KSKE 9 Co 148/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 148/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/148/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712200580 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712200580.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa: W.. R., bytom V., N. R. XX, proti odporkyni: V.. S., bytom V., H. XX, o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 23. mája 2012 č. k. 7C/5/2012-14, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa odmietol podanie z 13.1.2012 (správne ide o podanie zo 4.1.2012 konajúcemu okresnému súdu doručené 13.1.2012) , pretože toto malo také vady, bez odstránenia ktorých nie je možné v konaní pokračovať. V odôvodnení rozhodnutia citoval § 43 ods. 2 O.s.p. a odmietnutie podania odôvodnil tým, že navrhovateľ napriek výzve súdu obsiahnutej v uznesení z 18.1.2012 č. k. 7C 5/2012-4 s požiadavkou na odstránenie vád podania tieto vady v lehote neodstránil, pričom ide o nedostatky, pre ktoré nie je možné v konaní pokračovať. Konštatoval, že obsahom výzvy bolo aj poučenie o následku nevyhovenia výzve súdu spočívajúcom v odmietnutí podania.

Navrhovateľ uznesenie napadol včas podaným odvolaním, ktorým sa domáha zrušenia napadnutého uznesenia a pokračovania v súdnom konaní. Odvolanie odôvodňuje tým, že je v jednaní s advokátom a pripravuje všetky podklady pre odstránenie vád svojho podania. Všetky potrebné písomnosti prisľúbil predložiť do 27.6.2012.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací po zistení, že odvolanie podala včas oprávnená osoba - účastník konania proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 202 O.s.p.) postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie v zmysle § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je potrebné ako vecne správne potvrdiť.

Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že súd prvého stupňa uznesením z 18.1.2012 zašitým na čísle listu 4 spisu vyzval navrhovateľa doplniť podanie zo 4.1.2012 v súlade s § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. v lehote 15 dní pod následkami odmietnutia podania. Rozhodol tak s odôvodnením, že podanie navrhovateľa neobsahuje všetky potrebné náležitosti žaloby tak, ako to predpokladá Občiansky súdny poriadok, aby mohlo začať konanie vo veci pred súdom. Súd prvého stupňa konkrétne uviedol, akými nedostatkami trpí podanie navrhovateľa a poučil ho o tom, že opravu má vykonať uvedením mena, priezviska účastníkov konania, údajov o štátnom občianstve, dátumu narodenia, označením dôkazov, pripojením listinných dôkazov a sformulovaním petitu návrhu, t. j. doplnením návrhu o znenie výroku rozhodnutia súdu tak, aby ten spĺňal požiadavku určitosti, zrozumiteľnosti a vykonateľnosti.

Navrhovateľ túto výzvu prevzal 16.4.2012, avšak svoje podanie v zmysle nej nedoplnil ani neodstránil vytýkané vady, preto konajúci okresný súd jeho podanie odmietol uznesením z 23.5.2012.

Odmietnuť podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (žalobou) možno len vtedy, ak v konaní nemožno pokračovať pre nedostatky podania, ktoré účastník neodstránil. Možnosť pokračovať v konaní sa chápe ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, ktorými sú neodstrániteľné alebo neodstránené nedostatky žalôb. Takýmito sú najmä tie prípady, keď žaloba neobsahuje presné označenie účastníkov konania a aj tie, keď nie je z nej zistiteľný návrh na rozhodnutie vo veci samej, tzv. žalobný petit. Z ustanovenia § 79 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že návrh musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko účastníkov, zároveň musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha, to znamená musí byť uvedený žalobný petit, ktorý musí byť presný, určitý a zrozumiteľný z dôvodu, že súd musí presne vedieť, o čom má pojednávať a rozhodnúť, pretože žalobným petitom je viazaný (§ 153 ods. 2 O.s.p.) a nemôže účastníkom priznať iné práva a uložiť iné povinnosti, než sú navrhované. Pokiaľ nie je uvedený žalobný petit, súd nevie, o akej veci má konať, teda aké právo má priznať alebo akú povinnosť má uložiť. Pokiaľ návrh neobsahuje presné označenie účastníkov konania, nie je možné identifikovať osobu, ktorá má byť účastníkom konania. Bez možnosti tejto identifikácie nemožno s takouto osobou konať ako s účastníkom.

V danom prípade súd prvého stupňa v prejednávanej veci dospel k správnemu záveru, že z podania navrhovateľa zo 4.1.2012 (ktoré ale nesprávne označil ako podanie z 13.1.2012) , nie je zrejmé, koho označuje za účastníka konania. Odporkyňu označil len prvým písmenom krstného mena, priezviskom a adresou bydliska, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nie je postačujúcim za účelom jej identifikácie. Navyše navrhovateľ rovnako nedostatočným spôsobom označil za navrhovateľa aj seba, kvôli čomu aj nastali prekážky pri doručovaní výzvy na odstránenie vád podania, a to aj prostredníctvom polície, ktorá na základe navrhovateľom poskytnutých údajov o sebe navrhovateľa nevedela identifikovať, a preto mu nevedela doručiť výzvu. Navrhovateľ v podaní, ktoré má byť návrhom na začatie konania, neopísal rozhodujúce skutočnosti, neoznačil dôkazy, ktorých vykonania sa domáha a neidentifikoval ani nehnuteľnosť, ku ktorej má súd určiť vlastnícke právo titulom vydržania.

Uvedené nedostatky označenia účastníkov konania v žalobnom návrhu, ako i uvedené nedostatky žalobného petitu majú ten dôsledok, že v konaní nemožno pokračovať. Súd prvého stupňa preto postupoval správne, keď z dôvodu, že ani po jeho výzve danej v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. nedošlo k odstráneniu vytknutých vád podania, predmetné podanie navrhovateľa postupom podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietol.

Keďže k odstráneniu vytknutých nedostatkov podania nedošlo ani v odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu o odmietnutí jeho podania ani neskôr do rozhodnutia odvolacieho súdu o tomto odvolaní, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa odvolací súd ako vecne správne potvrdil (§ 219 O.s.p.) .

Z dôvodu, že ide o rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, odvolací súd by v ňom mal rozhodnúť o povinnosti nahradiť trovy konania (§ 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p.) . O povinnosti nahradiť trovy konania súd však rozhoduje len na návrh (§ 151 ods. 1 O.s.p.) . V posudzovanej veci takýto návrh podaný nebol, preto odvolací súd o trovách odvolacieho konania nerozhodoval.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.