KSKE 9 Co 18/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 18/2011

KS v Košiciach, dátum 02.04.2012, sp.zn. KSKE 9 Co 18/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/18/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610202581 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610202581.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: Q. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom v B. N. M. na ulici Q. A. Č.. X, zastúpeného JUDr. Alexandrom Farkašovským, advokátom so sídlom v Košiciach, Pri jazdiarni č. 1, proti žalovaným: 1/ Q.. Š. C., nar. X.X.XXXX, bytom v B. N. M. na ulici W. Č.. XX, 2/ V. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. na ulici W. Č.. XXX, okres B. Ľ. a 3/ V. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom vo B. na ulici S. Č.. XXX/X, o ochranu osobnosti, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 4. mája 2011, č. k. 9C/31/2010-140 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves napadnutým rozsudkom zamietol žalobu o ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) , ktorou sa žalobca od žalovaných ad 1/ až 3/ domáhal priznania náhrady nemajetkovej ujmy po 2 655,51 € od každého z nich.

Žalobca rozsudok napadol včas podaným odvolaním. Domáhal sa toho, aby odvolací súd zmenil rozsudok a žalobe vyhovel. Následne podaním zo dňa 6.7.2011 žalobca odvolanie vzal späť.

Podľa § 207 ods. 2 a 3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na procesný úkon žalobcu, ktorým odvolanie, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté, vzal späť, odvolací súd postupujúc podľa citovaného zákonného ustanovenia odvolacie konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 2, vety prvej O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. by žalovaní mali právo na náhradu trov odvolacieho konania, pretože k zastaveniu konania došlo v dôsledku procesného zavinenia žalobcu. Z dôvodu, že žalovaní návrh na rozhodnutie o trovách konania nepodali, odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Právoplatnosť napadnutého rozsudku nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozsudku, plynú od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania (§ 222 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.