KSKE 9 Cbi 23/2006 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 23/2006

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 23/2006

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/23/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006201070 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006201070.9

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. S., a.s. v likvidácii, S. 4, XXX XX I., IČO: XXXXXXXX proti žalovanému O.. L. G., W. G. 3, XXX XX X. - správca konkurznej podstaty úpadcu I.. U., s.r.o., O. J. XX, XXX XX D., IČO: XXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Oľgou Kmeťovou, CSc., Važecká 4, 040 12 Košice o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 49 894,08 eur (1 503 109,00 Sk) , takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca Z. J. a.s. I. (neskôr Z. Z. I., a.s. I.) sa žalobou došlou súdu dňa 10.7.2006 domáhal určenia pravosti, výšky a poradia prihlásenej pohľadávky v konkurznom konaní vo výške 1 503 109,00 Sk (49 894,08 eur) a náhrady trov konania.

V priebehu konania na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.12.2006 žalobca postúpil svoju pohľadávku spoločnosti A., a.s., I. 9, I.. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 8.4.2010 č.k. 9Cbi/23/2006-177 pripustil zámenu účastníkov na strane žalobcu a uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.5.2010. Na základe Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1127/2010, NZ 29551/2010, NCRls 30008/2010 zo dňa 19.8.2010 sa obchodná spoločnosť A., a.s., I. zlúčila so spoločnosťou U. S., a.s., I. a dňom 29.9.2010 bola vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. z odd. Sa vl. č. 3749/B je zrejmé, že právny nástupca žalobcu U. S., a.s. v likvidácii, S. 4, I., IČO: XXXXXXXX bol vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 29.6.2011 - dobrovoľný výmaz.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten komu ju zákon priznáva.

Z vyššie citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že aby fyzická či právnická osoba mohla byť účastníkom konania musí mať určité právne relevantné vlastnosti, okrem iného civilno-procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť byť účastníkom civilného procesu (spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti) , ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník) ako hlavný prameň občianskeho hmotného práva rieši otázku právnej subjektivity fyzických osôb tak, že táto vzniká narodením prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé a zaniká smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho.

Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra.

Z už spomenutého výpisu z obchodného registra je zrejmé, že dňa 29.6.2011 bol žalobca z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dobrovoľne vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania.

Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom a ak právneho nástupcu niet súd konanie zastaví. Z uvedeného dôvodu keďže došlo k zániku žalobcu bez právneho nástupcu súd konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.