KSKE 9 Co 120/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 120/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/120/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612206642 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612206642.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľov: X/ V. V., W.. X.X.XXXX, X/ K.. R. V., W.. X.X.XXXX E. X/ X. V., W.. X.X.XXXX, všetci bytom N., N. X, všetci zastúpení JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom Svidník, Sovietskych hrdinov 163/66, proti odporcovi: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bratislava, Bajkalská 30, IČO: 31 335 004, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaniach navrhovateľov proti uzneseniam Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 4. mája 2012 č. k. 6C/30/2012-75 a č. k. 6C/30/2012-77, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenia súdu prvého stupňa zo 4. mája 2012 č. k. 6C/30/2012-75 a č. k. 6C/30/2012-77.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 4. mája 2012 č. k. 6C/30/2012-75 navrhovateľom spoločne a nerozdielne uložil, aby zaplatili súdny poplatok 33 € z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Uznesením z toho istého dňa č. k. 6C/30/2012-77 im rovnako solidárne uložil zaplatiť súdny poplatok z odvolania proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení.

Navrhovatelia obe uznesenia napadli včas podaným odvolaním. Obe odvolania odôvodňujú rovnakou skutočnosťou - vzhľadom na to, že ide o spotrebiteľskú vec, odvolávajú sa na to, že v zmysle § 4 ods. 2 písm. za/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien v súdenej veci sú od poplatku oslobodení. Navrhujú preto napadnuté uznesenia zrušiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolania navrhovateľov bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal napadnuté uznesenia podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolania navrhovateľov sú dôvodné.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. za/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien, od poplatku je oslobodený spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom v zmysle odkazu 4aa) nachádzajúcom sa pri tomto zákonnom ustanovení je napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva.

V prejednávanej veci ide o nariadenie predbežného opatrenia za účelom ochrany práv spotrebiteľa (navrhovateľov) vyplývajúcich zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a záložnej zmluvy uzavretej za účelom zabezpečenia pohľadávky odporcu a jej príslušenstva z tejto zmluvy.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia a rovnako aj odvolanie proti uzneseniu o zamietnutí tohto návrhu sú procesnými úkonmi spotrebiteľov, ktoré boli urobené s cieľom dosiahnuť, aby odporcovi bolo uložené zdržať sa výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve navrhovateľov ad 2/ a 3/ v procese dobrovoľnej dražby, teda s cieľom ochrany práv spotrebiteľa.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že ide o poplatkové úkony spotrebiteľov, na ktoré v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa vzťahuje osobné oslobodenie od poplatkovej povinnosti spotrebiteľov, a preto napadnuté nesprávne rozhodnutia o poplatkovej povinnosti zrušil (§ 221 ods. 1 písm. i/ O.s.p.) . Pretože ide o prípad, keď je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel uznesením odvolacieho súdu o nariadení predbežného opatrenia zo 14. júna 2012, o povinnosti odporcu, ktorý nie je od súdneho poplatku oslobodený, zaplatiť podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť (§ 2 ods. 2 zákona o SP) v záujme zachovania zásady dvojinštančnosti súdneho konania rozhodne súd prvého stupňa (§ 12 ods. 1 zákona o SP) .

Toto uznesenie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e p r í p u s t n é .