KSKE 9 Cb 9789/1993 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cb 9789/1993

KS v Košiciach, dátum 03.07.2012, sp.zn. KSKE 9 Cb 9789/1993

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cb/9789/1993 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7093899602 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7093899602.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. H. a.s., so sídlom V. XXXX/X, XXX XX H.-V., G. republika, D.: XXXXXXXX proti žalovaným 1/ Q. cestovného ruchu, V.-O., XXX XX A., D.: XXXXXXXX, 2/ P. O., riaditeľ Q. cestovného ruchu, bytom XXX XX A. XXX, 3/ H. správa cestovného ruchu, XXX XX F., 4/ Q. cestovného ruchu, XXX XX I. V. a 5/ Q. cestovného ruchu, XXX XX F. o zaplatenie XXX 380,00 Kč s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojím návrhom zo dňa 18.10.1993 sa domáhal zaplatenia sumy 552 380,00 Kč s prísl. voči žalovaným 1/ a 2/. Podaním zo dňa 19.1.1994 žalobca rozšíril svoj návrh o žalovaných 3/ až 5/. Súd na pojednávaní dňa 27.10.2000 pripustil rozšírenie žalobného návrhu na žalovaných 3/ až 5/.

Žalobca podaním zo dňa 13.6.2012 oznámil súdu, že berie späť svoj návrh v celom rozsahu.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Súdny poplatok súd žalobcovi nevrátil, keďže k späťvzatiu návrhu a zastaveniu konania nedošlo pred prvým pojednávaním.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.