KSKE 9 Cb 717/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cb 717/1996

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 9 Cb 717/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/717/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899353 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899353.7

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Vladimírom Hribom, PhD. v právnej veci žalobcu: B., s. r. o. so sídlom A. XX, pošta H., IČO: XX XX XX XX, Česká republika, zast. JUDr. Jiřím Všetečkom, advokátom, Orlická 163, Hradec Králové, Česká republika proti žalovanému: R. R., H. 1, J. zast. JUDr. Jozefom Bujňákom, advokátom, Hlavná 94, Prešov o zaplatenie 283.970,03 eur s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie o zaplatenie 163.502,82 eur (4.925.686,- Sk) z a s t a v u j e .

V prevyšujúcej časti žalobcu z a m i e t a .

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania 5.777,82 eur na účet právneho zástupcu do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 8.554.881,- Sk s príslušenstvom. Žalobca návrh odôvodnil tým, že v mesiacoch júl až august 1994 odobral žalovaný od žalobcu cukor v hodnote 8.895.984,- Sk, pričom z tejto sumy zaplatil len 341.103,- Sk. Tovar mu bol postupne fakturovaný 28 faktúrami. Keďže žalovaný svoj dlh nezaplatil včas, žalobca sa domáha aj zaplatenia úrokov z omeškania.

Žalovaný uviedol, že dlh neuznáva, pretože za dodaný cukor žalobcovi zaplatil.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 18.4.2000 č. k. 9Cb/717/1996-100 uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 8.554.881,- Sk s 18% úrokom z omeškania od 4.8.1994 zo sumy 2.325.356,- Sk s 18% úrokom z omeškania od 11.8.1994 do zaplatenia zo sumy 2.415.689,- Sk, s 18% úrokom z omeškania od 20.8.1994 do zaplatenia zo sumy 1.294.449,- Sk, s 18% úrokom z omeškania od 24.8.1994 do zaplatenia zo sumy 764.514,- Sk a s 18% úrokom z omeškania od 8.9.1994 do zaplatenia zo sumy 1.754.873,- Sk a trovy konania 354.352,- Sk.

Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 31.1.2012 č. k. 5Obo/148/2001 rozsudok zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie.

Vykonaným dokazovaním súd zistil tento skutkový a právny stav:

Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.7.2001 č.k. 3K 125/2001 bol na majetok úpadcu - žalovaného vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený O.. H. D..

Žalobca si prihláškou zo dňa 29.1.2002 prihlásil svoju pohľadávku voči úpadcovi v celkovej výške 20.155.149,19 Sk. Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 26.4.2002 správca konkurznej podstaty z uplatnenej pohľadávky vo výške 20.155.149,19 Sk uznal sumu 11.427.591,- Sk a poprel sumu 8.727.558,90 Sk. Popretie pohľadávky správca konkurznej podstaty odôvodnil tým, že dlh je vypočítaný zo sumy 4.925.686,- Sk.

Žalobca podal návrh na začatie konania, v ktorom sa domáhal určenia pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 20.155.149,19 Sk. Konanie o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky bolo vedené na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 1Cbi/308/2004.

Podaním zo dňa 22.11.2005 žalobca súdu oznámil, že vzhľadom na skutočnosť, že v čiastke 11.427.591,- Sk bola pohľadávka správcom konkurznej podstaty uznaná, berie incidenčnú žalobu voči žalobcovi v celom rozsahu späť.

Následne Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 23.11.2005 č. k. 1Cbi/308/2004 konanie zastavil a uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť 14.2.2006.

Konkurz na majetok úpadcu - žalovaného bol zrušený uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 10.12.2008 po splnení rozvrhového uznesenia.

V ďalšom konaní súd za účelom presného a úplného zistenia skutkového stavu vo veci nariadil dve pojednávania, ktorých sa právny zástupca žalobcu nezúčastnil a to napriek tomu, že na uvedené pojednávania bol riadne a včas predvolaný. Svoju neprítomnosť na pojednávaniach právny zástupca ospravedlnil.

Z uvedeného dôvodu súd pokračoval v konaní v súlade s ust. § 101 ods. 2 O.s.p. v neprítomnosti právneho zástupcu žalobcu.

Z obsahu návrhu na začatie konania vyplýva, že žalobca sa domáha zaplatenia kúpnej ceny za dodaný cukor vo výške 8.554.881,- Sk ako aj úrokov z omeškania.

Z obsahu spisu vyplýva, že uznesením zo dňa 20.4.2001 bol na majetok pôvodného žalobcu vyhlásený konkurz vedený na Krajskom súde v Ostrave pod sp. zn. 13K/19/2001. Z prihlásenej pohľadávky správca konkurznej podstaty uznal istinu vo výške 4.925.686,- Sk a zvyšok sú úroky z omeškania. Správca pritom vychádzal z dôkazov svedčiacich o tom, že pôvodný žalobca za obdobie vzájomnej spolupráce so žalovaným dodal žalovanému cukor v hodnote 38 mil. Sk, žalovaný predložil dôkazy o tom, že zaplatil za dodaný cukor 33.957.738,- Sk, rozdiel na istine predstavuje sumu 4.925.686,- Sk.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že z uplatneného nároku na zaplatenie sumy 8.554.881,- Sk - t. j. kúpnej ceny za dodaný cukor správca konkurznej podstaty uznal nárok vo výške 4.925.686,- Sk, pričom správcom konkurznej podstaty uznaná pohľadávka sa stala exekučným titulom.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdov alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi

vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Podľa § 159 ods. 3 O.s.p. len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Nakoľko o nároku na zaplatenie istiny vo výške 4.925.686,- Sk bolo právoplatne rozhodnuté v konkurznom konaní, súd podľa § 104 ods. 1 O.s.p. konanie o zaplatenie istiny vo výške 4.925.686,- Sk zastavil.

V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol, pretože žalobca nepredložil súdu hodnoverné dôkazy o tom, v akom rozsahu žalovaný za dodaný cukor žalobcovi nezaplatil.

Samotný žalobca v podaní zo dňa 20.1.1999 pripustil žalovaným namietanú možnosť duplicitného účtovania.

Predložiť dôkazy o tvrdeniach uvedených v návrhu na začatie konania je vždy povinnosťou žalobcu. Žalobca uvedené dôkazy v konaní nepredložil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a 146 ods. 2 O.s.p., pretože zastavenie konania o zaplatenie sumy 163.502,82 eur zavinil žalobca.

Trovy konania pozostávajú z odmeny za zastupovanie žalovaného advokátom za úkony právnej služby vyúčtované: za 1 úkon právnej služby podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. je z hodnoty sporu 283.970,03 (8.554.881,- Sk) suma 990,93 eur. Úkony právnej služby: 1. prevzatie a príprava právneho zastúpenia dňa 3.9.2012 1x 990,93 eur, 2. písomné podanie vyjadrenia na súd dňa 4.9.2012 1x 990,93 eur, 3. účasť na pojednávaní dňa 6.9.2012 1x 990,93 eur, 4. porada s klientom dňa 10.10.2012 2/3x 660,62 eur, 5. účasť na pojednávaní dňa 11.10.2012 1x 990,93 eur, spolu 4.624,34 eur. Režijný paušál za rok 2012 5x 7,63 eur = 38,15 eur. Cestovné náhrady: 1/ 6.9.2012 Prešov - Košice a späť 2x 41km, priemerná spotreba 7,93 l/100km, priemerná cena benzínu 95 od 3.9.2012 do 9.9.2012 - 1,591eur/l, základná náhrada 0,183 eur/km t.j. 25,34 eur, 2/ 11.10.2012 Prešov - Košice a späť 2x 41 km, priemerná spotreba 7,93 l/100km, priemerná cena benzínu 95 od 8.10.2012 do 12.10.2012 - 1,592 eur/l, základná náhrada 0,183 eur/km t.j. 25,34 eur spolu 50,68 eur. Náhrada za stratu času: 1/ 6.9.2012 4x 12,71 eur = 50,84 eur, 2/ 11.10.2012 4x 12,71 eur = 50,84 eur spolu 101,68 eur. Celkom spolu bez DPH: 4.814,85 eur + DPH 20%: 962,97 eur = 5.777,82 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.