KSKE 9 Co 142/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 142/2012

KS v Košiciach, dátum 09.08.2012, sp.zn. KSKE 9 Co 142/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/142/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210225971 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210225971.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne L., L..C..I.., L. L. Č. X, V., K.: XXXXXXXX, proti žalovanej V. T.E., E..L.. U. K. J. L. L. Š. XX, F., K.: XXXXXXXX, o zaplatenie 592,55 € s prísl., o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 26.marca 2012, č.k. 22C/162/2010-145 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil, žalobkyňu zaviazal nahradiť žalovanej trovy konania vo výške 100 € a na účet Okresného súdu Košice II trovy štátu vo výške 121,01 € v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa návrhom doručeným súdu 25.10.2010 domáhala, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej sumu 592,55 € s prísl. Uznesením zo dňa 22.7.2011, č.k. 22C/162/2010-56 nariadil súd znalecké dokazovanie a uložil žalovanej povinnosť zložiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania v sume 100 €, pričom žalovaná uhradila preddavok vo výške 100 € dňa 25.8.2011 bezhotovostným prevodom na účet súdu. Ďalej uviedol, že v priebehu konania žalobkyňa podaním doručeným súdu dňa 15.12.2011 vzala návrh v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. Citoval ust. § 96 ods.1,2 O.s.p. a konštatoval, že žalovaná podaním doručeným súdu dňa 7.2.2012 súhlasila so späťvzatím návrhu a požiadala súd, aby zaviazal žalobkyňu uhradiť trovy znaleckého dokazovania. Ďalej citoval ust. § 146 ods.2 O.s.p. a uviedol, že v súlade s citovaným ustanovením priznal žalovanej náhradu trov konania za zaplatený preddavok na znalecké dokazovanie, keďže žalobkyňa zavinila, že sa konanie zastavilo. O trovách štátu rozhodol podľa § 148 ods.1 O.s.p. a v súlade s týmto ustanovením zaviazal žalobkyňu na náhradu trov štátu vo výške 121,01 €, ktorá suma bola znalcovi uhradená z finančných prostriedkov štátu.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie žalobkyňa a uviedla, že trvá na podanej žalobe zo dňa 25.10.2010. Odvolanie odôvodnila tým, že sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, teda že v čase späťvzatia žaloby nevedela, že v obdobnej veci bolo rozsudkom Okresného súdu Košice II pod č. 41C/184/2010 zo dňa 28.3.2012 rozhodnuté o tom, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi, teda žalobca (L., L..C..I..) bol vo svojom návrhu úspešný.

Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu žalobkyne navrhla uznesenie súdu prvého stupňa potvrdiť, resp. podané odvolanie ako neprípustné odmietnuť. Uviedla, že žalobkyňou citované rozhodnutie vychádza z iného skutkového stavu, týka sa inej poistnej udalosti, iného vozidla a zároveň konania, v ktorom bol

vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého žalovaná čiastočne doplatila poistné plnenie. Nie je teda pravdou, že žalovaná v podobnej veci bola povinná zaplatiť žalobkyni, jednalo sa len o čiastočné plnenie, pričom vo zvyšku súd nárok žalobkyne zamietol. Poukázala na to, že k zastaveniu konania došlo na základe právneho úkonu žalobkyne, ktorá vzala svoj návrh v celom rozsahu späť a vyslovila názor, že dôvody uvedené v odvolaní nespĺňajú podmienky odvolacích dôvodov podľa § 205 ods.2 zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov. Konštatovala, že navrhovateľ môže podať odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania na základe späťvzatia návrhu len z dôvodu nesprávneho hodnotenia prejavu vôle navrhovateľa, ktorým vzal návrh späť, alebo ak súd nevzal do úvahy vážne dôvody odporcu, pre ktoré nesúhlasil so späťvzatím návrhu.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods.1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je opodstatnené.

Podľa § 219 ods.1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods.2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 96 ods.1, 2 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Citované zákonné ustanovenie rešpektuje navrhovateľa ako dominus litis. Ak vezme navrhovateľ svoj návrh na začatie konania späť, ide o jeho procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa v konaní nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Späťvzatím návrhu nezaniká preto uplatnený nárok. Novým návrhom môže účastník i neskôr požiadať, aby o ňom bolo znovu pred súdom rozhodnuté, avšak len s účinkami odo dňa podania tohto nového návrhu. Späťvzatie návrhu bude mať však rozhodujúci vplyv na plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt, lebo im končia hmotnoprávne a procesnoprávne účinky pôvodne podaného návrhu tak, ako keby nebol nikdy podaný. Iba výnimočne, ak navrhovateľ vezme návrh späť, súd konanie nezastaví. Je to tak iba v prípade, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí. Vyhovieť odvolaniu proti uzneseniu o zastavení konania z dôvodu späťvzatia návrhu bude možné iba výnimočne a to iba v prípade, ak došlo k nesprávnemu hodnoteniu prejavu navrhovateľa alebo ak súd nevzal do úvahy vážne dôvody odporcu, pre ktoré nesúhlasil so späťvzatím návrhu. Ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania späť, nemôže späťvzatie odvolať (R60/1999) .

V predmetnej veci žalobkyňa písomným podaním zo dňa 14.12.2011 doručeným súdu prvého stupňa dňa 15.12.2011 oznámila súdu, že v súlade s ustanovením § 96 ods.1 O.s.p. berie svoj návrh zo dňa 25.10.2010 v celom rozsahu späť. Takýmto procesným úkonom voči súdu žalobkyňa prejavila svoju vôľu, aby sa v konaní nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Keďže žalovaná písomným podaním zo dňa 6.2.2012 doručeným súdu prvého stupňa dňa 7.2.2012 súhlasila so späťvzatím návrhu, boli splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ust. § 96 ods.1, 2 O.s.p. na zastavenie konania. Vzhľadom na to, že žalobkyňa, ktorá vzala svoj návrh na začatie konania späť, nemôže späťvzatie odvolať so žiadosťou pokračovať v konaní a zo späťvzatia návrhu žalobkyne nevyplýva, že by pri zastavení konania došlo k nesprávnemu hodnoteniu jej prejavu, preto odvolací súd považuje odvolacie námietky žalobkyne vo vzťahu k napadnutému uzneseniu za právne irelevantné.

Vzhľadom na to, že vecne správne je aj rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výrokoch o trovách konania účastníkov a trovách štátu, odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods.1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 v spojení s § 142 ods.1 O.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože žalobkyňa v odvolacom konaní nebola úspešná a žalovanej v odvolacom konaní žiadne trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.