KSKE 9 Cbi 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 2/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201015 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201015.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: S. C., s. r. o., so sídlom G. XX, XXX XX C., IČO: XX XXX XXX zastúpeného JUDr. Veronikou Žabkovou, advokátkou, Floriánska 16, Košice proti žalovanému: N.. N. K., so sídlom C. 5, XXX XX Y., správca konkurznej podstaty úpadcu S. U., a. s., F. XX, G. T. D., IČO: XX XXX XXX, o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Zo súpisu majetku konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom voči úpadcovi obchodnej spoločnosti S. U., a. s., so sídlom F. XX, G. T. D., IČO: XX XXX XXX Krajským súdom v Košiciach pod sp.zn. 5K/100/2000 sú vylúčené nehnuteľnosti zapísané Katastrálnym úradom Prešov, Správou katastra Prešov na LV č. XXXX, kat úz. T. D., obec C., okres C. ako:

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.846 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.816 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 944 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 946 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.397 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.352 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 437 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 541 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.173 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.363 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.538 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.355 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.318 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.529 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.319 m2

- parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20.073 m2

- sklad č. 5, súp. č. XXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.529 m2

- sklad č. XX, súp. č. XXXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2

- sklad č. XX, súp. č. XXXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 946 m2

- sklad č. XX, súp. č. XXXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 944 m2

- sklad PUMS A súp. č. XXXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy

a nádvoria o výmere 1.816 m2

- sklad PUMS B súp. č. XXXXX na parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy

a nádvoria o výmere 1.846m2

- predajňa DISKONT - súp. č. XXXXX parc. č. XXXX registra C - zastavané plochy

a nádvoria o výmere 1.318 m2 v celosti.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania z konkurznej podstaty na účet jeho právnej zástupkyne vo výške 265,28 eur do 3 dní od jeho právoplatnosti.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu S. U., a. s., G. T. D. nehnuteľnosti uvedené vo výroku tohto rozsudku. Uviedol, že žalovaný podaním zo 7.8.2012 rozšíril súpis konkurznej podstaty tohto úpadcu o tieto nehnuteľnosti, i keď z výpisu z katastra nehnuteľností je zrejmé, že ich vlastníkom je žalobca.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a poukázal na to, že na prevod majetku, ktorý bol nadobudnutý na základe zmluvy o prevode časti podniku podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby od predávajúceho Fondu národného majetku SR nebol daný súhlas vyžadovaný v ust. § 19a ods. 2 zák.č. 92/1991 Zb. Za takejto situácie následkom tohto porušenia zákona a zmluvy, je neplatnosť právnych úkonov, ktorými sa prevádzali predmetné nehnuteľností ako aj všetky na nich nadväzujúcich úkonov.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov, výpisom z obchodného registra, výpisom z listu vlastníctva, rozhodnutiami Katastrálneho úradu Prešov z 23.11.2009, 28.10.2009 a 30.6.2009, rozsudkami Krajského súdu v Košiciach z 18.4.2011 č.k. 4Cbi/5/2010-59 a 15Cbi/5/2010-96 z 21.8.2012, rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 31.1.2012 sp. zn. 3Obo 59/2011 a zistil tento skutkový stav:

Krajský súd v Košiciach uznesením zo 16.1.2001 č.k. 5K/100/2000-11 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu S. U., a. s., F. XX, G. T. D. a za správkyňu konkurznej podstaty ustanovil V.. Z. X.. Uznesením z 31.10.2006 Krajský súd v Košiciach zbavil túto správkyňu funkcie a za nového správcu ustanovil JUDr. N. K..

Ustanovený správca podaním z 7.8.2012 rozšíril súpis konkurznej podstaty úpadcu o ďalšie nehnuteľnosti a to aj tie nehnuteľnosti, o vylúčenie ktorých v tomto konaní ide.

Krajský súd v Košiciach uznesením z 7.8.2012 č.k. 5K/100/2000-441 vyzval žalobcu, aby do 30 dní od doručenia tohto uznesenia podal žalobu o vylúčenie predmetných nehnuteľností z konkurznej podstaty a túto povinnosť žalobca splnil.

Z výpisu z listu vlastníctva č. XXXX kat. úz. T. D. vyplýva, že predmetné parcely a stavby na nich postavané sú zapísané ako vlastníctvo S. C., s.r.o., G. XX, C. v celosti. Žalobca nadobudol uvedené nehnuteľnosti kúpnou zmluvou V-6445/09 z 11.12.2009 od svojho právneho predchodcu obchodnej spoločnosti S. C. s.r.o.. Právny predchodca žalobcu nadobudol tieto nehnuteľnosti kúpnou zmluvou z 11.6.2003 uzatvorenou medzi predávajúcim Y. spol. s r. o. a kupujúcim S. C. s.r.o. Z notárskej zápisnice napísanej na notárskom úrade v Sečovciach notárom N.. Z. S. 31.10.2000 č. N 497/2000, Nz 490/2000 vyplýva , že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obchodná spoločnosť Y. s.r.o. Y. touto notárskou zápisnicou a to tak, že vlastník predmetných nehnuteľností S. U. - G., a.s. (po zmene obchodné mena S. U. a.s.) vložil tieto nehnuteľnosti okrem iných ďalších nehnuteľností do základného imania spoločnosti Y. s.r.o. Y.. O vklade tejto notárskej zápisnice bolo rozhodnuté Katastrálnym úradom.

Potom ako Okresný úrad v Prešove, katastrálny odbor dňa 12.12.2000 pod č. V4973/2000 povolil vklad vlastníckeho práva Y.., spol. s r. o. Y., C. 2, Y. ohľadom predmetných nehnuteľností na základe notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Alexandrom Demeterom dňa 31.10.2000, proti tomuto rozhodnutiu podal protest Okresný prokurátor v Prešove dňa 14.3.2003 a navrhol, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené, pretože neboli splnené podmienky podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, teda tento prevod vlastníctva z úpadcu na obchodnú spoločnosť Y., spol. s r. o., Y. a to vkladom do základného imania spoločnosti Y.., spol. s r. o. bez súhlasu Fondu národného majetku SR, pretože v tom čase ešte nebola splatená kúpna cena za odpredaj tohto privatizovaného majetku pre úpadcu. Následne Katastrálny úrad v Prešove rozhodnutím č. Vo 13/2003 zo dňa 30.6.2003 vyhovel protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Prešove a zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Prešove, katastrálny odbor č. V4973/2000 zo dňa 12.12.2000 pre dôvody, ktoré uviedol prokurátor vo svojom proteste. Následne však Správa katastra Humenné povolila vklad kúpnej zmluvy, ktorou obchodná spoločnosť Y., spol. s r. o., Y. ako predávajúci odpredával predmetné nehnuteľnosti pre kupujúceho S. C. s. r. o., vklad tejto kúpnej zmluvy bol povolený pod č. 1188/2003 a následne obchodná spoločnosť S. C. s. r. o. tieto nehnuteľnosti odpredala ďalšou kúpnou zmluvou zo dňa 11.12.2009 do vlastníctva žalobcu a vklad tejto kúpnej zmluvy bol povolený Správou katastra Humenné dňa 18.12.2009 pod č. 2204/09. Z uvedeného vyplýva, že Správa katastra aj po proteste prokurátora ohľadom prevodu predmetných nehnuteľností povoľovala ďalšie vklady kúpnych zmlúv o prevode vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam a až vlastníkom predmetných nehnuteľností sa stal žalobca.

Žalobca predložil knihu pošty úpadcu z roku 2000, kedy došlo k prevodu predmetného majetku úpadcu a k vloženiu týchto nehnuteľností do základného imania spoločnosti Y. s.r.o. Y. a zistil, že pod poradovým číslom 317 je evidovaná žiadosť o vydanie súhlasu k prevodu majetku na iné osoby adresovanú Fondu národného majetku SR Bratislava, z ktorej má vyplývať, že úpadca požiadal Fond národného majetku SR o súhlas s prevodom majetku.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára:

Podľa § 19 ods. 1 ZKV ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 19 ods. 2 ZKV súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

V tejto veci správca zapísal predmetné nehnuteľností do súpisu konkurznej podstaty úpadcu S. U. a. s. (predtým s obchodným menom S. U. - G. a.s.) a v lehote určenej súdom žalobca podal žalobu na ich vylúčenie z konkurznej podstaty.

Žalobca je doteraz zapísaný ako vlastník predmetných nehnuteľností v katastri nehnuteľností. Totiž vlastníkom týchto nehnuteľností bol pôvodne úpadca, avšak odvtedy došlo k ďalším prevodom vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam a to na obchodnú spoločnosť Y. s.r.o., Y., následne na obchodnú spoločnosť S. C. s.r.o. a napokon na žalobcu.

Každý tento prevod bol povolený príslušným správnym orgánom.

Pokiaľ ide o tvrdenie žalovaného, že nebol daný súhlas Fondu národného majetku SR na prevod takéhoto majetku podľa § 19a ods. 2 zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, pretože nebola splatená celá kúpna cena, treba poznamenať, že podľa tohto ustanovenia, ak fond do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti nadobúdateľa fondu na nakladanie s privatizovaným majetkom nevyjadrí písomný súhlas, má sa za to, že súhlas bol udelený. Totiž žalobca preukázal, že pod poradovým číslom 317 bola takáto žiadosť Fondu národného majetku SR v Bratislave adresovaná a to dňa 26.7.2000 a teda platí vyššie citovaná zákonná domienka, že aj keď súhlas nebol daný, má sa za to, že súhlas bol udelený. Za takejto situácie keď žalobca je zapísaný ako vlastník predmetných nehnuteľností a žalovaný ničím nepreukázal, že jeho zaradenie týchto nehnuteľností do súpisu konkurznej podstaty bolo oprávnené, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Žalobca mal v konaní plný úspech, a preto je žalovaný povinný nahradiť mu z konkurznej podstaty trovy konania 265,28 eur a to za 4 úkony po 58,69 eur a 4x7,63 režijný paušál (§142 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.