KSKE 9 Co 172/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/172/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811203774 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811203774.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu C.Z. W., nar. XX.X.XXXX, bytom T. XXX, D., zastúpeného JUDr. Máriou Ďurajovou, advokátkou so sídlom Šafárikova 71, Rožňava, proti žalovanej N. W., T.. XX.X.XXXX, bytom T. XXX, D., zastúpenej JUDr. Annou Besedičovou, advokátkou so sídlom Dlhá 7, Ivanka pri Dunaji, o vyporiadanie BSM po rozvode manželstva, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 13.februára 2012, č.k. 10C/74/2011-139 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením určil V.. H. U., znalcovi z odboru: stavebníctvo a odvetvia pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie stavebných prác so sídlom v Rožňave, Hviezdoslavova 2, odmenu vo výške 269 Eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 58,87 Eur, spolu 327,87 Eur za podaný znalecký posudok č. 4/2012 zo dňa 22.1.2012, podaný na súde 9.2.2012 a uložil učtárni súdu, aby znalcovi sumu 327,87 Eur poukázala na číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX, vedený v U. H., a.s., C. M., a to 200 EUR zo zálohy na znalecké dokazovanie evidovanej pod účtovným dokladom číslo D14-15/11 a zvyšok 127,87 Eur preddavkovo z finančných prostriedkov štátu v lehote do troch dní od doručenia právoplatného uznesenia s tým, že o náhrade týchto trov bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí.

V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že doplnil dokazovanie vypracovaním znaleckého posudku znalcom z odboru: stavebníctvo a odvetvia pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie stavebných prác, pričom znalec podal znalecký posudok č. 4/2012 zo dňa 22.01.2012 a vyúčtoval si odmenu a náhradu hotových výdavkov. Odmenu za vypracovanie znaleckého posudku vo veci ohodnotenia rodinného domu s.č. 287 s príslušenstvom a pozemkami parc. č. 2634/5, 2634/35, k.ú. D. si vyúčtoval vo výške 269 Eur, hotové výdavky si vyúčtoval vo výške 42,24 Eur a náhradu za stratu času vo výške 16,63 Eur, takže odmenu a hotové výdavky spolu si vyúčtoval vo výške 327,87 Eur. Súd prvého stupňa konštatoval, že preskúmal predložené vyúčtovanie znalcom v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. a zistil, že uplatnené znalečné a náhrada hotových výdavkov je v súlade s ust. § 3, 5, 14 citovanej vyhlášky, a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti uznesenia.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná a navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil. Uviedla, že znalec nesplnil v celom rozsahu úlohu, ktorú malo znalecké dokazovanie naplniť. Poukázala na to, že súd síce uložil znalcovi úlohu určiť všeobecnú (trhovú) cenu nehnuteľnosti zapísaných na LV č. XXX k.ú. D. v stave, v akom boli ku dňu 5.8.2008 a v cene platnej ku dňu vypracovania znaleckého posudku a súčasne mu určil vykonať obhliadku na mieste samom, kedy znalec zistil aj ďalšie vedľajšie stavby, ktoré nie sú zapísané v liste vlastníctva, ktoré však reálne existujú, sú postavené na pozemku parc.č. 2634/5, druh pozemku záhrady o výmere 1419 m2, ktorý bol predmetom ocenenia v znaleckom posudku a predmetom ocenenia mali byť aj

tieto vedľajšie stavby, hospodárska budova, altán. Vyslovila názor, že hospodárska budova a altán náležia do masy majetku patriaceho do BSM, bez ohľadu na to, že nie sú ako stavby zapísané v LV č. XXX. Bez ohľadu na vnútorné zneprístupnenie hospodárskej budovy žalobcom, hospodárska budova aj altán, vzhľadom na odbornosť znalca v oblasti stavebníctva a odhadu stavebných prác, na základe vonkajšej obhliadky na mieste samom a vyhotovenej fotodokumentácie, znalec mohol a mal ocenenie predmetných stavieb vykonať a v znaleckom posudku vniesť do všeobecnej hodnoty stavieb, ako aj do celkového súčtu všeobecných hodnôt všetkých posudzovaných objektov. Ďalej uviedla, že za účelom úplného a objektívneho určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb žiada, aby súd uložil doplnenie znaleckého dokazovania a dopracovanie znaleckého posudku o ocenenie vedľajších stavieb na parcele č. 2634/5 v k.ú. D., ktorými sú hospodárska budova a altán. Namietala aj výšku ocenenia stavby rodinného domu súp.č. 287, najmä však výšku ocenenia pozemku, parc. č. 2634/5, druh záhrady o výmere 1419 m2 a parc. č. 2634/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2, pričom nejde o ornú pôdu, ale o zastavané plochy a nádvoria a záhrady a aby znalec v rámci dopracovania znaleckého posudku, v rámci hospodárnosti konania súčasne odôvodnil nízku všeobecnú hodnotu pozemkov, príp. prehodnotil priradené východiskové hodnoty pre výpočet ceny pozemkov. Žiadala, aby konajúci súd nariadil žalobcovi rešpektovanie a splnenie povinností uloženej mu uznesením sp.zn. 10C/74/2011-43 zo dňa 9.9.2011 pod bodom 1-na výzvu znalca umožniť obhliadku (doobhliadku) nehnuteľností a pod bodom 2 zložiť zálohu na náklady znaleckého dokazovania vo výške 200 Eur na účet súdu. Napokon uviedla, že po úplnom splnení úlohy znalca dopracovaním znaleckého posudku o ocenenie stavieb - hospodárskej budovy a altánu postavených na parcele č. 2634/5 v k.ú. D. nemá námietok voči vyplateniu odmeny a náhrady hotových výdavkov znalca.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovanej uviedol, že nemá výhrady priznania odmeny znalcovi, nakoľko znalecký posudok v intenciách súdu vyhotovil a svoje náklady riadne zúčtoval. Nesúhlasil s vyjadrením žalovanej, že žalobca neumožnil sprístupnenie vedľajších stavieb znalcovi, nakoľko nedisponuje kľúčami od objektu, lebo ho neužíva. Poukázal na to, že žalovaná je v rovnakom postavení so žalobcom, to znamená, že je účastníčkou súdneho konania a je povinná poskytovať súčinnosť znalcovi a je povinnosťou žalovanej, aby v budúcnosti brala účasť na ohliadke a splnila si povinnosti za účelom sprístupnenia objektov, ktoré má znalec oceniť. Konštatoval, že vedľajšia stavba - humno, nebola darom zo strany rodičov žalobcu účastníkom konania a skutočnosť, že sa na pozemku nachádza ako stavba, nie je spojená so zemou pevným základom, humno nikdy neslúžilo účastníkom konania, ale potrebám darcu na uskladňovanie príslušenstva k domu. Ďalej uviedol, že altán nepatrí do masy BSM, pretože materiál na altán bol darom rodičov žalobcu k jeho životnému jubileu a práce na ňom boli sponzorským darom žalobcovi k jubileu zo strany podnikateľa Fifika.

Znalec vo vyjadrení k odvolaniu žalovanej uviedol, že pri vypracovaní znaleckého posudku sa vychádzalo z uznesenia súdu a zo spisového materiálu. Nikde nebolo zaznamenané, že aj stavby tvoria príslušenstvo k rodinnému domu, ktorý bol predmetom znaleckého dokazovania, pričom počas ohliadky konštatoval to, čo je uvedené v znaleckom posudku. Počas ohliadky došlo k rozdielnym stanoviskám ohľadom vlastníctva týchto dvoch stavieb. Poukázal na to, že znaleckou úlohou nebolo určenie, či tá ktorá nehnuteľnosť patrí do znaleckého dokazovania, nakoľko je to právna vec, o ktorej znalec nerozhoduje a z jeho strany bola úloha splnená v celom rozsahu. Pokiaľ sa vyrieši právna otázka, a to či tieto stavby patria do znaleckého dokazovania, vtedy sa môže vypracovať znalecký posudok aj na tieto stavby. K odvolacej námietke žalovanej, že znalec mohol a mal ocenenie predmetných stavieb vykonať a v znaleckom posudku vniesť do všeobecnej hodnoty stavieb, ako aj do celkového súčtu všeobecných hodnôt všetkých posudzovaných objektov uviedol, že nie je možné určiť všeobecnú hodnotu nehnuteľností bez riadnej ohliadky, nakoľko znalecká činnosť sa riadi platnými predpismi, ktoré určujú postup zisťovania všeobecnej hodnoty a tento postup je on povinný dodržiavať. Ďalej uviedol, že doplnenie znaleckého dokazovania a dopracovanie znaleckého posudku o ocenenie vedľajších stavieb na parcele č. 2634/5 v k.ú. Vlachovo, ktorými sú hospodárska budova a altán je úplne v kompetencii súdu a nie znalca. Napokon uviedol, že zistenie všeobecnej hodnoty predmetu znaleckého dokazovania bolo vypracované v súlade s vyhl. č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, a teda východisková hodnota pre jednotlivé obce je daná vyhláškou a nie je určovaná podľa rozhodnutia znalca (vyhláška č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, príloha č. 3, časť E, bod E3.1.1. písm. g/ - obce do 5000 obyvateľov) .

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 139 ods. 2 veta prvá O.s.p. ak bol podaný znalecký posudok, vzniká právo na náhradu hotových výdavkov a na odmenu (znalečné) .

Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len znalecký úkon ) je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb.

Podľa § 14 ods. 3 písm. a/, b/, c/ citovanej vyhlášky, znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu, alebo prekladateľského úkonu vo výške 2,66 €; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme, vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,10 € za formát A4 a 0,20 € za formát A3, vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom, písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,83 € za formát A-4 a 1,66 € za formát A3.

Podľa § 17 ods. 1 cit. vyhlášky pri znaleckom úkone, tlmočníckom úkone alebo prekladateľskom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času vo výške 3,32 € za každú aj začatú hodinu.

Pri vyúčtovaní výšky odmeny za znalecký alebo tlmočnícky úkon sa skúma najmä povaha a rozsah úkonu, a to z každej položiek vykonaného úkonu, primerané k času trvania úkonu, a to v porovnaní s podobnými odbornými úkonmi a odmenami za ne účtovanými.

Odvolací súd preskúmal vyúčtovanie predložené znalcom, povahu a rozsah jednotlivých úkonov v rámci znaleckého posudku v porovnaní s podobnými odbornými úkonmi a odmenami za ne účtovanými a dospel k záveru, že odmena bola vyúčtovaná a aj pri priznaná v zmysle vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. a plne korešponduje s rozsahom, náročnosťou a odbornosťou znaleckého posudku.

K odvolacím námietkam žalobkyne, že hospodárska budova a altán náležia do masy majetku patriaceho do BSM, bez ohľadu na to, že nie sú ako stavby zapísané na LV č. XXX a znalec mohol a mal ocenenie predmetných stavieb vykonať, odvolací súd dodáva, že uznesením Okresného súdu Rožňava zo dňa 9.9.2011, č.k. 10C/74/2011 - 43 bolo uložené znalcovi vykonať ohliadku a určiť všeobecnú (trhovú) cenu nehnuteľností zapísaných na LV č. XXX k.ú. D., pričom znalec v zmysle citovaného uznesenia súdu prvého stupňa presne postupoval a ocenil všetky nehnuteľnosti zapísané na LV XXX k.ú. D.. Vzhľadom na to, že hospodárska budova a altán nie sú zapísané na LV č. XXX, nebolo teda úlohou znalca v zmysle uznesenia súdu určiť všeobecnú cenu aj týchto nehnuteľností.

V danom prípade preto nie je možné aplikovať na vyúčtované znalečné § 13 vyhl.č. 491/2004 Z.z., podľa ktorého ak sa činnosť nevykonala v požadovanom rozsahu, znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi prislúcha tarifná odmena určená na základe vykonaných alebo začatých znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov.

Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 747/2005 Z. z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.