KSKE 9 Co 22/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611202838 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611202838.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Andrey Mazákovej a sudcov JUDr. Gizely Majerčákovej a JUDr. Jozefa Maruščáka vo veci žalobcu: JUDr. František Kočka - správca konkurznej podstaty úpadcu: SUPER GAME, spol. s r.o., so sídlom Spišská Nová Ves, Lipová 20, IČO: 31 688 080, proti žalovanej: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Bratislava, Štefanovičova 4, IČO: 00 585 441, o 1 047 € s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 9. júna 2011 č. k. 8C/53/2011-65 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalobcovi p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia v sume 82,58 €, ktorú žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd alebo aj len súd prvého stupňa ) napadnutým rozsudkom žalovanej uložil povinnosť zaplatiť pôvodne žalujúcej spoločnosti SUPER GAME, spol. s r.o. ako je označená v rozsudku vyššie (ďalej len pôvodný žalobca ) 1 047 € s úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 15.2.2008 do zaplatenia titulom poistného plnenia.

Vychádzal zo zistenia, že k poistnej udalosti došlo 3. 2. 2008 tým, že do objektu P. H. na A. XX v J. F. R. sa vlámal neznámy páchateľ, ktorý poškodil výherný prístroj zn. D. C., ev. č. D. XXX XXX, výr. č. XXX XXXXX, ktorého oprava činila 51,28 € a z ktorého odcudzil finančnú hotovosť v sume 1 014,16 €. Mal za preukázané, že medzi pôvodným žalobcom a žalovanou 8.1.2007 s účinnosťou od 15.1.2007 došlo k uzavretiu poistnej zmluvy č. 805007799 (ďalej len zmluva ) , jej predmetom bolo poistenie strojov a poistenie proti odcudzeniu na celkovú poistnú sumu 800 000,- Sk za ročné poistné v sume 24 000,- Sk, že poistenie sa vzťahuje na body a/ až c/ na prípady krádeže poistenej veci (a/ denná tržba - peniaze, ceniny, stravné lístky na poistnú sumu 200 000,- Sk, b/ peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore na poistnú sumu 300 000,- Sk a c/ preprava peňazí poslom na poistnú sumu 300 000,- Sk) , ku ktorej došlo krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou a lúpežou (osobitné poistné podmienky - poistenie pre prípad krádeže veci č. 205) , pričom ako adresa rizika pre body a/ až c/ pôvodne platila ulica Lipová 20, Spišská Nová Ves a motorové vozidlá podľa prílohy (vložka č. 2) , kým v zmysle dodatku č. 1 z 8.1.2007 (ďalej len dodatok ) rovnako s účinnosťou od 15.1.2007 v tejto vložke sa zmenila adresa rizika pre bod a/ tak, že dosiaľ uvádzaná adresa rizika sa nahradila pojmom podľa zmluvy o prenájme zariadenia , pre bod b/sa adresa rizika nemenila a pre bod c/ naďalej platilo MV podľa prílohy . Zistil tiež, že v zmysle iného dodatku zmluvy rovnako označeného ako dodatok č. 1 - zmena adresy rizika (ďalej tiež len dodatok ) okrem vyššie uvedenej zmeny došlo aj

ku zmene limitu poistného plnenia za jeden výherný automat na jednu poistnú udalosť v sume 30 000,- Sk, maximálne 60 000,- Sk na jeden výherný automat za rok.

S poukazom na § 35 ods. 2, 37 ods. 1 a § 797 ods. 1 až 3 Občianskeho zákonníka, ktorých znenie citoval a s poukazom na záver plynúci z podrobne oboznámených výpovedí svedkov D.P., O.. Z., O.. P. a O.. H., že v netypickej zmluve vypracovanej pracovníkom žalovanej (Ing. Kapustom) na základe podkladov poskytnutých maklérskou spoločnosťou I., J.. J. S..Z.. bola chybne uvedená adresa rizika len uvedením adresy sídla pôvodného žalobcu, a preto následne, ale v čase ešte pred účinnosťou zmluvy, dodatkom došlo k zmene adresy rizika pod bodom a/ na adresy podľa zmluvy o prenájme zariadenia, uzavrel jednak, že zmluva aj dodatok so zmenami boli zmluvnými stranami odsúhlasené, vyjadrovali ich vôľu a boli nimi riadne podpísané a jednak, že žalovaná mala vedomosť o adresách rizík žalobcu aj o zmenách prevádzok, keďže pôvodný žalobca na základe zmluvy a dodatku žalovanej zasielal oznámenie o zmenách miest, kde sa hracie automaty nachádzajú, čo mal preukázané oboznámením obsahu spisu sp. zn. 7C/185/2010.

S poukazom na to, že zamestnanec žalovanej pri uzatváraní zmluvy a jej dodatku vychádzal z predmetu činnosti pôvodného žalobcu (prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách) vyslovil domnienku, že zúčastneným zmluvným stranám muselo byť zrejmé, že adresa pôvodného žalobcu označená v obchodnom registri je jeho sídlom, nie prevádzkou, kde sú umiestnené výherné automaty a javilo sa mu preto nelogickým, žeby si pôvodný žalobca nedal poistiť finančné prostriedky umiestnené vo výherných prístrojoch, ktoré prevádzkuje. Vzhľadom na to, že ako adresa rizika poistenia v pôvodnom texte zmluvy napriek tomu bola uvedená len adresa sídla pôvodného žalobcu, kde žiadne výherné automaty umiestnené neboli, kým v uvedenom dodatku v tomto smere došlo k zmene, súd túto skutočnosť posudzoval z hľadiska platnosti prejavu jeho vôle. Uzavrel takto, že vôľa pôvodného žalobcu ako poisteného smerovala k vyvolaniu tých právnych následkov, ktoré zákon spája s jeho prejavom, a teda že uzavretím zmluvy pre prípad poistnej udalosti chcel dosiahnuť dojednané poistné plnenie, jeho vôli nasvedčuje aj zaplatenie poistného do dňa poistnej udalosti, že nejde ani o prípad simulácie právneho úkonu, a že preto teda u neho pri uzatváraní zmluvy a jej dodatku nešlo o úmyselnú nezhodu jeho vôle s jej prejavom, spočívajúcu v predstieraní určitej vôle za účelom dosiahnutia obohatenia protiprávnym vylákaním poistného plnenia, pretože žiadne objektívne zistenia nenasvedčujú takejto skutočnej vôli pôvodného žalobcu, ktorá by bola v rozpore s jeho prejavenou vôľou.

Pokiaľ žalovaná spochybňovala platnosť dodatku (z dôvodov, že zmluva bola uzavretá s maklérskou spoločnosťou I., J.. J. S..Z.., kým dodatok uzavretý v ten istý deň bol uzavretý s O.. P. - zamestnancom žalovanej; že existujú dve rôzne verzie dodatku; že obchodné meno žalovanej uvedené na pečiatke, ktorá je na dodatku z 8.1.2007 žalovaná začala používať až 26.5.2007; že dodatok sa u žalovanej nenachádzal a napokon že považuje za nelogické, aby dodatok aj zmluva boli uzavreté v jeden deň, namiesto toho, aby zistené nedostatky boli doplnené priamo do zmluvy) , jej obranu súd považoval za účelovú nielen preto, že v priebehu likvidácie poistnej udalosti žalovaná platnosť dodatku nenamietala, ale najmä z toho dôvodu, že v iných zhodných prípadoch pôvodnému žalobcovi poskytla poistné plnenie, a teda poistný vzťah plne rešpektovala ako existujúci. Podotkol, že zmluvu vypracoval sprostredkovateľ, ktorý pracoval pre žalovanú, a pokiaľ pri vyplnení zmluvy alebo dodatku došlo k nedostatkom, uzavrel, že pôvodný žalobca za tieto nemôže niesť zodpovednosť. Vyhotovenie dodatku, platnosť či neplatnosť pečiatky žalovanej na dodatku považuje za interné záležitosti žalovanej, ktorá zmluvu vyhotovuje a následne spracúva a nepovažuje za možné pričítať na vrub pôvodného žalobcu, že žalovaná nedisponuje dodatkom k zmluve, že ju natypovala s odstupom času, že neprepracovala hlavnú zmluvu, ale že zmluvný vzťah riešila dodatkami, ktoré najmä pokiaľ ide o limitovanie poistného plnenia, neboli urobené v jej neprospech, naopak limitovali poistné plnenie. S poukazom na vyššie citované znenie osobitných podmienok poistenia pre prípad krádeže veci č. 205 nezohľadnil argumentáciu žalovanej, že poskytnutie poistného plnenia sa vzťahovalo len na odcudzenie dennej tržby napr. lúpežou v dobe prevádzky zariadenia.

Pri určení výšky úrokov z omeškania súd prvého stupňa vychádzal z § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. a konštatoval, že diskontná sadzba platná ku dňu omeškania, t. j. k 15.2.2008 bola 4,25.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a vo veci plne úspešnému pôvodnému žalobcovi priznal náhradu jeho trov v sume 392,84 €, pozostávajúcich zo súdneho poplatku zo žaloby 62,50 € a z trov právneho zastúpenia 330,34 € za 4 úkony právnej služby po 61,41 € (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, konanie pred súdom) a z režijného paušálu 4 x 7,41 €, všetko zvýšené o 20 % DPH v sume 55,06 €.

Proti rozsudku žalovaná podala včas odvolanie. Vyčíta súdu, že v úvahách, na ktorých založil svoje rozhodnutie 1/ absentuje vysvetlenie myšlienkového postupu, ktorým sa riadil, keď uzavrel, že na základe poznania predmetu činnosti pôvodného žalobcu žalovanej muselo byť zrejmé, že adresa označená v obchodnom registri nie je prevádzkou, kde sú umiestnené hracie automaty, preto rozsudok v tejto časti považuje za nepreskúmateľný, čím mu bola odňatá možnosť konať pred súdom a 2/ sa vôbec nezaoberal skutočnosťou, že dodatok k zmluve je dvojstranným právnym úkonom, a preto za jeho obsah a náležitosti nesie zodpovednosť tak pôvodný žalobca ako aj žalovaná, len toto opomenúc uzavrel, že pokiaľ pri vyplnení zmluvy alebo jej dodatku došlo k nedostatkom, nemôže za tieto niesť zodpovednosť pôvodný žalobca . Pečiatku žalovanej s obchodným menom, ktoré začala používať až od 26.5.2007, nachádzajúcu sa na predmetnom dodatku považuje za dôkaz toho, že došlo k antedatovaniu dodatku k zmluve, antedatovanie považuje za nedostatok, za ktorý nesie plnú zodpovednosť pôvodný žalobca, pretože priznal, že vôľu uzavrieť dodatok prejavil neskôr ako je deň podpisu dodatku. Súčasne má za to, že pôvodný žalobca nepreukázal, že dodatok k zmluve jej bol doručený (tento sa do jej dispozície dostal až po tom, čo si pôvodný žalobca začal uplatňovať nárok na poistné plnenie) a nestal sa preto súčasťou zmluvy, pretože v opačnom prípade by podliehal procesu taxácie, pričom v dodatku obsiahnutá zmena adresy rizika jednoznačne by mala dopad na výšku poistného. Považuje za účelové tvrdenie pôvodného žalobcu, že podpísal zmluvu, ktorá nevyhovuje jeho požiadavkám, pretože v zmysle nej adresa rizika je zhodná s adresou jeho sídla, hoci v skutočnosti chcel uzavrieť zmluvu, ktorou proti krádeži poistí výherné automaty umiestnené na rôznych miestach. Z týchto dôvodov namieta, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, neúplne zistil skutkový stav veci a nedostatočným odôvodnením rozhodnutia jej odňal možnosť konať pred súdom. Navrhuje preto, aby odvolací súd rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Pôvodný žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že žalovaná v odvolaní izolovala dva body z odôvodnenia rozsudku, o ktorých tvrdí, že na nich súd založil svoje rozhodnutie. Konkrétne poukazuje na vykonané dokazovanie podrobným oboznámením obsahu jednotlivých svedeckých výpovedí, z ktorých jednoznačne vyplynulo, že žalovanej bola od počiatku známa požiadavka pôvodného žalobcu, že predmetom poistenia má byť aj poistenie finančnej hotovosti vo výherných hracích prístrojoch, že požiadavka na zmenu adresy rizika bola uskutočnená hneď pri vypracovaní zmluvy a žalovaná aj poznala dôvod, pre ktorý sa mala zmena uskutočniť. Dodatok vypracoval O.. P. v súlade so svojím pracovným zaradením u žalovanej a žalovaná neuviedla ani jeden dôvod, prečo by konaním svojho zamestnanca nemala byť viazaná. Samotná skutočnosť, že na dodatku je uvedený iný dátum ako deň jeho podpísania, sama o sebe nezakladá jeho neplatnosť, a teda žalovaná neuviedla ani žiaden dôvod, pre ktorý by predmetný dodatok mal byť neplatný. Zmluvu aj dodatok vyhotovovala žalovaná, preto je nezmyselné jej tvrdenie, že za antedatovanie dodatku nesie plnú zodpovednosť pôvodný žalobca. Predmetný dodatok za žalovanú preukázateľne podpísali osoby, ktoré za ňu konali, preto neobstojí jej obrana, že dodatok jej nebol riadne doručený. Spomínaný proces evidencie a taxácie dokumentov je pritom internou vecou žalovanej, a nie je súčasťou doručovania v právnom zmysle.

Pôvodný žalobca opätovne poukazuje na to, že postup žalovanej pri likvidácii skutkovo rovnakých poistných udalostí z tej istej zmluvy a jej dodatku, ako aj jej postup v súdnom konaní (v konaní sp. zn. 5C/26/2011 svedkom Oravcom predložený prípad poskytnutia uplatnenej výšky poistného plnenia s dátumom hlásenia 16.5.2007, čo svedčí o tom, že žalovaná o dodatku vedela a akceptovala ho; iný prípad hlásenia poistnej udalosti 27.4.2008 a priznania poistného plnenia v sume 365,90 €; v konaniach sp. zn. 4C/48/2011 a 7C/48/2011 došlo k späťvzatiu žaloby, pretože žalovaná 15.4.2011 pohľadávku, jej príslušenstvo a aj trovy konania v oboch súdnych konaniach v plnej výške uhradila) je nelogický a zmätočný.

Navrhuje preto, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil a aby mu priznal náhradu trov odvolacieho konania v sume 82,58 € za 1 úkon právnej služby (vyjadrenie k odvolaniu) v sume 61,41 €, režijný paušál 7,41 €, všetko zvýšené o 20 % DPH v sume 13,76 €.

Z obchodného vestníka (OV 250/2011, deň vydania 30. decembra 2011, s. 61 až 64; a OV 25/2012, deň vydania 6. februára 2012, s. 1 až 2; ) odvolací súd zistil, že Okresný súd Košice I uznesením z 23. decembra 2011 č. k. 26K/59/2011-121 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu - pôvodného žalobcu, za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Františka Kočku a pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania, bola zaradená do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.

Keďže v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, pričom správca v posudzovanej veci podaním zo 6.2.2012 oznámil, že v prejednávanej veci vstupuje do konania na miesto úpadcu, sú splnené podmienky na pokračovanie v predmetnom konaní so správcom, ktorý koná pritom v mene a na účet úpadcu. Následne podaním z 10.5.2012 navrhol, odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací po zistení, že odvolanie podal včas účastník konania, ktorého napadnutý rozsudok zaväzuje k peňažnému plneniu (§ 201 a § 204 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný, postupom podľa § 212 ods. 1, 2 písm. b/ O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok a dospel k záveru, že rozsudok je vecne správny, preto je potrebné ho potvrdiť. Odvolací súd sa s jeho dôvodmi v celom rozsahu stotožňuje, pretože sú správne (§ 219 ods. 1 a 2 O.s.p.) .

Odvolací súd rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. s tým, že vyhlásenie rozsudku bolo zverejnené od 20.9.2012 na úradnej tabuli odvolacieho súdu. Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach 26. septembra 2012 o 9.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. dverí 227 na 2. poschodí (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p. za použitia § 211 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutiu súdu prvého stupňa nemožno vytknúť, žeby vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli a ani inak nevyšli najavo, žeby opomenul niektoré rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo žeby v jeho hodnotení dôkazov bol logický rozpor, prípadne, žeby výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 133 až § 135 O.s.p.

Súd prvého stupňa vykonal vo veci dokazovanie, ktoré účastníci označili na preukázanie svojich tvrdení, na základe týchto riadne zistil skutkový stav a svoje rozhodnutie založil na skutkových zisteniach, ktoré z tohto dokazovania vyplynuli a prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré za konania vyšli najavo. Vykonané dokazovanie vyhodnotil podľa zásad uvedených v § 132 O.s.p., každý dôkaz hodnotil jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Neobstojí ani ďalšia odvolacia námietka žalovanej, žeby súd prvého stupňa nedostatočným odôvodnením rozsudku jej odňal možnosť konať pred súdom.

V odôvodnení rozsudku súd je povinný uviesť, ktoré skutočnosti (skutkové zistenia) boli dokazovaním, zhodným tvrdením účastníkov alebo iným zákonom predpísaným spôsobom, podľa jeho názoru, preukázané, a ktoré nie, prípadne ktoré z nich sú pre rozhodnutie veci bezvýznamné. Pri každej jednotlivej, preukázanej i nepreukázanej skutočnosti musí stručne a jasne uviesť, z akých dôkazov

podľa jeho názoru daný záver vyplýva, ako tieto dôkazy hodnotil, prečo nevyhovel všetkým návrhom účastníkov na vykonanie dôkazov, pričom svoj výklad musí prispôsobiť konkrétnym okolnostiam prejednávanej veci a uviesť ho tak, aby jeho závery o rozhodujúcich skutočnostiach neboli pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov nepreskúmateľné. Jednotlivé preukázané skutočnosti je potrebné premietnuť do záverov o skutkovom stave veci (do tzv. skutkovej vety) , ktorý je rozhodujúci pre právne posúdenie. Rozhodnutie nie je preskúmateľné predovšetkým v prípade, že z jeho odôvodnenia nevyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej, resp. keď sú právne závery v extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej možnej interpretácii odôvodnenia nevyplývajú.

Je potrebné dať pôvodnému žalobcovi za pravdu, že odvolateľka vytrhla z celkového kontextu dôvodov rozsudku dva body a tvrdí o nich, že na nich súd založil svoje rozhodnutie. Nie je pravdivé tvrdenie žalovanej, že súd prvého stupňa svoje rozhodnutie založil na úvahe v odvolaní i vyššie v rozsudku označenej pod bodom 1/. Súd takto uvažoval len aby zdôraznil, že po zohľadnení všetkých dôkazmi preukázaných skutkových zistení (tak ako sú uvedené vyššie v rozsudku, na ktorých v skutočnosti založil svoje rozhodnutie, str. 1 a 2) vzhľadom na vedomosť žalovanej o predmete činnosti pôvodného žalobcu a o tom, že pôvodný žalobca zmluvou so žalovanou chcel poistiť aj dennú tržbu, ktorá sa vzhľadom na jeho predmet činnosti vytvárala výlučne prevádzkovaním hracích automatov v za tým účelom prenajatých priestoroch, mohla predpokladať, že pôvodne uzavretá zmluva pôvodnému žalobcovi nemôže vyhovovať, pretože adresa rizika (A. XX, J. F. R.) by vo svojej podstate nespĺňala účel poistenia a dôvod, pre ktorý bola zmluva vôbec uzavretá.

Keďže však súd na tejto úvahe svoje rozhodnutie nezaložil a odôvodnenie rozsudku zodpovedá uvedeným zásadám, tvrdenie žalovanej, že napadnutý rozsudok je nepreskúmateľný, neobstojí.

Pokiaľ ide o dátum podpisu dodatku (8.1.2007) a žalovanou použitú pečiatku s jej obchodným menom, ktoré začala používať až 26.5.2007, a ktorá preto má byť dôkazom o antedatovaní dodatku, súd sa s týmito skutočnosťami riadne a presvedčivo vyrovnal v odôvodnení rozsudku. Odvolací súd ohľadom výhrady žalovanej o antedatovaní dodatku obracia pozornosť na to, že antedatovanie dodatku by bolo pre rozhodnutie posudzovanej veci relevantné iba vtedy, ak by bolo preukázané, že dodatok bol v skutočnosti podpísaný až potom, čo poistná udalosť už nastala. Iné, hoci aj preukázané antedatovanie, je pre posudzovanú vec právne irelevantné. Z tohto aspektu nie je bez právneho významu skutočnosť, že žalovanou namietaná pečiatka sa nachádza len na jednej z dvoch rôznych verzií dodatku. Vzhľadom na to, že verzia dodatku so spornou pečiatkou skutočne obsahuje také znenie obchodného mena žalovanej, ktoré žalovaná oficiálne začala používať zhruba až 4,5 mesiaca po označenom dátume podpísania dodatku, možno pripustiť, že v skutočnosti tento dodatok mohol byť podpísaný aj po vzniku poistnej udalosti. Avšak druhú verziu (bez limitu poistného plnenia na jeden hrací automat pri jednej poistnej udalosti, ale so zmenenou adresou rizika v bode a/- podľa zmluvy o prenájme zariadenia ) za žalovanú v súlade so svojím pracovným zaradením podpísal O.. P., pričom ju ale neopatril pečiatkou, čo však je bez vplyvu na jeho platnosť a záväznosť. Žalovaná preto neuniesla dôkazné bremeno ohľadom preukázania právne relevantného antedatovania tejto verzie dodatku. Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa správne vychádzal z preukázaných skutočností, že k podpísaniu tohto dodatku došlo síce po v ňom označenom dátume, ale ešte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, t. j. do 15.1.2007, a preto je platným právnym dôvodom na poskytnutie poistného plnenia z posudzovanej poistnej udalosti. Námietka odvolateľky, že žalujúca strana nepreukázala doručenie tohto dodatku do sféry jej dispozície, je bez právneho významu na jeho platnosť a účinnosť, keďže nesporne je podpísaný osobou, ktorá v rozhodnej dobe bola oprávnená takto konať za žalovanú.

Preskúmavané rozhodnutie súdu prvého stupňa zaväzujúce žalovanú žalobcovi zaplatiť istinu i úroky z omeškania od 15.2.2008 do zaplatenia zo zhora uvedených dôvodov je vecne správne, logické a presvedčivé, správne a zákonu zodpovedajúce je aj rozhodnutie o trovách konania, preto odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil (§ 219 ods. 1 O.s.p.) . Zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody jeho rozhodnutia, s ktorými sa odvolací súd plne stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v zmysle § 224 ods. 1, 142 ods. 1 a 151 ods. 1 O.s.p. tak ako je uvedené v enunciáte tohto rozsudku. Ide o jeden úkon právnej služby (vyjadrenie advokáta pôvodného žalobcu k odvolaniu) , ktorého základná sadzba tarifnej odmeny v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je 61,41 €, režijný paušál 7,41 €, všetko zvýšené o 20 % DPH v sume 13,76 € (§ 10 ods. 1, 14 ods. 1 písm. b/, 16 ods. 3 a 18 ods. 3 vyhlášky) .

Tento rozsudok senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné.