KSKE 9 Cbi 6/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 6/2010

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 6/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/6/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234381 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234381.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jozefom Vancom v právnej veci žalobcu: S. riaditeľstvo U. republiky, zastúpené S. úradom L., ul. W.. B. 4, L. proti žalovanému: Y.. Y. O., V. XX, XXX XX L., správca konkurznej podstaty úpadcu P. P. P., 1. mája XX/XXXX, V., N.: XX XXX XXX, o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 728,60 eur takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadal, aby súd určil, že jeho pohľadávka na daňovom dlhu vo výške 728,60 eur, ktorý vznikol na základe právoplatného rozhodnutia Colného úradu Prešov zn. 55122/2008-6231 zo dňa 22.9.2008 je nesporná a to z toho dôvodu, že pohľadávku v tejto výške uplatnil v konkurznom konaní, avšak správca túto neuznal.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a to z toho dôvodu, že v danom prípade ide o pohľadávku ako mimozmluvnú sankciu a táto je z uspokojenia vylúčená.

Súd vykonal dokazovania a zistili tento skutkový stav.

Uznesením z 8.4.2008 č. k. 6K 71/2005-57 Krajský súd v Košiciach vyhlásil na majetok úpadcu P. P. P. so sídlom v V. ul. 1. mája XX/XXXX konkurz a za správcu konkurznej podstaty ustanovil N.. Y. W., ktorý však na schôdzi konkurzných veriteľov 25.8.2008 bol zbavený funkcie správcu a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Y.. Y. O. - žalovaný.

Rozhodnutím Colného úradu Prešov zn. 55122/2008-6231 z 22.9.2008 bola úpadcovi uložená pokuta vo výške 21.950,- Sk (teraz 728,60 eur) . Toto rozhodnutie bolo potvrdené Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky rozhodnutím zo 16.6.2010 zn. 55292/2008.

Žalobca pohľadávku vo výške 728,60 eur uplatnil u správcu ako pohľadávku proti podstate, avšak správca túto neuznal.

Pohľadávka žalobcu vznikla ako pokuta vo výške 21.950,- Sk za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 47 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, pretože spotrebiteľské balenia liehu nájdené u úpadcu bolo označené falzifikátmi kontrolných známok.

Z takto zisteného skutkového stavu súd právne uzatvára.

Podľa § 33 ods. 1 písm. d/ ZKV v konkurze z uspokojenia sú vylúčené mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu.

V danej veci pohľadávka vo výške 728,60 eur bola uložená úpadcovi ako pokuta, teda mimozmluvná sankcia po vyhlásení konkurzu.

Za takejto situácie podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia je v konkurze tento nárok vylúčený z uspokojenia.

Treba poznamenať, že v tomto prípade je bezpredmetné, kedy došlo k spáchaniu deliktu, ale je podstatné, kedy pokuta bola právoplatne uložená.

Z uvedených dôvodov súd žalobu zamietol.

Žalobca v konaní nemal úspech a žalovanému súd náhradu trov konania nepriznal podľa § 150 ods. 2 OSP, pretože ide o drobný spor a trovy konania vzhľadom k výške pohľadávky by boli neprimerané.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.