KSKE 9 Co 201/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 201/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/201/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208227089 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208227089.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov: 1. D. O., nar. X. X. XXXX, X. I. O., P.. XX. X. XXXX, obaja bytom Š. XX, U., zastúpených JUDr. Michalom Treščákom ml., advokátom, so sídlom Slovenskej jednoty 8, Košice, proti odporcom: 1. I. Y., P.. X. X. XXXX, bytom G. XX, Košice, zastúpeného JUDr. Matúšom Hribom, advokátom, so sídlom Werferova 1, Košice, 2. D. Y., nar. XX. X. XXXX, bytom G. XX, U., zastúpeného opatrovníčkou JUDr. Gabrielou Lukáčovou, zamestnankyňou Okresného súdu Košice - okolie, o zaplatenie 38.244,41 eur s príslušenstvom, o odvolaní odporcu v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 18. júna 2012, č. k. 15C/75/2010-307 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odporcovi v 1. rade neodpustil zmeškanie lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 6. 9. 2011, č. k. 15C/75/2010-270.

V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 6. 9. 2011, č. k. 15C/75/2010-270 uložil odporcovi v 1. rade zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie proti rozsudku zo dňa 30. 6. 2011 vo výške 1.394 eur. Predmetné uznesenie bolo odporcovi v 1. rade doručené prostredníctvom jeho právnej zástupkyne JUDr. Lucie Jurgovej, advokátky, dňa 9. 9. 2012. Elektronickým podaním doručeným súdu dňa 2. 11. 2011, doplneným písomným podaním dňa 7. 11. 2011, požiadala právna zástupkyňa odporcu v 1. rade o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu zo dňa 6. 9. 2011 o povinnosti zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 1.394 eur. Ako dôvod zmeškania lehoty uviedla, že v priebehu plynutia lehoty na podanie odvolania proti predmetnému uzneseniu, bola na strane právneho zástupcu odporcu prítomná prekážka, v dôsledku ktorej došlo k zameškaniu lehoty na podanie odvolania proti vyššie uvedenému uzneseniu. Predmetná prekážka spočívala v skutočnosti, že sporovú agendu odporcu v 1. rade vybavoval advokátsky koncipient JUDr. Martin Hrib, ktorý mal počas plynutia danej lehoty v zmysle ustanovenia § 64 ods. 5 zákona o advokácii študijné voľno od 1. 9. 2011 do 26. 10. 2011 na prípravu a účasť na advokátskych skúškach, ktoré sa konali v termíne 10., 11., 12. a 26. 10. 2011 a následne čerpal dovolenku v dňoch 27. a 28. 10. 2011. Administratívna pracovníčka právnej zástupkyne odporcu v 1. rade spracovala predmetné uznesenie nesprávne ako výzvu na zaplatenie súdneho poplatku, v dôsledku čoho nebolo toto rozhodnutie predložené právnej zástupkyni odporcu v 1. rade na podanie odvolania. Až po návrate JUDr. Matúša Hriba zo študijného voľna a dovolenky, bol pri spisovej kontrole zistený predmetný nedostatok, v dôsledku ktorého odporca zmeškal lehotu na podanie odvolania proti vyššie uvedenému uzneseniu, hoci je na jeho strane daný odvolací dôvod. Právna zástupkyňa odporcu v 1. rade mala za to, že procesnú lehotu na podanie odvolania proti uzneseniu o vyrubení súdneho poplatku za odvolanie zmeškala z ospravedlniteľného dôvodu, preto podľa ustanovenia § 58 ods. 1 O.s.p. v zákonom určenej 15 dňovej lehote po odpadnutí prekážky, k čomu došlo až dňa 31. 10. 2011, žiada o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania, ktoré týmto podaním zároveň predkladá. Ďalej uviedol, že odvolanie bolo podané z dôvodu, že odporca v 1. rade má za to, že na jeho strane sú splnené podmienky pre oslobodenie

od súdnych poplatkov, v čoho dôsledku je napadnuté uznesenie nesprávne, a preto navrhuje, aby ho konajúci, resp. odvolací súd po vydaní rozhodnutia o oslobodení odporcu v 1. rade podľa ustanovenia § 12 ods. 1 tretia veta zákona č. 71/1992 Zb. zrušil. Citoval ustanovenie § 58 ods. 1 O.s.p. a konštatoval, že dôvod, o ktorý právna zástupkyňa odporcu v 1. rade opiera zmeškanie lehoty na podanie odvolania (čerpanie študijného voľna a dovolenky advokátskym koncipientom právneho zástupcu odporcu v 1. rade a chyba administratívnej pracovníčky) nepovažuje za ospravedlniteľný, a to predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že predpokladom odpustenia zmeškania lehoty je objektívna prekážka, pre ktorú procesný úkon nemohol byť v lehote vykonaný, nie subjektívne pochybenie. Konštatoval, že takouto objektívnou prekážkou nie je zanedbanie povinností právneho zástupcu, resp. chyba administratívnej pracovníčky, či čerpanie študijného voľna a dovolenky advokátskym koncipientom právneho zástupcu účastníka. Mal za to, že u odporcu v 1. rade nie sú splnené podmienky pre odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, a preto odporcovi v 1. rade neodpustil zmeškanie lehoty na podanie odvolania.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie odporca v 1. rade a zároveň podal opätovnú žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov. Navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a odporcovi v 1. rade odpustil zmeškanie lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu zo dňa 6. 9. 2011, č. k. 15C/75/2010-270, ktorým bol odporcovi vyrubený súdny poplatok za odvolanie vo veci samej. Odvolanie odôvodnil poukazom na ustanovenie § 205a ods. 2 písm. f/ O.s.p. nakoľko má za to, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil. Podotkol, že priamo v oneskorene podanom odvolaní požiadal o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, o ktorom konajúci súd dosiaľ nerozhodol, a preto mal za to, že napadnuté rozhodnutie je predčasné, nakoľko v prípade úplného oslobodenia od súdnych poplatkov je potrebné v zmysle § 12 ods. 1 druhá veta zákona č. 71/1992 Zb. predmetné uznesenie o vyrúbení súdneho poplatku za odvolanie zrušiť bez ohľadu na včasnosť podaného odvolania. Uvedené je konštatované v samotnom odôvodnení napadnutého uznesenia bez toho, aby súd uvedené skutočnosti náležitým spôsobom vyhodnotil a odôvodnil, resp. prinajmenšom najskôr rozhodol o žiadosti odporcu na oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorú týmto opätovne podáva. Poukázal na to, že v konaní vedenom pred Okresným súdom Košice II, sp. zn. 12C/165/2007 mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorého dôvody pretrvávajú. Z týchto dôvodov odporca v 1. rade opätovne žiadal podľa ustanovenia § 138 ods. 1 O.s.p. o oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu i v tomto konaní.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie odporcu v 1. rade nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 58 ods. 1 O.s.p. súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju účastník alebo jeho zástupca zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa uznesením odporcovi v 1. rade neodpustil zmeškanie lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 6.9.2011, č.k. 15C/75/2010-270, ktorým bolo uložené odporcovi v 1. rade zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 1.394 €. Neodpustenie zmeškania lehoty odporcovi v 1. rade na podanie odvolania proti citovanému uzneseniu súd prvého stupňa odôvodnil tým, že objektívnou prekážkou nie je zanedbanie povinnosti právneho zástupcu, resp. chyba administratívnej pracovníčky, či čerpanie študijného voľna a dovolenky advokátskym koncipientom právneho zástupcu účastníka a takýto dôvod nepovažoval za ospravedlniteľný.

Z cit. zák. ust. § 58 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že odpustenie zmeškania lehoty je v civilnom procese možné len pri lehotách zákonných (nie je možné pri tzv. lehotách sudcovských) , a to za predpokladu, že zákon takéto odpustenie nevylučuje. Predpokladom na odpustenie zmeškania lehoty je : a/ ospravedlniteľný

dôvod na strane účastníka, prípadne jeho zástupcu, b/ návrh na odpustenie zmeškania lehoty podaný do 15 dní po odpadnutí prekážky, pre ktorú bol účastník alebo jeho zástupca z konania vylúčený, c/ pripojenie zmeškaného úkonu k návrhu na odpustenie zmeškania lehoty. Skutočnosti uvádzané v návrhu na odpustenie zmeškania lehoty treba v konaní preukázať, pričom dôkazné bremeno leží na navrhovateľovi odpustenia zmeškania lehoty.

Keďže prvým zákonným predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty je ospravedlniteľný dôvod na strane účastníka, prípadne jeho zástupcu, odvolací súd v prvom rade posudzoval či dôvody, ktoré uviedla právna zástupkyňa odporcu v 1. rade v žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania možno považovať za ospravedlniteľné. K dôvodom uvádzaným právnou zástupkyňou odporcu v 1. rade o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania spočívajúcich v skutočnosti, že sporovú agendu odporcu v 1. rade vybavoval advokátsky koncipient JUDr. Martin Hríb, ktorý mal počas plynutia lehoty na podanie odvolania od 1.9.2011 do 26.10.2011 študijné voľno na prípravu a účasť na advokátskych skúškach, ktoré sa konali v termíne 10., 11., 12. a 26.10.2011 a následne čerpal dovolenku v dňoch 27. a 28.10.2011 odvolací súd uvádza nasledovné. V čase zmeškania lehoty na podanie odvolania odporcom v 1. rade, toho právne zastupovala JUDr. Lucia Jurgová, advokátka na základe plnomocenstva zo dňa 8.7.2011, ktorá následne udelila substitučné plnomocenstvo advokátskemu koncipientovi JUDr. Matúšovi Hríbovi dňa 15.7.2011. Z uvedeného je zrejmé, že právne služby bola povinná odporcovi v 1. rade poskytovať advokátka JUDr. Lucia Jurgová, u ktorej v čase zmeškania lehoty na podanie odvolania odporcom v 1. rade nebola žiadna prekážka, ktorá by odôvodňovala zmeškanie lehoty na podanie odvolania. V tomto smere odvolací súd poukazuje na ust. § 18 ods. 1 prvá veta a ods. 2 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona, podľa ktorého advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ právne služby poskytovala odporcovi v 1. rade na základe udeleného plnomocenstva JUDr. Lucia Jurgová, advokátka, bola povinná pri poskytovaní právnych služieb postupovať s odbornou starostlivosťou tak, ako to vyplýva z ust. § 18 ods. 1, 2 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona, a teda odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 6.9.2011, č.k. 15C/75/2010-270 mohla podať v zákonnej lehote. Preto dôvody spočívajúce výlučne na strane jej advokátskeho koncipienta JUDr. Martina Hríba, ktorý počas plynutia lehoty na podanie odvolania mal študijné voľno a čerpal dovolenku nemožno považovať za ospravedlniteľné dôvody, ktoré by vytvárali objektívnu prekážku a mohli byť predpokladom na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania odporcom v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 6.9.2011, č.k. 15C/75/2010-270.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Odvolací súd ďalej dodáva, že pokiaľ odporca v 1. rade v podanom odvolaní opätovne žiadal aj o oslobodenie od súdnych poplatkov, tomuto návrhu bolo vyhovené uznesením súdu prvého stupňa zo dňa 5.9.2012, č.k. 15C/75/2010-344, ktorým mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.