KSKE 9 Co 19/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611216239 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611216239.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: E.. E. Q., S. Q., F. XX.X.XXXX, Q. T. A. XXXX/ XX, XXX XX A., zastúpená JUDr. Ivetou Višňovskou, advokátkou, so sídlom Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, proti odporcovi: Z. Q., F. X.XX.XXXX, Q. T. A. XXXX/XX, A., zastúpený JUDr. Martinom Staroňom, advokátom, so sídlom v Prešove, Hlavná 89, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 4.novembra 2011 č.k. 7C/166/2011-33 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že návrh navrhovateľky zo dňa 26.10.2011 na nariadenie predbežného opatrenia zamieta.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým :

1.zakázal odporcovi scudziť, predať, previesť alebo inak zaťažiť majetok - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území A., zapísané na LV č. XXXX, a to do právoplatného ukončenia konania o určenie vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam, a do právoplatného ukončenia konania vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to v prípade, že súd manželstvo účastníkov rozvedie;

2.zakázal odporcovi nakladať s hnuteľným majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania, ktorý sa nachádza v rodinnom dome na ulici A. Č.. XXXX/XX R. A., ktorý je zapísaný na LV č. XXXX a s hnuteľným majetkom, a to osobným motorovým vozidlom Mercedes B trieda 200 CDi striebornej farby, EČV: A. XXX I. a osobným motorovým vozidlom Landrover, bielej farby EČV: A. XXX I., a to do právoplatného ukončenia konania o vyporiadanie BSM, v prípade, že súd manželstvo účastníkov rozvedie.

Uložil navrhovateľke, aby v lehote 30 dní podala na príslušný súd návrh na začatie konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX v katastrálnom území A..

Uložil odporcovi zaplatiť navrhovateľke trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia, na účet JUDr. Ivety Višňovskej, spolu v sume 161,82 € do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Poukázal na to, že navrhovateľka dňa 18.10.2011 podala návrh o rozvod manželstva, pričom konanie je vedené na tomto súde pod sp. zn. 15P/326/2011. Potom, čo túto skutočnosť manželovi oznámila, ten sa začal správať podľa jej tvrdenia takým spôsobom, že jeho konanie smeruje k vysporiadaniu majetkových vzťahov ešte pred rozvodom, a to v jeho prospech. Svedčí o tom inzercia o odpredaji motorového vozidla značky Mercedes B trieda 200 CDi na internetových stránkach, ďalej kúpna zmluva, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX v k.ú. A. uzavretá s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. z 29.7.2011, návrh na vklad predmetnej zmluvy, zmluva o budúcej zmluve, zápis plomby na základe R. XXXX/XXXX na LV č. XXXX. Podľa tvrdenia navrhovateľky odporca týmto majetkom disponuje bez jej súhlasu, čo je dôkazom toho, že sa snaží o to, aby pri vyporiadaní BSM po rozvode manželstva vyplatil navrhovateľke minimálnu finančnú sumu za odpredaj majetku patriaceho do BSM. Po oboznámení sa s obsahom listín pripojených k návrhu, a to návrhom návrhom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 29.7.2011, doposiaľ účastníkmi nepodpísanej; s návrhom na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy, v ktorom navrhovateľ uvádza, že súhlasí a je ochotný predať Národnej diaľničnej spoločnosti potrebné pozemky za navrhovanú kúpnu cenu, s tým, že kúpnu zmluvu podpíše v roku 2012; s výpisom z LV č. XXXX, XXXX, podľa ktorých navrhovateľ (správne: odporca) je výlučným vlastníkom tam uvádzaných nehnuteľností, fotodokumentáciou internetových stránok www.autobazar.eu a kúpnou zmluvou zo dňa 2.7.2007 uzavretou medzi Z. R. I. Z. Q., ktorej predmetom sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX v k.ú. A., ako aj po zistení, že na tomto súde je vedené konanie o rozvod účastníkov konania na základe návrhu podaného navrhovateľkou dňa 18.10.2011, mal za preukázané, že návrh navrhovateľky na nariadenie predbežného opatrenia je opodstatnený. Z právnych úkonov, ktoré za trvania manželstva doposiaľ zrealizoval navrhovateľ (správne: odporca) a z jeho slovného prejavu pred navrhovateľkou mal za preukázané, že tento svojím postupom zasahuje do výkonu vlastníckych práv navrhovateľky týkajúcich sa jej podielu k nehnuteľnostiam a hnuteľnostiam BSM účastníkov konania. Keďže aj do budúcna je predpoklad, že odporca bude v tomto konaní pokračovať, súd v súlade s ustanoveniami § 74 ods. 1, § 75 ods. 4, § 76 ods. 1 písm. e) , f) , § 76 ods. 3 O.s.p., (ktoré citoval) , nariadil predbežné opatrenie, ktoré má mať platné právne účinky len v prípade, že súd manželstvo účastníkov právoplatne rozvedie a uložil navrhovateľke v lehote 30 dní podať žalobu o určenie vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam.

Pretože návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol podaný pred začatím konania o určenie vlastníckeho práva a následne o vyporiadanie BSM, súd o náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal v konaní úspešnej navrhovateľke náhradu súdneho poplatku v sume 33 € a trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v sume 128,82 €, pozostávajúcich z 2 úkonov po 57 € a 2 x 7,41 € režijný paušál, spolu teda trovy vo výške 161,82 €.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca. Navrhol ho zmeniť a návrh na vydanie predbežného opatrenia zo dňa 26.10.2011 zamietnuť a zaviazať navrhovateľku nahradiť mu trovy konania spolu v sume 161,82 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil poukazom na § 205 ods. 2 písm. c) O.s.p. - súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností; poukázal na § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. - súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných k nesprávnym skutkovým zisteniam; poukazom na § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. - rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Uviedol, že tým, že súd mu zakázal scudziť, predať, previesť alebo inak zaťažiť majetok - nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, P.. Ú.. A., neprimerane zasiahol do jeho vlastníckeho práva, lebo tieto nehnuteľnosti patria do jeho výlučného vlastníctva. Poukázal na to, že je podnikateľom a podniká ako samostatne hospodáriaci roľník a z toho dôvodu v roku 2007 prejavil záujem o kúpu týchto nehnuteľností, ktoré vlastnil Z. R., s ktorým sa dohodol na predaji týchto pozemkov za kúpnu cenu 100.000,- Sk. Navrhovateľka s kúpou týchto pozemkov nesúhlasila a keďže odporca ich potreboval na výkon svojej podnikateľskej činnosti, mal o ich kúpu záujem a potom, čo manželka s kúpou nehnuteľnosti nesúhlasila, navštívil svojho strýka A. S. (matkinho brata) , ktorý bol celý život kňazom a ten mu daroval peňažné prostriedky na zaplatenie kúpnej ceny za uvedené pozemky. Dňa 29.6.2007 jeho strýko ako darca a odporca ako obdarovaný, uzatvorili darovaciu zmluvu, predmetom ktorej bolo darovanie peňažných prostriedkov v sume 100.000,- Sk za účelom zaplatenia kúpnej ceny 100.000,- Sk za kúpu nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX, XXXX, XXXX P..Ú.. A.. Režim darovania bol medzi jeho strýkom ako darcom

a odporcom ako obdarovaným, prípadne bratom odporcu obvyklý, o čom svedčí aj darovacia zmluva zo dňa 14.2.2005, lebo jediní príbuzní strýka boli práve odporca a jeho matka a brat. Keďže kúpna cena za predmetné pozemky v sume 100.000,- Sk bola zaplatená z peňažných prostriedkov patriacich do výlučného vlastníctva odporcu, došlo len k transformácii jeho peňažných prostriedkov na pozemky a vzhľadom na to, tieto pozemky patria jednoznačne do výlučného vlastníctva odporcu, čo vyplýva aj z článku II kúpnej zmluvy zo dňa 2.7.2007, v zmysle ktorého odporca ako kupujúci kúpil pozemky do výlučného vlastníctva a ako výlučný vlastník je zapísaný aj na LV č. XXXX P..Ú.. A.. Podotkol, že o pozemky zapísané na LV č. XXXX P..Ú.. A. prejavila záujem Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pre potreby výstavby diaľnice a nariadené predbežné opatrenie preto nezákonne zasahuje do vlastníckeho práva odporcu, zakazuje mu scudzenie majetku v jeho výlučnom vlastníctve a v konečnom dôsledku bráni verejnému záujmu a výstavbe diaľnice.

Pokiaľ odporcovi bolo zakázané nakladať s hnuteľným majetkom patriacim do BSM a s uvedenými motorovými vozidlami poukázal na to, že osobné motorové vozidlo Mercedes B EČV: A. XXXAR bolo prevedené ešte 19.10.2011, teda pred podaním návrhu na vydanie predbežného opatrenia a za tejto situácie už neprichádza do úvahy úprava pomerov predbežným opatrením, pretože toto auto už nie je vo faktickej držbe ani vlastníctve odporcu.

Osobné motorové vozidlo Landrover, EČV: A. XXXAP používa odporca výlučne na výkon svojej podnikateľskej činnosti - ide o terénny automobil na prácu na poliach a v lese a keďže slúži na výkon povolania odporcu, nepatrí do BSM účastníkov konania, ale do jeho výlučného vlastníctva. Čo sa týka hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v rodinnom dome na ulici A. XX R. Levo, navrhovateľka nepreukázala žiadne nebezpečenstvo hroziacej škody alebo ujmy, teda fakt, že by odporca mal záujem predávať alebo inak scudziť veci nachádzajúce sa v rodinnom dome.

Odporca poukázal ďalej na to, že v prejednávanej veci nebolo potrebné dočasne a rýchle upraviť pomery účastníkov konania, lebo predmetné pozemky preukázateľne a nesporne sú v jeho výlučnom vlastníctve a konanie o určenie vlastníckeho práva k nim je bezpredmetné, lebo tieto pozemky nepatria do BSM a túto otázku možno riešiť jedine v konaní o vyporiadaní BSM ako otázku predbežnú v rámci zisťovania masy BSM. Navyše výroky predbežného opatrenia sú viazané na neistú skutočnosť, a to že predbežné opatrenie má trvať do právoplatného ukončenia konania vo veci vysporiadania BSM, a to v prípade, že súd manželstvo účastníkov rozvedie . Takýto výrok predbežného opatrenia je podľa jeho názoru absolútne v rozpore s ustálenou judikatúrou a účelom zákona, lebo predbežné opatrenie nemožno vydať a viazať na skutočnosť, o ktorej sa nevie, či vôbec nastane. Pokiaľ by manželstvo účastníkov nebolo rozvedené, odporca by bol nezákonne obmedzený vo svojom vlastníckom práve. V závere odporca uviedol, že s rozvodom manželstva nesúhlasí, lebo toto plní svoj spoločenský účel a bude sa snažiť o zamietnutie návrhu na rozvod.

Žiadal priznať náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za odvolanie v sume 33 € a trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby po 57 € a 2 x režijný paušál po 7,41 €, spolu 161,82 €.

K odvolaniu pripojil kópie darovacej zmluvy zo dňa 29.6.2007, darovacej zmluvy s dohodou o zriadení vecného bremena zo dňa 14.2.2005, kúpnej zmluvy zo dňa 2.7.2007, fotokópiu príjmového pokladničného dokladu zo dňa 2.7.2008, z ktorého vyplýva, že Z. R. prijal od Z. Q. sumu 100.000,- Sk, kópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla EČ: A. XXXAR.

Navrhovateľka sa k odvolaniu nevyjadrila.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie je opodstatnené.

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 75 ods. 1 veta prvá O.s.p. predbežné opatrenie nariadi súd na návrh, ktorý v zmysle § 75 ods. 2 O.s.p. má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať aj opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy a taktiež musí z neho byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

V zmysle § 76 ods. 1 písm. e) , f) O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Predbežné opatrenie je procesným inštitútom, ktorý umožňuje poskytnúť ochranu porušeným alebo ohrozeným subjektívnym právam do toho času, kým sa definitívne nerozhodne o veci samej. Predpokladom pre jeho nariadenie je predovšetkým: 1) osvedčenie nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana, 2) že právne vzťahy medzi účastníkmi vyžadujú dočasnú úpravu, ktorá je potrebná, 3) že sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav a 4) neprimeraným spôsobom sa nezasiahne do právnych vzťahov medzi účastníkmi. Pred nariadením predbežného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí byť však aspoň osvedčený, teda musí byť osvedčené to, že nariadením predbežného opatrenia sa dosiahne účel ochrany poskytovanej súdom v základnom alebo exekučnom konaní. Ak medzi účastníkmi nie je vzťah, ktorý je upravený právom, resp. navrhovateľ ani netvrdí, že taký vzťah tu je, chýba základný predpoklad na nariadenie predbežného opatrenia. Na druhej strane však samotná existencia právneho vzťahu medzi účastníkmi alebo existencia nároku bez ďalšieho nemôže byť dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia, lebo až ohrozenie nároku dovoľuje súdu nariadiť predbežné opatrenie pred rozhodnutím vo veci samej.

V prejednávanej veci navrhovateľka v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 26.10.2011 tvrdí, že potom čo podala návrh na rozvod manželstva účastníkov tohto konania (uzavretého dňa 12.8.2006) , odporca začal rozpredávať majetok patriaci do BSM bez jej súhlasu za účelom jej ukrátenia pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak ide o majetkové vzťahy manželov súvisiace s bezpodielovým spoluvlastníctvom, dočasná ochrana predbežným opatrením prichádza do úvahy predovšetkým vtedy, ak ide o obsah vlastníckeho práva, teda najmä o právo užívania spoločnej veci do času, kým sa definitívne, aj s účinkami pre novovznikajúce vzťahy, nevyrieši vlastníctvo bezpodielových spoluvlastníkov. Keďže obaja účastníci sú tzv. podvojnými spoluvlastníkmi, je pojmovo vylúčené, aby sa vyskytla potreba dočasne upraviť ich pomery ako vlastníkov. Právo manžela k spoločnému majetku nie je za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov obmedzené kvantitatívne pomerom podielov. Za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov až do jeho zániku má každý z manželov právo k celej veci, ktoré je obmedzené len rovnakým právom druhého manžela. (V tejto súvislosti preto súd prvého stupňa nesprávne uviedol, že odporca svojím postupom zasahuje do výkonu vlastníckych práv navrhovateľky týkajúcich sa jej podielu k majetku v BSM účastníkov konania.) Spôsob správy spoločného majetku je upravený v § 144, § 145 Občianskeho zákonníka tak, aby obaja manželia mali rovnakú možnosť spravovať spoločný majetok a aby takto bola zaistená ich rovnoprávnosť. Správa majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje nepochybne hospodárenie spoločným majetkom, pričom hospodárenie zahrňuje v sebe tiež nakladanie so spoločným majetkom.

Keďže navrhovateľka v tejto veci sa domáhala nariadenia predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. e) a f) O.s.p., bola povinná osvedčiť, že obmedzenie odporcu v právnych úkonoch sa týka majetku v BSM, že tieto úkony sa už vykonali alebo sa pripravuje ich urobenie v rozpore s hypotézou § 145 O.s.p. a za tým účelom, aby sa zmenšila masa majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Intenzita požadovaného osvedčenia musí zodpovedať tomu, že v prípade navrhovaného predbežného

opatrenia ide o obmedzenie základného práva vlastniť a nakladať s predmetom vlastníckeho práva, ktoré je zaručené článkom 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Okrem toho aj v konaní o nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania musí návrh obsahovať také náležitosti, podložené potrebnými údajmi, ktoré umožňujú nariadiť predbežné opatrenie, ktoré je vykonateľné, t.j. umožňuje odporcovi rozpoznať, ktorých vecí sa zákaz nakladania týka. Z toho vyplýva, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia ako aj výroky uznesenia o nariadení predbežného opatrenia musia obsahovať jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu vecí, ktorých sa má zákaz nakladania týkať.

Predmetom zákazu podľa § 76 ods. 1 písm. e) a f) O.s.p. nemôže byť taký majetok, ktorý už v čase nariaďovania predbežného opatrenia a pred podaním návrhu na predbežné opatrenie nepatril do majetku odporcu alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože došlo k urobeniu takého právneho úkonu, v dôsledku ktorého taký majetok nadobudla tretia osoba alebo tretie osoby.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia v časti týkajúcej sa zákazu nakladania s hnuteľnými vecami v dome odporcu ako aj výrok napadnutého uznesenia nespĺňa náležitosti návrhu a výroku, ktorý je vykonateľný, t.j. výrok, ktorý umožňuje odporcovi rozpoznať, ktorých vecí sa zákaz nakladania týka a teda zdržať sa nakladania s nimi. Aj pri týchto veciach bola navrhovateľka povinná osvedčiť, že patria do bezpodielového spoluvlastníctva, čo je požiadavka, ktorá je v súlade s tým, že tieto veci sa majú nachádzať v dome, ktorý nesporne patrí podľa obsahu spisu do výlučného vlastníctva odporcu. Výrok, ktorým súd prvého stupňa zakázal nakladať s hnuteľnými vecami v dome odporcu nezodpovedá zákonným požiadavkám (veci nie sú identifikované) , a preto nie je vykonateľný zákonom predvídaným spôsobom.

Pokiaľ ide o zákaz prevodu motorového vozidla Mercedes B200CDi EČV: A. XXXAR, z kópie technického preukazu k tomuto osobnému motorovému vozidlu, ktorý pripojil odporca k odvolaniu vyplýva, že toto vozidlo bolo prevedené na tretiu osobu 19.10.2011, t.j. pred podaním návrhu na predbežné opatrenie. Vzhľadom na to nie je osvedčený nárok na dočasnú úpravu pomerov účastníkov, pretože návrh na predbežné opatrenie by mal miesto ako zabezpečovací prostriedok smerujúci voči nadobúdateľovi auta, pričom jeho opodstatnenie by vyplynulo z osvedčenia vlastníckeho práva oprávňujúceho na podanie žaloby o vydanie auta (predbežne by sa riešila otázka neplatnosti prevodu vlastníckeho práva) . Teda vykonaním právneho úkonu scudzenia vozidla došlo v tomto prípade vlastne k prepadnutiu procesného práva na prípadné nariadenie predbežného opatrenia.

Navrhovateľka ďalej neosvedčila dostatočne, či motorové vozidlo Landrover EČV: A. XXXAP patrí do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania (chýba aspoň jej vyjadrenie o tom, na aký účel sa toto vozidlo používa) a k tvrdeniam odporcu, že toto motorové vozidlo používa na výkon podnikania, ktorým je činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, sa nevyjadrila. Toto vozidlo podľa jeho charakteru by skutočne mohlo slúžiť na výkon takejto činnosti a teda by do BSM nepatrilo (§ 143 Občianskeho zákonníka) .

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti uvedené vo výroku napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa z odvolania odporcu vyplýva, že patria do jeho výlučného vlastníctva, lebo boli nadobudnuté za peniaze darované strýkom odporcu. Toto tvrdenie, ktoré je osvedčované predložením darovacej zmluvy z 29.6.2007, (podľa ktorej mu strýko daroval 100.000,- Sk za účelom kúpy predmetných nehnuteľností) so zreteľom na článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať podľa názoru odvolacieho súdu za právne bezvýznamné, lebo spolu s listinami, ktoré odporca predložil, osvedčuje, že nariadením predbežného opatrenia by mohlo dôjsť k takému zásahu do jeho vlastníckeho práva, ktorý by nemal žiadnu oporu ani na úrovni osvedčovania relevantných skutočností navrhovateľkou. Napokon z listín, ktoré pripojila navrhovateľka k návrhu vyplýva, že odporca pozemky parc.č. 4417/47 a 4459/2 zapísané na LV č. XXXX P..Ú.. A. mieni predať Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava pre potreby majetkoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, prvá etapa. Ide teda o výstavbu vo verejnom záujme, pričom zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola medzi odporcom (ako

budúcim predávajúcim) a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (ako budúcou kupujúcou) uzavretá ešte 9.11.2009 (č.l.29) , teda takmer 2 roky pred podaním návrhu na rozvod manželstva. Navrhovateľka vzhľadom na to neosvedčila, že by ju prevodom predmetných nehnuteľností odporca chcel ukrátiť pri vyporiadaní BSM.

Na základe uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že navrhovateľka predmetným návrhom neosvedčila, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jej právo porušené alebo ohrozené a že by bolo potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov. Nebolo teda preukázané splnenie zákonných podmienok pre vydanie navrhovaného predbežného opatrenia, a preto odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol (§ 220 O.s.p.) .

Odporca bol v konaní úspešný a preto by mu patrila náhrada trov konania (§ 224 ods. 2, § 142 ods. 1 O.s.p.) . Odvolací súd však dospel k záveru, že v tomto prípade sú podmienky pre postup podľa § 150 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Dôvody hodné osobitného zreteľa v tomto prípade odvolací súd vidí v tom, že účastníci konania sú manželia, ich manželstvo ako aj bezpodielové spoluvlastníctvo zatiaľ trvá a preto náhradu trov konania odporcovi nepriznal (navrhovateľke ich náhrada nepatrí, pretože v konaní bola neúspešná) .

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.