KSKE 9 Cbi 1/2007 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 1/2007

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 1/2007

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/1/2007 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7007201157 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7007201157.9

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcov: X/Vladimír S., C. č. XX/ C, G. a 2/ C. S., C. XX/C, G., obidvaja zastúpení JUDr. Vladimírom Balogom, advokátom, Obchodná 10, Košice proti žalovanému: M.. M. B., so sídlom v G., A. 5, správca konkurznej podstaty úpadcu: O. Z. - Z. Z., G. XX, Košice, o uhradenie z konkurznej podstaty 248.954,39 eur (pôvodne 7.500.000,00 Sk) , takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom z konkurznej podstaty pohľadávku proti podstate vo výške 248.954,39 eur a nahradiť na účet právneho zástupcu žalobcov 6.648,96 eur trov konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia žiadali, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť im z konkurznej podstaty sumu 248.954,39 eur (pôvodne 7.500.000,00 Sk) a nahradiť trovy konania a to v podstate z toho dôvodu, že uzavreli s úpadcom Z. - O. Z. dňa 5.4.2002 kúpnu zmluvu, ktorou odkúpili nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, parcela č. 28/1, kat. úz. A. za kúpnu cenu 7.500.000,00 Sk, ktorá bola uhradená.

Po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu bola táto kúpna zmluva vyhlásená za neúčinnú a táto nehnuteľnosť bola predaná v konkurze, pričom kúpna cena žalobcom nebola vrátená.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a to z toho dôvodu, že nebolo preukázané, aby žalobcovia zaplatili kúpnu cenu ako aj z dôvodu premlčania ich nároku.

Súd vykonal dokazovanie návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, návrhom na vklad, výpisom z listu vlastníctva, výzvami, dokladom o pohyboch na zmluve, peňažným denníkom, pripojeným spisom Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 5Cb/1098/2002 a zistil tento skutkový stav:

Žalobcovia uzatvorili s úpadcom Z. - O. Z. 5.4.2002 kúpnu zmluvu, na základe ktorej odkúpili nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX ako parcela č. 28/1, zastavaná plocha s výmerou 949 m2, prevádzkovú budovu č. s. 2922 na parc. č. 28/1 všetko kat. úz. A. za dohodnutú kúpnu cenu 7.500.000,00 Sk. Táto kúpna cena bola kupujúcemu uhradená tak, že sumu 2.036.000,00 Sk žalobcovia uhradili pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšná časť bola splatená tým, že došlo k započítaniu pohľadávky žalobcov na kúpnu cenu.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo 14.4.2003 č.k. 5Cb/1098/2002-61 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 2.7.2008 č.k. 5Obo/6/2008-118 určil, že kúpna zmluva uzavretá 5.4.2002 medzi O. Z. ako predávajúcim a S. S. a C. S. ako kupujúcimi o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na Katastrálnom úrade v A., Správe katastra A. na LV XXXX a to parcely 28/1 zast. plocha

s výmerou 949 m2, prevádzková stavba súp.č. 2922 na parcele č. 28/1 vrátane súčastí a príslušenstva, kat. úz. A., ktorá bola registrovaná Katastrálnym úradom v A., je voči konkurzným veriteľom úpadcu O. Z. - Z. Z., G. XX, G. právne neúčinná a S. S. a C. S. sú povinní vrátiť do konkurznej podstaty úpadcu O. Z. - Z. Z., G. XX, G. vyššie uvedené nehnuteľnosti zapísané na LV 6670 do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Tieto nehnuteľnosti boli aj vrátené do konkurznej podstaty a v priebehu konkurzu boli speňažené.

Žalobcom kúpna cena doteraz správcom konkurznej podstaty napriek vráteniu nehnuteľností do konkurznej podstaty nebola vyplatená.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára:

Podľa § 16 ods. 4 Zákona o konkurze a vyrovnaní, právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, je voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; všetko o čo sa odporovateľným právnym úkonom dlžníkov majetok ukrátil, sa musí vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

Osoba, ktorá vrátila to čo získala, sa stáva veriteľom úpadcu, ak nadobudla prospech odplatne a môže si svoju pohľadávku uplatniť u správcu.

Takáto pohľadávka je pohľadávkou proti podstate pretože vznikla po vyhlásení konkurzu a je splatná v priebehu konkurzu ( § 31 ods. 3 písm.a/ ZKV) .

V danom prípade správca odmietol vyplatiť žalobcom pohľadávku proti podstate napriek tomu, že bolo preukázané, že žalobcovia kúpnu cenu zaplatili a to v sume 2.036.000,00 Sk pri podpise a zvyšok kúpnej ceny bol započítaný vzájomnými pohľadávkami.

Skutočnosť, že došlo k zániku pohľadávky úpadcu na zaplatenie kúpnej ceny za prevádzanú nehnuteľnosť vo výške 5.464.000,- Sk je nepochybná už z čl. IV. bod 1 kúpnej zmluvy uzavretej 5.4.2002. Totiž v takejto výške mali žalobcovi pohľadávku proti úpadcovi a práve podpisom kúpnej zmluvy (vtedy sa stretli) došlo k zániku vzájomných pohľadávok vo výške 5.464.000,- Sk, čo vyplýva z čl. IV bod 1, 2 kúpnej zmluvy (§ 580 Občiansky zákonník) . Preto neobstojí tvrdenie správcu konkurznej podstaty, že k započítaniu nedošlo.

Rozdiel v sume 2.036.000,- Sk žalobcovia zaplatili do pokladne úpadcu. Túto skutočnosť potvrdila svedkyňa L. bývalá ekonómka úpadcu, ktorá uviedla, že žalobcovia rozdiel kúpnej ceny zaplatili v hotovosti.

Okrem vyššie uvedeného o zaplatení kúpnej ceny svedčia aj výpisy o pohyboch na zmluve R100*02082 a výpis z peňažného denníka úpadcu z 30.4.2002, z ktorých jednoznačne vyplýva, že kúpnu cenu 7.500.000,- Sk žalobcovia zaplatili. Napokon aj Najvyšší súd SR v Bratislave nespochybňuje zaplatenie kúpnej ceny, čo vyplýva z jeho rozsudku č. k. 5Obo/6/2008 z 2.7.2008. Peňažný denník potvrdzuje, že celá kúpna cena bola zaplatená.

Tvrdenie správcu, že z účtovníctva úpadcu zaplatenie kúpnej ceny nevyplýva a že platby v dokladoch úpadcu sa nenachádzajú neznamená, že kúpna cena nebola zaplatená. Započítanie je nepochybné (vyplýva zo samotnej kúpnej zmluvy) a zaplatenie rozdielu vyplýva z peňažného denníka i výsluchu svedkyne L.. Z.. Skutočnosť, že platba nie je uvedená v účtovníctve úpadcu, nemôže byť na neprospech žalobcov, ktorí podľa vyššie uvedeného preukázali zaplatenie kúpnej ceny.

Neobstojí ani námietka žalovanej o premlčaní nároku, pretože Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok o neúčinnosti právneho úkonu až v roku 2008 a žaloba bola podaná dokonca pred týmto termínom t.j. 6.10.2007.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Žalobcovia mali v konaní plný úspech, a preto im súd priznal náhradu trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a to na súdnom poplatku 99,58 eur, za 1. úkon-prevzatie a príprava 917,89 eur, 2. úkon- vypracovanie žaloby 917,89 eur, 3. úkon účasť na pojednávaní dňa 25.5.2010 917,89 eur, 4. úkon- účasť na pojednávaní dňa 26.10.2010 917,89 eur, 5. úkon-vypracovanie vyjadrenia k odvolaniu žalovanej zo dňa 18.1.2011 917,89 eur, 6. úkon-účasť na pojednávaní dňa 28.2.2012 917,89 eur, spolu za 6 úkonov 5.507,34 eur. Režijný paušál 2x vo výške 6,30 eur t. j. 12,60 eur, režijný paušál 2x vo výške 7,21 eur t. j. 14,42 eur, režijný paušál 1x vo výške 7,41 eur, režijný paušál 1x vo výške 7,61 eur. Spolu trovy konania vo výške 6.648,96 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.