KSKE 9 Co 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 14/2012

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 9 Co 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107232813 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107232813.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., Prievozská 37, Bratislava, zastúpený Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri Starej prachárni č. 13, Bratislava proti žalovanej: P.. B. T., bytom X. Č.. XX, O. o zaplatenie 1,32 € (40,- Sk) , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 19. októbra 2011 č.k. 25C 85/2010-34 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 1,32 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku titulom nedoplatku z koncesionárskych poplatkov a ďalej ju zaviazal zaplatiť žalobcovi trovy konania v sume 16,60 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., a pretože ide o drobný spor, kde uplatnené trovy konania považoval za neprimerané žalovanej istine, aplikoval § 150 ods. 2 O.s.p., v súlade s ktorým trovy konania znížil tak, že procesne úspešnému žalobcovi priznal náhradu súdneho poplatku 16,60 €.

Proti výroku o náhrade trov konania podal odvolanie žalobca. Navrhol ho zmeniť a zaviazať žalovanú zaplatiť mu náhradu trov konania v sume 81,79 € do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poukázal na to, že ak by súd od r. 2006 bol konal bez zbytočných prieťahov, vo veci mohol rozhodnúť ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v občianskom súdnom poriadku upravená. Podotkol, že súd nemá právo posudzovať aká odmena je pre advokáta adekvátna, resp. výhodná a ani skúmať koľko žalobca advokátovi skutočne zaplatil. Uviedol, že náhrada trov konania, ktorú súd priznal, nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Vtedajší právny zástupca JUDr. Miroslav Pavelka preukázateľne poskytol žalobcovi tieto právne služby podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. a to prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom a písomné podanie na súd vo veci samej. Poukázal na to, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu a v dôsledku jej prijatia, ale avšak až v prípade jej aplikácie súdom, dochádza k zásahu do základného práva žalobcu na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo a to v zmysle Ústavy SR, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkov. Zásah spočíva v tom, že právo žalobcu, ktoré si uplatňuje v konaní, nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť a je odôvodnené predpokladať, že žalovaní sa budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať pre nerentabilnosť vedenia konania. Súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov. Ak odvolaniu nebude vyhovené, žalobca sa bude domáhať ochrany jeho základných práv pred Ústavným súdom SR a prípadne aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a následne si uplatní náhradu vzniknutej škody od štátu.

Žalovaná sa k odvolaniu nevyjadrila.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., t.j. vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

V zmysle § 137 O.s.p. trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a tiež odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Pri rozhodovaní o náhrade trov konania podľa § 142 a nasledujúcich O.s.p. platí predovšetkým zásada úspechu, pričom z hľadiska výšky trov súd musí posudzovať účelnosť vynaložených trov. Od účinnosti zákona č. 384/2008 Z. z., ktorým bol zmenený Občiansky súdny poriadok, t.j. od 15.10.2008 v zmysle § 150 ods. 2 O.s.p. u drobných sporov súd musí skúmať aj primeranosť trov konania.

V procesných otázkach (až na výnimky výslovne upravené) v zásade platí, že aj v začatých konaniach súd postupuje podľa práva účinného v čase rozhodovania. Aj podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 15.10.2008, vykonaných zákonom č. 384/2008 Z. z. (§ 372p ods. 1 O.s.p.) sa predpisy účinné od 15.10.2008 použijú aj na konania začaté pred týmto dátumom, pretože ďalej nebolo ustanovené inak. Podľa názoru odvolacieho súdu teda nejde o neprípustnú retroaktivitu.

Aj keď konanie v predmetnej veci začalo ešte v roku 2006, od 15.10.2008 vzhľadom na výšku uplatnenej pohľadávky (40,-Sk, čo po prepočte konverzným kurzom 30,126 je 1,32 €) predmetný spor bolo potrebné považovať za drobný spor, pri ktorom v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania prichádza do úvahy aj možná aplikácia § 150 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom v čase rozhodovania, podľa ktorého môže súd trovy konania v drobných sporoch aj nepriznať alebo znížiť, ak sú neprimerané voči pohľadávke. Dĺžka konania, či zbytočné prieťahy na strane súdu, na ktoré žalobca v odvolaní poukazuje, sú z hľadiska rozhodovania o trovách konania medzi účastníkmi právne bezvýznamné.

Inštitút veci s nízkou hodnotou sporu sa do nášho civilného procesu zaviedol na základe nariadenia EP a Rady ES č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007, ktoré upravilo mechanizmus pre európske konanie ohľadne pohľadávok s nízkou hodnotou sporu v tzv. cezhraničných sporoch. Aj tu platí zásada, že trovy konania znáša strana, ktorá nemala v konaní úspech. Súd alebo tribunál však úspešnej strane neprisúdi trovy konania, ktoré sú neúčelné alebo ktoré sú neprimerané voči pohľadávke. Cieľom súdnych konaní v takýchto drobných veciach totiž má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé. So zreteľom na totožnú právnu stránku týchto sporov, ako aj na totožné podklady žalobcu, je navyše náročnosť jednotlivých právnych úkonov a ich spracovanie pomerne nízka.

V zmysle § 200ea O.s.p. sa v našom občianskoprávnom konaní za drobný spor považuje taký spor, ktorého predmet konania nepresahuje 500 €. Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. tak má predovšetkým eliminovať vznik neprimeraných trov právneho zastúpenia pri hromadne uplatňovaných pohľadávkach ako tomu je aj v prejednávanom prípade. Aj odvolaciemu súdu z jeho činnosti je známe (§ 121 O.s.p.) , že žalobca podáva veľké množstvo žalôb, ktoré sú z hľadiska právnej argumentácie absolútne totožné a menia sa iba údaje o uplatnenej pohľadávke a údaje o žalovanom. Je teda nepochybné, že samotné prepísanie týchto údajov do žaloby je jednoduchou administratívnou činnosťou a nie odborne právne náročným a zložitým procesom ako správne na to poukázal aj súd prvého stupňa. Podávaním rovnakých žalôb v konaní o uplatňovaných koncesionárskych poplatkoch advokátom zastúpenému

žalobcovi síce vznikli trovy, tieto sú však vzhľadom na nenáročnosť sporu neprimerané voči výške uplatnenej pohľadávky.

Určenie rozsahu trov, ktoré sú primerané voči pohľadávke, je výsledkom úvahy súdu, ktorá v prejednávanej veci nevybočila z medzí a hľadísk určených zákonom. Nemožno preto postupu súdu, ktorým znížil trovy konania na 16,60 €, vytknúť vecnú nesprávnosť. Súd totiž posudzoval primeranosť výšky trov konania vo vzťahu k výške žalobcom uplatneného a súdom priznaného nároku, pričom neprimeranosť trov znamená, že ich výška prekračuje hodnotu uplatnenej pohľadávky.

Žalobcom požadované trovy konania vo výške 81,79 € (16,60 € titulom súdneho poplatku a 65,19 € titulom trov právneho zastúpenia) sú neprimerané voči uplatnenej pohľadávke 1,32 €, keďže predstavujú viac ako jej 61 násobok, preto sú splnené podmienky pre aplikáciu § 150 ods. 2 O.s.p. tak ako postupoval aj súd prvého stupňa.

Trovy konania do výšky 16,60 € predstavuje súdny poplatok zo žaloby. Tieto trovy je potrebné považovať za účelne vynaložené a ani podľa odvolacieho súdu nemožno od žalobcu spravodlivo žiadať, aby ich napriek jeho úspechu v konaní znášal sám. Pokiaľ teda súd prvého stupňa priznal žalobcovi celkovú náhradu trov konania 16,60 € má odvolací súd za to, že zníženie trov konania žalobcu v časti trov právneho zastúpenia vykonané súdom prvého stupňa má svoje opodstatnenie vzhľadom na výšku uplatnenému nároku (1,32 €) i vzhľadom na obtiažnosť právneho zastúpenia.

Na základe toho odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolaním napadnutom rozsahu podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný a úspešný žalovaný si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení zák.č. 33/2001 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.