KSKE 9 Cbi 132/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 132/2005

KS v Košiciach, dátum 16.04.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 132/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/132/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005203938 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005203938.9

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: 1/ I. s. r. o., L. 3, C., IČO: XX XXX XXX, 2/ E. s. r. o., A. O. XX, C., IČO: XX XXX XXX, 3/ Z. I., nar. X.XX.XXXX, bytom L. 3, C., 4/ C., s. r. o., Z.. XX, C., IČO: XX XXX XXX všetci zastúpení JUDr. Alexandrom Fuchsom, advokátom, Štúrova 20, Košice proti žalovanému: B.. M. F., I. 5, C., správca konkurznej podstaty úpadcu: V. O. O., š.p. v likvidácií, I., O., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, takto

r o z h o d o l :

Súd v y l u č u j e z konkurznej podstaty úpadcu V. O. O., š.p. v likvidácií, I. O., IČO: XX XXX XXX nehnuteľnosti ležiace v C. v kat. úz. A., zap. na LV č. XX XXX ako parc.č. 1127/2 (zast. plocha - 385 m2) a dom súp.č. XXXX ležiaci na parc.č. XXXX/X, a to v 1/2- ine.

Žalovaný je povinný nahradiť trovy žalobcom na účet ich právneho zástupcu vo výške 420,55 eur do troch dní od jeho právoplatnosti.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia žiadali, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu V. O. O. š.p. v likvidácií, I. č.7, IČO: XX XXX XXX, nehnuteľnosti ležiace v C., kat.úz. A., zapísané na LV č. XX XXX ako parc. č. 1127/2 (zast. plocha 385 m2) a dom súp.č. XXXX ležiaci na parc.č. 1127/2 a to v 1 -ine.

Uviedli, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 8.9.2005 č.k. 2K 66/99-164 im bolo uložené, aby do l0 dní od doručenia uznesenia podali žalobu proti žalovanému - správcovi konkurznej podstaty o vylúčenie vyššie uvedených nehnuteľností z konkurznej podstaty, pretože namietali, že tieto nehnuteľnosti do konkurznej podstaty nemali byť zaradené.

Totiž úpadca nie je v katastri nehnuteľnosti zapísaný ako vlastník a žalobcovia sú podielovými spoluvlastníkmi sporných nehnuteľností, o čom svedčí výpis z katastra nehnuteľnosti.

Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť. Poukázal na to, že ako správca konkurznej podstaty predmetnú nehnuteľnosť zapísal do súpisu, pretože žalobcovia sa nikdy nestali vlastníkmi, pretože ich právna predchodkyňa získala nehnuteľnosť kúpou v dražbe podľa § 299 Obch. zákonníka, ktorý v súčasnej dobe už neplatí a takéto dražby a vlastníctvo získané na základe nich bolo neplatným právnym úkonom.

Pôvodná vlastníčka dr. B. I. sporné nehnuteľnosti nadobudla 22. marca 1995 v rámci dražby. Od tej doby vstúpila aj do držby sporných nehnuteľností. V držbe pokračovali všetci jej právni nástupcovia, vrátane

novooznačených žalobcov 1-4, a to prostredníctvom nájomcu, ktorému boli a sú sporné nehnuteľnosti prenajaté.

Žalovaný odvodzuje právo k polovici sporných nehnuteľností z právneho názoru, že V. O. nikdy nestratili vlastnícke právo k predmetu sporu. V. O. však nikdy dr. B. I., ale ani jej právnych nástupcov v držbe nerušili. Za rušenie držby možno považovať snáď až krok žalovaného, ktorý 31.8.2005 zaradil sporné nehnuteľnosti do konkurznej podstaty úpadcu V. O.. K tomuto kroku došlo už po uplynutí 10-ročnej lehoty potrebnej na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku.

Uvedené možno zhrnúť tak, že dr. B. I. a jej právni nástupcovia nadobudli vlastnícke právo k predmetu sporu vydržaním, ak sa tak nestalo už skôr dražbou.

Súd vykonal dokazovanie výpisom z listu vlastníctva č. XXXXX Správy katastra C., znaleckým posudkom č. 212/2000, rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dňa 30.3.2005 sp.zn. 11C/1318/1997, rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3.5.2002 č.k. 16Co/271/2001 - 259 a zistil tento skutkový stav:

Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 1.6.1999 č.k. 2K/66/99-3 vyhlásil na majetok dlžníka V. O. O., štátny podnik v likvidácií, konkurz a správcom konkurznej podstaty je žalovaný.

Uznesením zo dňa 8.9.2005 č.k. 2K/66/99-164 Krajský súd v Košiciach vyzval žalobcov, aby do l0 dní od doručenia uznesenia podali žalobu proti žalovanému o vylúčenie veci z konkurznej podstaty.

V priebehu konania pôvodní žalobcovia previedli svoje podiely na terajších žalobcov, o čom svedčí kúpna zmluva a výpis z listu vlastníctva XXXXX zo dňa 28.10.2008.

Zámenu účastníkov súd uznesením povolil.

Pôvodná vlastníčka Dr. B. I. predmetné nehnuteľnosti nadobudla 22.3.1995 v rámci dražby. Od tej doby vstúpila aj do držby sporných nehnuteľností. V držbe pokračovali všetci jej právni nástupcovia, vrátane terajších žalobcov a to prostredníctvom nájomcu, ktorému boli a sú sporné nehnuteľnosti prenajaté.

Ako spoluvlastníci sú v liste vlastníctva vedení v jednej polovici žalobcovia a úpadca V. O. š.p. O. v likvidácií nie je vedený ani len ako spoluvlastník. Spoluvlastníkom druhej polovice týchto nehnuteľností je M.. T. Z., na základe rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 30.6.2000 sp.zn. 11C/1318/1997 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3.5.2002 č.k. 16Co/271/2001 - 259.

Žalovaný 31.8.2005 predmetné nehnuteľnosti zapísal do súpisu konkurznej podstaty úpadcu V. O. O., š. p. v likvidácii.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára:

Ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie vecí do súpisu ( § 19 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní) .

Podľa § 19 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Vylučovacie žaloby sa spravidla opierajú o vlastnícke práva, čo je aj v tomto prípade. Žalobcovia preukázali, že sú zapísaní ako vlastníci predmetných nehnuteľností v 1/2-ine.

Ich právna predchodkyňa získala vlastníctvo v dražbe podľa § 299 Obchodného zákonníka, na základe ktorej bola zapísaná v katastri nehnuteľnosti ako vlastníčka. Súdmi však neskôr bolo konštatované, že vlastníctvo k predmetným nehnuteľnostiam právna predchodkyňa žalobcov nemohla nadobudnúť v dražbe podľa § 299 Obchodného zákonníka, pretože v rozhodnom období bolo možné nadobudnúť vlastníctvo len spôsobom taxatívne upraveným v ust. § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka, keďže neexistovala osobitná právna úprava nadobudnutia vlastníctva pri verejných dražbách konaných podľa § 299 ods. 2 Obchodného zákonníka. Teda v tomto prípade nedošlo k nadobudnutiu vlastníctva dražbou.

Podľa § 134 ods. 1, 3 Občianskeho zákonníka oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Držba žalobcov resp. priamych predchodcov začala 22.3.1995 na základe príklepu na dražbe. Túto nehnuteľnosť užívajú doposiaľ, čiže 1. podmienka vydržania bola naplnená dňa 22.3.2005.

Táto skutočnosť je nepochybná.

V čase vstupu do užívania (po dražbe) žalobcovia (resp. ich právny predchodcovia) nemali dôvod pochybovať o tom, že sú vlastníkmi nehnuteľností, aj keď za jej právny titul považovali príklep na dražbe.

Je totiž všeobecne známe, že v prípade dražby sa vlastníctvo nadobúda udelením príklepu. Za tejto situácie žalobcovia, resp. ich právna predchodkyňa i pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať, bola presvedčená, že premet dražby je jej vlastníctvom a že jej taký právny titul svedčí.

Túto dobromyseľnosť mohol účinne nabúrať (rušiť) iba ten, komu by inak svedčilo vlastnícke právo. Za takýto subjekt možno považovať iba úpadcu (V. O. O., š. p. v likvidácii) resp. správcu konkurznej podstaty. Tento nabúral dobromyseľnosť tým, že dňa 31.8.2005 zaradil nehnuteľnosti do konkurznej podstaty. Stalo sa tak až po uplynutí 10-ročnej vydržacej lehoty, ktorá uplynula 22.3.2005.

Za relevantné nabúranie dobromyseľnosti nemožno považovať žalobu dr. Z., keďže tento nie je osobou majúcou právny záujem na veci (dobromyseľnosť nemôže namietať hocikto) .

Pokiaľ je dohoda o vydaní veci z V. O. O., š. p. v likvidácii na dr. Z. neplatnou, nemožno dr. Z. považovať za právneho nástupcu V. O. O., š. p. v likvidácii tak, ako to tvrdí žalovaný.

Dr. Z. nemožno považovať za účinného rušiteľa držby aj s poukazom na to, že tento bol so svojim nárokom (v tejto časti) pred súdom neúspešný. Na rušenie dr. Z. teda nemožno prihliadnuť a nemá pre rozhodnutie právny význam.

Z uvedeného vyplýva, že žalobcovia preukázali nadobudnutie vlastníctva k polovici sporných nehnuteľností vydržaním (nie dražbou, ktorá len preukazuje dobromyseľnosť) , a preto súd vylúčil tieto nehnuteľnosti z konkurznej podstaty úpadcu.

Žalobcovia mali v konaní plný úspech, a preto im súd priznal náhradu trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a to odmenu za 2 úkony právnych služieb v r. 2005 po 1.154,- Sk (prevzatie a príprava zastúpenia

3.10.2005, žaloba 3.10.2005) . Ďalej súd to 3 úkony právnych služieb v r. 2009 po 53,49 Eur (vyjadrenie vo veci samej 19.2.2009, zastúpenie na pojednávaní 28.4.2009, vyjadrenie na odvolanie z 9.11.2009. Za ďalší úkon (vyhlásenie rozsudku 30.7.2009) patri odmena 13,37 eur. Napokon ide o 2 úkony v r. 2012 po 58,69 eur (vyjadrenie vo veci samej 7.3.2012, zastúpenie na pojednávaní 29.3.2012) . Prináleží tiež režijný paušál 2 x po 150,- Sk (za úkony v r. 2005) , 4x po 6,95 eur (za úkony v r. 2009) a 2 x po 7,63 eur (za úkony v r. 2012) . Úhrnom predstavujú trovy právneho zastúpenia žalobcov 420,55 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.