesiaca od schválenia účtovnej závierky členskou schôdzou za rok, v ktorom členstvo zaniklo.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť, pretože zánikom pracovného vzťahu člena k družstvu, nezaniká jeho členstvo a v danom prípade strany v dohode o rozviazaní pracovného pomeru deklarovali svoju vôľu ukončiť pracovný vzťah k družstvu, nie však členstvo žalobcu v družstve. Je možné sa preto domnievať, že členstvo žalobcu v družstve naďalej trvá.

Súd vykonal dokazovanie materiálom na rokovanie predstavenstva družstva konaného dňa 29.1.2001, vyjadrením zo dňa 19.9.2002, Stanovami družstva, žiadosťou o vyplatenie vyrovnávacieho podielu zo dňa 13.2.2001, výpočtom vyrovnávacích podielov, súvahou k 31.12.2001, výkazom ziskov a strát k 31.12.2001, výsluchom svedka I.. T. U., daňovým priznaním za rok 2001, uznesením zo dňa 17.9.2002, hlavnou knihou z roku 2001, znaleckým posudkom č. 1/2006, rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Cbs/11/2004, znaleckým posudkom č. 2/2007 - znalkyne Ing. V., rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4Cbs/12/2004 a sp. zn. 3Cb/2/2008, členskou prihláškou zo dňa 29.6.1971, výstupným listom, dohodou o rozviazaní pracovného pomeru, spismi Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 9Cb/2/2008 a sp.zn. 9NcCb/1/2007 a zistil tento skutkový stav:

Žalobca bol členom právneho predchodcu žalovaného (ďalej len žalovaného) a zároveň bol s ním v pracovnom pomere od roku 1971.

Dňa 19.3.1999 účastníci uzavreli dohodu o rozviazaní pracovného pomeru ku dňu 21.3.1999 s tým, že členstvo v družstve nezaniká.

Predstavenstvo právneho predchodcu žalovaného na rokovaní 29.1.2001 schválilo ukončenie členstva 11 členom, medzi nimi i žalobcu, o čom svedčí i materiál na toto rokovanie z toho istého dňa. V tomto materiáli sa konštatuje, že ukončenie členstva v družstve je z dôvodu schválenej zmluvy o prevode obchodného podielu výrobného družstva A. v spoločnosti N.-Tech na iný subjekt (uzn. mimoriadneho zasadnutia predstavenstva družstva zo dňa 12.1.2001 - č. uzn. 01/2001) . Tým bol naplnený č. 6 bod 2 dokumentu Doplnenie stanov družstva schválených na VČS 27.4.1997 schváleného členskou schôdzou 27.1.1999.

Podaním z 13.2.2001 žalobca žiadal po skončení členského pomeru vyplatenie vyrovnávacieho podielu. Žalovaný mu listom z 19.9.2002 oznámil, že jeho členstvo zaniklo v roku 2001 teda v roku, kedy družstvo malo úbytok čistého obchodného imania, a preto má vyrovnávací podiel zápornú hodnotu.

Žalobcovi bol vyplatený členský vklad a bol mu vyplatený majetkový podiel z transformácie.

Zo znaleckého posudku znalkyne Ing. V. č. 1/2007 vyplýva jednoznačne, že podľa výpočtu v súlade so stanovami výška vyrovnávacieho podielu u žalobcu predstavuje sumu 47.221,00 Sk.

Vyrovnávací podiel nebol žalobcovi doteraz vyplatený.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára:

Ku skončeniu pracovného pomeru žalobcu došlo dohodou ku dňu 21.3.1999 s tým, že členstvo v družstve nezaniká.

Zánik členstva v družstve vo všeobecnosti upravuje ust. § 231 Občianskeho zákonníka. Táto úprava nie je taxatívna a ďalšie dôvody zániku členstva sú upravené aj u ďalších ustanoveniach (§ 227, § 229, § 232 ods. 4, § 255 ods. 2) . Pritom ust. § 227 ods. 5 Občianskeho zákonníka odkazuje, že podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku upravujú stanovy.

Členstvo však môže zaniknúť iba z dôvodov uvedených v ust. § 231 Občianskeho zákonníka a stanovy môžu iba konkretizovať toto ustanovenie.

Podľa § 227 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak podľa stanov je podmienkou členstva pracovný vzťah člena k družstvu a ak zo stanov nevyplýva niečo iné, vzniká členstvo dňom, ktorý sa dojednal ako deň vzniku pracovného vzťahu a zaniká dňom zániku pracovného pomeru.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ stanov žalovaného platných v rozhodnom období (rok 1999-2001) pri zániku pracovného vzťahu k družstvu na základe dohody, nezanikne členstvo v prípade, ak členovi družstva vznikne bezprostredne po zániku pracovného pomeru k družstvu, pracovný pomer k obchodnej spoločnosti, v ktorej je družstvo spoločníkom, pokiaľ sa člen s družstvom nedohodne inak.

Prevodom obchodného podielu žalovaného v obchodnej spoločnosti N.-A., v ktorej žalobca mal pracovný vzťah, žalovaný prestal byť spoločníkom. Rozhodnutie žalovaného z 29.1.2001 a žiadosti žalobcu z 13.2.2001 je preto potrebné považovať za dohodu o skončení členského podielu žalobcu podľa § 231 ods. 1 Občianskeho zákonníka a čl. 6 bod 1b/ stanov, pretože z oboch vyplýva, že došlo ku skončeniu členského pomeru.

Rokovanie predstavenstva a jeho obsah (29.1.2001) nikto nespochybňuje.

Stanovy obsahovo rešpektovali zákonom dovolený spôsob zániku členského pomeru podľa § 227 ods. 3, 5 Občianskeho zákonníka a nie sú v rozpore s týmto ustanovením.

O tom, že došlo k dohode o skončení členstva žalobcu okrem uvedeného svedčí aj list žalovaného z 19.9.2002, odpor proti platobnému rozkazu ako aj ukončenie členstva u ostatných desiatich bývalých členov.

Treba poznamenať, že pre písomnú formu na uzavretie dohody o skončení členského pomeru sa nevyžaduje, aby prejavy účastníkov boli na tej istej listine (§ 46 ods. 2 Občianskeho zákonníka) .

Na záver súd uvádza, že družstvo bolo transformované na akciovú spoločnosť (zaniklo) a akcionármi sa stali aj bývalí členovia družstva. Samotné družstvo nepovažovalo žalobcu za svojho člena, a preto sa nestal akcionárom vzniknutej akciovej spoločnosti. Družstvo zaniklo, a preto tvrdenie žalovaného, že členstvo žalobcu trvá, nezodpovedá skutočnosti.

Podľa § 233 Obchodného zákonníka pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel. (2) Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva. (3) Pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde a ak to vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto ročná účtovná závierka sa zostavuje. (4) Nárok na vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom členstvo zaniklo. Nárok na podiel na zisku vzniká len za obdobie trvania členstva. (5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa použijú, len pokiaľ stanovy neurčujú inak.

Podľa § 234 ods. 1 Obchodného zákonníka vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch. Stanovy môžu určiť, že v prípadoch, keď členský vklad spočíval úplne alebo sčasti v prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na družstvo, môže člen žiadať vyporiadanie vrátením tejto nehnuteľnosti a to v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva v čase zániku jeho členstva. Ak je výška vyrovnacieho podielu menšia, než je hodnota vrátenej nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch. Stanovy môžu určiť, že obdobne sa postupuje aj v prípade, keď spočíval členský vklad v poskytnutí iného vecného plnenia. Družstvo zodpovedá členovi, ak nakladá s majetkom družstva spôsobom, ktorý by toto vrátenie znemožňoval.

V prejednávanej veci členstvo žalobcu zaniklo za trvania družstva, preto podľa § 233 Obchodného zákonníka mu vzniklo právo na vyrovnací podiel, ktorý sa podľa § 234 Obchodného zákonníka uhrádza v peniazoch, keďže jeho členský vklad nespočíval vo vklade nehnuteľnosti.

Podľa čl. 14 stanov žalovaného platných ku dňu zániku členstva žalobcu, majetkové vyporiadanie člena v družstve pozostáva z vyrovnacieho podielu a z vrátenia ďalšieho peňažného alebo nepeňažného členského vkladu. Základňou pre výpočet vyrovnacieho podielu je čisté obchodné imanie družstva k 31.12. po schválení ročnej účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Podľa čl. 15 vyrovnací podiel je splatný do troch rokov od schválenej ročnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Táto lehota sa skracuje na l rok, ak člen družstva ukončil svoje členstvo z dôvodu odchodu do starobného alebo invalidného dôchodku, alebo ak členský pomer, súčasťou ktorého je pracovný vzťah v družstve, zanikol podľa ust. § 46 ods. 1 písm.a/, b/, c/ ZP resp. dohodou z tých istých dôvodov, ako aj výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm.d/ ZP, alebo zánikom družstva.

Výška vyrovnávacieho podielu podľa znaleckého posudku znalkyne Ing. V. F. je 47.221,00 Sk, ktorá po prepočte je 1.567,45 eur a v súčasnosti nebola účastníkmi namietaná. Zodpovedá aj výsledkom dokazovania u iných bývalých členov.

Členský pomer žalobcu zanikol v roku 2001. Žalobcovi preto podľa stanov družstva vzniklo právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu l rok od skončenia ročnej účtovnej závierky za rok 2001. Táto bola schválená výročnou členskou schôdzou žalovaného dňa 17.9.2002. Preto bol žalovaný povinný zaplatiť vyrovnávací podiel do l7.9.2003 a pretože ho nezaplatil, je povinný pre omeškanie zaplatiť úroky (§ 369 ods. 1 Ob.z.) vo výške o 1% vyššej, než boli úroky, za ktoré banky poskytovali úvery (iná dohoda nebola) .

Z uvedených dôvodov súd žalobe na sumu 1.567,45 eur s 10%-nými úrokami od 18.9.2003 do zaplatenie vyhovel.

Žalobcovi podľa § 142 ods. 1 O.s.p. priznal súd náhradu trov konania, pretože mal úspech a to za 5 úkonov po 71,37 eur, 2 úkony po 17,84 eur, súdny poplatok 116,80 eur a režijný paušál 42,50 eur spolu 551,83 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.