KSKE 9 Co 129/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/129/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214315 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214315.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Y. J., K.. D., X.. X.X.XXXX, L. Y. F., N.. R. Č..X/ XX, zast. E.. Š. F., C., R. R. Y. R. X. Y., P. X, proti odporcovi: L. G. R. X. Y., R. R. Y. R. X. Y., F. Č..X, A.: XXXXXX, v konaní o vyslovenie povinnosti osvedčiť pravosť podpisu, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 9C/152/2011-50, zo dňa 13.1.2012

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil navrhovateľke Y. J., aby v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie, ktorý je 99,50 € (pol. č.1 písm. b/ sadzobníka súdnych poplatkov) .

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie navrhovateľka a navrhla odvolaciemu súdu, aby napadnuté uznesenie zmenil tak, že poplatkovú povinnosť jej neuloží. Odvolanie odôvodnila tým, že proti rozsudku okresného súdu vo veci samej svoje odvolanie zobrala späť a z tohto dôvodu Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 6Co/38/2012 zo dňa 23.2.2012 odvolacie konanie zastavil. S poukazom na ust. § 10 ods.1 a § 12 ods.3 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch uviedla, že neexistuje dôvod, pre ktorý by mala súdny poplatok zaplatiť.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu rozhodnutia, zaoberal sa otázkou včasnosti podaného odvolania a zistil, že odvolanie bolo podané navrhovateľkou oneskorene.

Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O.s.p.) .

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov, končia sa uplynutím tohto dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 ods. 2 O.s.p.) .

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O.s.p.) .

Podľa ust. § 49 ods.1 O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku sa doručuje iba zástupcovi.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 11 ods.3 zák.č. 71/1992 Zb. v znení účinnom do 31.12.2012 poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Podľa ods.4 vyššie citovaného ustanovenia, okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa ods.1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 6,63 €. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Po oboznámení sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa vo veci samej rozhodol rozsudkom č.k. 9C/152/2011-41 zo dňa 23.11.2011 a rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 5.1.2012. Proti rozsudku podala odvolanie navrhovateľka dňa 4.1.2012, ktoré odvolanie podaním zo dňa 1.2.2012 zobrala späť. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6Co/38/2012-57 zo dňa 23.2.2012 zastavil odvolacie konanie a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania v zmysle ust. § 207 ods.2, 3 O.s.p. z dôvodu späťvzatia odvolania zo strany navrhovateľky.

Súd prvého stupňa uznesením č.k. 9C/152/2011-50 zo dňa 13.1.2012, teda predtým, ako navrhovateľka zobrala odvolanie späť, uložil navrhovateľke uhradiť do 3 dní od právoplatnosti uznesenia súdny poplatok za odvolanie vo výške 99,50 € podľa položky č.1 písm.b/ sadzobníka súdnych poplatkov. Uznesenie zaslal právnemu zástupcovi navrhovateľky E.. Š. F. ako vyplýva z doručenky na č.l. 49 spisu, ktorý predmetné uznesenie prevzal dňa 16.1.2012. Súd prvého stupňa opakovane napadnuté uznesenie doručil navrhovateľke, ktorá uznesenie prevzala dňa 12.6.2012, ako vyplýva z doručenky na č.l. 59 spisu. Následne navrhovateľka podala dňa 18.6.2012 osobne do podateľne Okresného súdu Spišská Nová Ves voči tomuto uzneseniu odvolanie.

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 49 ods.1 O.s.p., keďže navrhovateľka bola v konaní zastúpená zástupcom s plnomocenstvom pre celé konanie, správne súd prvého stupňa doručoval uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku jej zástupcovi E.. Š. F., ktorý uznesenie prevzal dňa 20.12.2011. 15 dňová lehota na podanie odvolania voči tomuto uzneseniu preto uplynula dňa 4.1.2012 a keďže v tejto lehote nebolo zo strany navrhovateľky podané odvolanie, dňa 5.1.2012 predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť. Pokiaľ teda navrhovateľka podala odvolanie dňa 18.6.2012, urobila tak oneskorene, po lehote na podanie odvolania.

Pokiaľ súd prvého stupňa opakovane doručoval napadnuté uznesenie priamo navrhovateľke, takéto doručenie uznesenia je nadbytočné a neúčinné, keďže predmetné uznesenie už bolo skôr účinne doručené právnemu zástupcovi navrhovateľky. Pre začatie plynutia odvolacej lehoty je totiž rozhodujúce

riadne a v súlade s právnymi predpismi vykonané doručenie. Ak dôjde k ďalšiemu nadbytočnému doručeniu rozhodnutia, nezačne účastníkovi plynúť nová odvolacia lehota.

Doručenie napadnutého uznesenia navrhovateľke dňa 12.6.2012 preto nemá za následok začatie plynutia novej odvolacej lehoty, keďže toto uznesenie už bolo skôr účinne doručené jej právnemu zástupcovi a odvolacia lehota navrhovateľke márne uplynula.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v zmysle vyššie cit. ust. § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odmietol odvolanie navrhovateľky, pretože bolo podané oneskorene.

Vzhľadom na to, že odvolací súd odmietol odvolanie navrhovateľky ako oneskorene podané, nezaoberal sa vecou samou.

Odvolací súd dáva do pozornosti súdu prvého stupňa, že aj napriek nadobudnutiu právoplatnosti napadnutého uznesenia o vyrubení súdneho poplatku, bude potrebné postupovať v zmysle ust. § 11 ods.3,4 zák. č. 71/1992 Zb., nakoľko zo strany navrhovateľky došlo k späťvzatiu odvolania vo veci samej.

Ak súdny poplatok zo strany navrhovateľky ešte nebol zaplatený, bude potrebné v zmysle ust. § 12 ods.3 zák. č. 71/1992 Zb. súdom prvého stupňa zrušiť uznesenie o vyrubení súdneho poplatku a v prípade, že súdny poplatok zaplatený bol, súd prvého stupňa tento vráti v zmysle vyššie cit. ust. § 11 zák. č. 71/1992 Zb..

Účastníčkou odvolacieho konania bola len navrhovateľka, tejto žiadne trovy konania nevznikli, preto jej odvolací súd trovy odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomu uzneseniu odvolanie nie je prípustné.