KSKE 9 Cb 11/2002 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cb 11/2002

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 9 Cb 11/2002

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/11/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7002898771 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7002898771.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S. S., a.s., J. XX, I., U.: XX XXX XXX, proti žalovanému: 1/ F. spoločnosť s ručením obmedzeným S., Z. 3, S., U.: XX XXX XXX, 2/ O.. Z. L., správca konkurznej podstaty úpadcu F. spoločnosť s ručením obmedzeným S., W. kancelária L.&X., G. 5, D., v konaní o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou došlou súdu dňa 3.1.2002 žiadal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 23.596,73 eur (710.875,- Sk) prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4K/164/2001 je po práve.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov z oddielu Sro, vl. č. 1923/P je zrejmé, že žalovaný bol dňa 6.10.2007 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Prešov.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Z vyššie citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že aby fyzická či právnická osoba mohla byť účastníkom konania, musí mať určité právne relevantné vlastnosti, okrem iného civilno-procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť byť účastníkom civilného procesu (spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti) , ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník) ako hlavný prameň občianskeho hmotného práva rieši otázku právnej subjektivity fyzických osôb tak, že táto vzniká narodením prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé a zaniká smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho.

Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra.

Z už spomenutého výpisu z obchodného registra je zrejmé, že dňa 6.10.2007 bol žalobcom označený žalovaný z Obchodného registra Okresného súdu Prešov vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania, a to na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1.6.2007, č.k. 4K/164/2001-208, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu a O.. Z. L. bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.

Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.) .

Ak účastník konania stratí v priebehu konania spôsobilosť byť účastníkom konania, ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania (§ 103 O.s.p.) a je to dôvod pre to, aby súd podľa § 104 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.