KSKE 9 Cbi 9/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Cbi 9/2008

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Cbi 9/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Cbi/9/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201129 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008201129.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu O. C., nar. XX.X.XXXX, podnikajúci pod obchodným menom Z." P. Z., A. XXXX, XXX XX N., L.: XX XXX XXX proti žalovanému M.. M. R., V. 3, XXX XX Košice - správca konkurznej podstaty úpadcu Z., výrobné družstvo, W. XX, XXX XX N., IČO: XX XXX XXX o vylúčenie nehnuteľného majetku zo súpisu konkurznej podstaty, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojím návrhom zo dňa 7.7.2008 žiadal súd, aby vylúčil z konkurznej podstaty Z., výrobné družstvo, N. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. mesta N., zapísané v katastri nehnuteľností Správy katastra v Bardejove na LV XXXXX - CKN 3420/4-zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2, CKN 3420/31-zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, na LV XXXXX - CKN 3420/63-zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2, CKN 3420/64-zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, na LV XXXXX - CKN 3420/44-zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, CKN 3420/45-zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, CKN 3420/72-zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2. Súčasne požadoval náhradu trov konania.

Žalobca na pojednávaní dňa 28.2.2012 oznámil súdu, že berie späť svoj návrh v celom rozsahu a zrieka sa náhrady trov konania.

Žalovaný sa vzdal náhrady trov konania.

Podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred prvým pojednávaním, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.