KSKE 9 Co 159/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 159/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/159/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108229169 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108229169.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu TREND service, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Rozvojová 2, IČO: 36 212 652, zast. JUDr. Rastislavom Lenártom, advokátom so sídlom v Košiciach, Pollova 32, proti žalovanému O. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom v U., Č. XX, za účasti vedľajšieho účastníka E. Š., nar. 7.3.1957, bytom v U., Č. XX, o určenie neúčinnosti právneho úkonu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 23. februára 2012, č.k. 40C/132/2008-45, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a vedľajšiemu účastníkovi n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vrátil žalobcovi súdny poplatok 92,95 € prostredníctvom Daňového úradu Košice do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 31.10.2008 domáhal určenia, že darovacia zmluva uzavretá dňa 4.12.2006 medzi vedľajším účastníkom a jeho manželkou (ďalej len povinná) a žalovaným, ktorý je ich synom, je voči žalobcovi neúčinná. Svoj návrh odôvodnil tým, že proti povinnej sa u súdneho exekútora vedie konanie na vymoženie pohľadávky žalobcu vo výške 28.062,-Sk a predmetnou darovacou zmluvou povinná vykonala úkon, ktorým ukrátila uspokojenie vymoženia pohľadávky žalobcu, keďže už nemá iný majetok alebo príjem, z ktorého by bolo možné pohľadávku uspokojiť. Konštatoval, že uznesením zo dňa 10.6.2010, č.k. 40C/132/2008-41, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2010, súd konanie prerušil v súlade s ust. § 110 O.s.p. z dôvodu návrhu na prerušenie konania podaného účastníkmi konania. Uviedol, že účastníci konania do dnešného dňa nepodali návrh na pokračovanie v konaní. Citoval ust. § 110, § 111 ods. 3 O.s.p. a konštatoval, že konanie bolo prerušené podľa § 110 O.s.p., pričom v súlade s ust. § 111 ods. 3 O.s.p. mali účastníci konania možnosť v konaní pokračovať po uplynutí troch mesiacov na návrh. Vzhľadom na to, že účastníci konania doposiaľ nepodali návrh na pokračovanie v konaní a uplynul jeden rok, v súlade s cit. zák. ust. konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. O vrátení súdneho poplatku 92,95 € žalobcovi rozhodol podľa ust. § 11 ods. 3, 4 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom do 31.12.2008.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca a navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil vo všetkých napadnutých výrokoch a vec vrátil na ďalšie konanie. Svoje odvolanie odôvodnil poukazom na ust. § 205 ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/ O.s.p. Uviedol, že svojím písomným

podaním označeným ako PV 01/2010 zo dňa 9.4.2008 žiadal konanie prerušiť a to z dôvodu, že na Exekútorskom úrade JUDr. Denisy Mihalovej v Košiciach prebieha exekučné konanie pod č.k. Ex 146/07 vo veci oprávneného TREND service, s.r.o. proti povinnému G. Š., Č. XX, U.M., kde sa jedná o matku odporcu O. Š. (kde bol daný zo strany oprávneného súhlas na splátky úrokov z omeškania po 10 € mesačne od 31.5.2009 až do ich úplného zaplatenia) . Podľa písomného podania exekútorky zo dňa 7.5.2009 bola výška úrokov z omeškania 199,42 €, takže celková doba splácania mala predstavovať cca 19,94 mesiacov, čo znamená, že v roku 2009, kedy mala povinná uhradiť 8 mesačných splátok a úplne uhradená pohľadávka mala byť v decembri 2010, t.zn. po cca 20 mesiacoch. Po doručení predmetného uznesenia advokát operatívnou cestou, z dôvodu nedostatku času spôsobeného úkonmi na súdoch a iných štátnych orgánov nielen v Košiciach, ale aj v iných mestách na Slovensku, a to formou telefonického kontaktu oslovil dr. C. H., riaditeľku Exekútorského úradu JUDr. Denisy Regináčovej Mihalovej, súdnej exekútorky a požiadal ju, aby mu mailom zaslala informáciu o stave vymoženej pohľadávky v exekučnej veci pod sp.zn. Ex 146/2007. Dňa 20.4.2012 bola advokátovi doručená mailová správa od dr. C. H., v ktorej uviedla, že k 20.4.2012 v Ex 146/07 je celková dlžná suma 306,88 € (oprávnenému z toho 211,94 €) , z čoho jasne vyplýva, že uvedený splátkový kalendár nebol zrejme zo strany povinného G. Š. dodržaný a splnený. Konštatoval, že v danom prípade je zrejmé, že doba, na ktorú malo byť prerušené konanie, bola a je s poukazom na uvedený splátkový kalendár dlhšia ako jeden rok, preto navrhol, aby súd v prerušenom konaní pokračoval. Poukázal na to, že lehota jedného roka v zmysle § 111 ods. 3 posledná veta O.s.p. neurčuje, od ktorej lehoty do jedného roka sa má podať návrh na pokračovanie v konaní a takisto poukázal na to, že dôvod, pre ktorý bolo prerušené konanie stále trvá, teda aj dôvodnosť pokračovania v konaní tu existuje. Ďalej poukázal na ust. § 2 O.s.p., kde okrem iného je uvedené, že súdy v občianskom súdnom konaní prejednávajú a rozhodujú spory medzi fyzickými a právnickými osobami a dbajú pritom na to, aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb a právo žalobcu na súdnu ochranu v danom prípade stále trvá a je opodstatnené a dôvodné.

Žalovaný ani vedľajší účastník sa k odvolaniu žalobcu nevyjadrili.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Podľa § 110 O.s.p., ak to účastníci zhodne navrhnú alebo ak sa neustanovia bez predchádzajúceho ospravedlnenia na pojednávanie, súd konanie preruší, ak sa to neprieči účelu konania. Ak ide o konanie o rozvod, preruší súd v týchto prípadoch konanie vždy.

Podľa § 111 ods. 3 O.s.p., ak je konanie prerušené podľa § 110, súd v ňom pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; s výnimkou konania o rozvod môže súd na návrh pokračovať v konaní i pred uplynutím tejto lehoty, ak sú preto závažné dôvody. Ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

V prípadoch prerušenia konania podľa § 110 O.s.p., teda v prípadoch prerušenia omisívneho či komisívneho konania účastníkov možno v konaní pokračovať len na návrh, ktorý možno podať najneskôr po uplynutí troch mesiacov od momentu právoplatnosti uznesenia súdu o prerušení konania. Zo závažných dôvodov však súd môže akceptovať návrh účastníka, ktorý je podaný skôr, ako po uplynutí trojmesačnej lehoty. Závažnosť dôvodov na pokračovanie v konaní posudzuje súd individuálne so zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu. Ak je konanie prerušené podľa § 110 a návrh na pokračovanie v tomto konaní sa nepodá do jedného roka od právoplatnosti uznesenia súdu o prerušení konania, súd ex offo konanie zastaví.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa uznesením zo dňa 10.6.2010, č.k. 40C/132/2008-41, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2010, konanie podľa § 110 O.s.p. prerušil, avšak určil lehotu prerušenia, a to do 31.1.2011. Ust. § 110 O.s.p. upravuje osobitný dôvod prerušenia konania, ktorý je do značnej miery odlišný od iných dôvodov prerušenia konania. Kým ostatné dôvody prerušenia konania spočívajú spravidla na nejakej prekážke postupu konania, ktorú súd nedokáže procesnými prostriedkami

odstrániť, prerušenie podľa § 110 O.s.p. je výlučne v dispozícii účastníkov konania. Účelom a zmyslom prerušenia konania podľa tohto ustanovenia je poskytnúť účastníkom čas na mimosúdne vyriešenie veci.

V danom prípade pre posúdenie, či súd prvého stupňa správne postupoval, keď konanie zastavil je rozhodujúce to, že konanie bolo prerušené podľa ust. § 110 O.s.p. Na základe prerušenia konania podľa ust. § 110 O.s.p. nastali účinky predpokladané v ust. § 111 ods. 3 O.s.p. čo znamená, že ak účastníci mali záujem v konaní pokračovať, mali návrh na pokračovanie v konaní podať do jedného roka od právoplatnosti uznesenia súdu o prerušení konania. Pretože návrh na pokračovanie v konaní tak, ako to predpokladá ust. § 111 ods. 3 O.s.p. nebol podaný, bolo potrebné konanie ex offo zastaviť. Na tento dôsledok nemá žiaden vplyv určenie lehoty prerušenia konania, pretože určenie takejto lehoty ust. § 110 O.s.p. nielenže neupravuje, ale ani s ním nespája iné procesné dôsledky okrem tých, ktoré sú už upravené v ust. § 111 ods. 3 O.s.p. Súd prvého stupňa preto správne konanie v tejto veci zastavil.

Keďže súd prvého stupňa správne rozhodol aj o trovách prvostupňového konania a vrátení súdneho poplatku, preto odvolací súd podľa § 219 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Odvolací súd pripomína, že uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania netvorí prekážku veci rozhodnutej, ktorá by bránila žalobcovi podať nový návrh na začatie konania.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, keďže žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný a úspešný žalovaný ani vedľajší účastník si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnili.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.