KSKE 9 Cbi 10/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 10/2008

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 10/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/10/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201155 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008201155.3

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: T. S., nar. XX.X.XXXX, O. XX, XXX XX X. proti žalovanému: Y.. Y. Z., H. 3, W., XXX XX W. - správca konkurznej podstaty úpadcu U., výrobné družstvo, so sídlom J. XX, X., IČO: XX XXX XXX o vylúčenie nehnuteľného majetku zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu U. výrobné družstvo so sídlom v X., J. XX nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXXX kat. úz. X. ako parcela CKN 3420/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 a CKN 3420/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 a nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, kat. úz. X. ako parcela CKN 3420/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 435m2 a CKN 3420/17, zastavené plochy a nádvoria o výmere 371 m2, pretože tieto sú jeho vlastníctvom.

Žalovaná správkyňa navrhla žalobu zamietnuť, pretože žaloba na vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty bola podaná po lehote určenej súdom.

Súd vykonal dokazovanie a zistil tento skutkový stav.

Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K XX/XX vyhlásil na majetok úpadcu U., výrobné družstvo, J. XX, X. konkurz a za správcu konkurznej podstaty ustanovil Y.. Y. Y.. Následne tento správca bol schôdzou veriteľov odvolaný a za správkyňu konkurznej podstaty úpadcu U., výrobné družstvo, X. bola ustanovená žalovaná Y.. Y. Z. a to uznesením zo 6.5.2009 č.k. 2K XX/XX-XXX.

Správcovia konkurznej podstaty do súpisu konkurznej podstaty zapísali aj nehnuteľnosti, ktoré žalobca žiada vylúčiť z konkurznej podstaty.

Krajský súd v Košiciach výzvou - uznesením z 20.5.2008 č. k. 2K XX/XX-XXX doručenej žalobcovi 26.6.2008 vyzval žalobcu, aby podal žalobu na vylúčenie týchto nehnuteľností do 15 dní od doručenia výzvy.

Posledným dňom lehoty na podanie žaloby bol deň 11.7.2008.

Žaloba na vylúčenie týchto nehnuteľností z konkurznej podstaty bola žalobcom na súde podaná 16.7.2008, teda 5 dní po uplynutí lehoty.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára.

Podľa § 19 ods. 2 ZKV súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná v čas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že žalobca bol povinný podať žalobu na základe výzvy súdu najneskôr dňa 11.7.2008 a keďže žalobu podal až po 5 dňoch t. j. 16.7.2008, urobil tak po uplynutí stanovenej lehoty, a preto súd podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia túto žalobu zamietol.

Účastníci sa vzdali práva na náhradu trov konania. Z uvedeného dôvodu súd podľa §142 ods. 1 O.s.p. vyslovil, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.