KSKE 9 Cbi 5/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 5/2010

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 5/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/5/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234201 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234201.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: I. F., a. s., V. XX, XXX XX K., C.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Vierou Hudákovou, advokátkou, Alejová 5, Košice, proti žalovanému: L.. Juraj T., P. 5, XXX XX M., správca konkurznej podstaty úpadcu Y. Z., a. s., K. XX, XXX XX F. O. X., C.: XX XXX XXX, o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný vylúčiť zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu Y. Z., a. s., K. XX, F. O. X., C.: XX XXX XXX nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu, zapísané na LV č. XXXXX, v katastrálnom území L. U., obec M. - L., okres M. IV, parcela č. 2475/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1669 m2, parcela č. 2475/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému ako správcovi konkurznej podstaty vylúčiť vyššie uvedené nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu Y. Z., a. s., K. XX, F. O. X., pretože tieto nadobudol ešte v roku 2001 na základe kúpnej zmluvy, pričom vlastníctvo vzniklo povolením vkladu v katastri nehnuteľnosti.

Žalovaný na základe dodatočne predložených kúpnych zmlúv a iných dokladov uznal nárok žalobcu ako dôvodný, t. j. uznal nárok na vylúčenie týchto parciel zo súpisu konkurznej podstaty a navrhol rozhodnúť rozsudkom pre uznanie.

Podľa § 153a ods. 1 OSP ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.

Pretože žalovaný uznal nárok žalobcu uplatnený žalobou, súd podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia rozhodol rozsudkom pre uznanie.

Náhradu trov konania súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkom nepriznal, pretože sa ich náhrady výslovne vzdali.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.