KSKE 9 Cb 1507/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cb 1507/1996

KS v Košiciach, dátum 22.05.2012, sp.zn. KSKE 9 Cb 1507/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/1507/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096898964 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096898964.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Jankou Kočišovou v právnej veci žalobcu: M.. M. J., nar. XX.X.XXXX, O. XX, I. H. proti žalovanému: JUDr. M. H., L. XX, U., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu U. M. spol. s r.o. U., Na V. 1, U. - mestská časť J., IČO: XXXXXXXX o zaplatenie 174 600,00 eur (5 260 000,00 Sk) s prísl. takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 174 600,00 eur a úroky vo výške 106 328,00 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 6 984,00 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 5 260 000,00 Sk (174 600,00 eur) ako istinu úveru a úroky vo výške 3 203 230,50 Sk (106 328,00 eur) a nahradiť mu trovy konania 338 528,00 Sk (6 984,00 eur) .

Návrh odôvodnil tým, že na základe úverovej zmluvy č. XX/92 z 23.3.1992 poskytol žalovanému, resp. úpadcovi úver vo výške 5 260 000,00 Sk za úrokovú sadzbu 15,5% p.a. Úver mal byť splatený vrátane príslušenstva do 20.3.1993, čo nebolo splnené, preto zvýšil úrokovú sadzbu na 30% p.a. Žalovaný nebol schopný úver splácať, preto účastníci hľadali spôsob splatenia úverových prostriedkov, čo sa nepodarilo.

Žalovaný nárok žalobcu uznal a súhlasil s rozhodnutím podľa žalobného návrhu.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil tento skutkový stav. Žalobca si svojim návrhom uplatnil zaplatenie sumy 5 260 000,00 Sk (174 600,00 eur) ako istinu nesplateného úveru, ktorý bol poskytnutý úpadcovi na základe úverovej zmluvy č. 17/92 zo dňa 23.3.1992 a dodatku č. 1 zo dňa 1.6.1992, pri úrokovej sadzbe 15,5% ročne. Úver vrátane príslušenstva mal byť splatený do 20.3.1993. K splateniu úveru podľa zmluvy nedošlo, žalobca preto zvýšil úrokovú sadzbu podľa dohody v zmluve na 30% ročne. Úroky z nesplatenej istiny úveru tak predstavujú sumu 3 203 230,50 Sk (106 328,00 eur) .

Uplatnený nárok žalovaný uznal a súhlasil, aby súd rozhodol podľa petitu návrhu.

Podľa § 153a O.s.p., ak počas konanie žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.

Pretože žalovaný uznal pred súdom nárok žalobcu vyplývajúci z úverovej zmluvy č. XX/XX zo dňa 23.3.1992, uplatnený žalobou, súd návrhu žalobcu vyhovel a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi ako istinu úveru sumu 174 600,00 eur (5 260 000,00 Sk) a úroky vo výške 106 328,00 eur (3 203 230,50 Sk) .

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal vo veci úspech, priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku vo výške 6 984,00 eur (338 528,00 Sk) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 1 O.s.p.) okrem výroku o náhrade trov konania, proti ktorému možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozsudku.