KSKE 9 Co 48/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611210439 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611210439.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka č. 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zast. AK Tomáš Kušnír, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, proti žalovanej B. W., narodenej XX.XX.XXXX, bytom D., F. Č.. X, za účasti vedľajšieho účastníka Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS, Prešov, Važecká č, 16, IČO: 42 176 778, zast. JUDr. Igorom Šafránkom, advokátom so sídlom vo Svidníku, ul. Sov. hrdinov č. 163/66, o zaplatenie 461,20 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 30. januára 2012, č.k. 9C 145/2011-51, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania.

Žalobcovi a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a žalobcu zaviazal uhradiť vedľajšiemu účastníkovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 46,73 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Rozhodol, že žalobca má právo na vrátenie súdneho poplatku z návrhu vo výške 20,87 € prostredníctvom príslušného daňového úradu do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia daňovému úradu.

Pri rozhodovaní o trovách konania použil ust. § 146 ods. 2 O.s.p. veta prvá, keďže k späťvzatiu návrhu zo strany žalobcu nedošlo pre správanie sa žalovaného, a preto platí, že zastavenie konania zavinil žalobca. Z tohto dôvodu zaviazal žalobcu uhradiť trovy konania vedľajšiemu účastníkovi, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia určených podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za jeden úkon, a to prevzatie a prípravu zastúpenia dňa 28.11.2011 (§ 14 ods. 1 písm. a/) vo výške 31,53 € + režijný paušál 7,41 €, t.j. spolu 38,94 €. Uviedol, že trovy ďalej pozostávajú zo sumy 7,79 €, t.j. 20% DPH a teda spolu predstavujú sumu 46,73 €.

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok preskúmal a v zmysle ust. § 220 O.s.p. ho zmenil tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania neprizná. Zároveň si uplatnil trovy konania a právneho zastúpenia v prvostupňovom a odvolacom konaní. Citoval § 93 ods. 1, 2, § 142 ods. 1, § 146 ods. 2 , § 150 ods. 1, 2 O.s.p. a konštatoval, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva. Poukázal na cieľ Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS a vyslovil názor, že nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, keďže samotnou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľa spotrebiteľských sporov. Spochybnil nutnosť a účelnosť vynaloženia trov právneho zastúpenia vedľajším účastníkom, pretože nevykonal úkony nevyhnutné pre úspech vo veci, t.j. že poskytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu. Uviedol, že

účelom právneho zastúpenia je predovšetkým zastupovanie záujmov svojho klienta, avšak v danom prípade je právne zastúpenie vedľajšieho účastníka nadbytočné, nehospodárne, keď združenie sa samo prezentuje ako inštitúcia spôsobilá na ochranu spotrebiteľa aj v rámci súdneho konania. Vyslovil názor, že konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať a reflektovať použitím ust. § 150 O.s.p. Poukázal na to, že rozhodnutie o náhrade za právny úkon prevzatie a príprava právneho zastúpenia je nepreskúmateľné, nakoľko z odôvodnenia rozhodnutia nie je zrejmé, akým spôsobom sa právny zástupca oboznámil so spisovým materiálom. Konštatoval, že právny zástupca vedľajšieho účastníka žiadal o doručenie návrhu na začatie konania spolu s prílohami za účelom oboznámenia sa so spisovým materiálom a keďže žalobca zaslal na súd dňa 20.12.2011 späťvzatie návrhu, žiadosť o zaslanie návrhu na začatie konania nevybavil. Keďže právny zástupca vedľajšieho účastníka nemal k dispozícii návrh na začatie konania, nedošlo k naplneniu podstaty právneho úkonu, a to prípravy a prevzatia právneho zastúpenia.

Vedľajší účastník na strane žalovanej vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne a priznať mu náhradu odvolacích trov 28,07 €. Uviedol, že efekt ich vstupu do konania je vyjadrený jeho výsledkom, pretože ak by do konania nevstúpil, žalobca by zrejme žalobu späť nevzal, čo potvrdzujú i skúsenosti, že žalobca na súdoch, v ktorých do konaní nevstupuje vedľajší účastník, žaloby späť neberie. Konštatoval, že ak by do konania nevstúpil, trovy by si uplatňoval žalobca. Zdôraznil, že pod vytýkaným navýšením trov rozumie len nevôľu žalobcu s výsledkom konania, keď si je vedomý toho, že ak by žalobu nezobral späť, súd by ju zrejme zamietol. K námietke žalobcu vo vzťahu k uskutočneniu úkonov právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia uviedol, že tento úkon bezpochyby a logicky musel uskutočniť, keď sa stal vedľajším účastníkom v konaní v zastúpení advokátom. Poukázal na to, že si nevie ani technicky predstaviť, ako sa dá oboznámiť so žalobou a povinnosťami, keď ešte ten ktorý subjekt nie je účastníkom konania, avšak vie si predstaviť a uskutočniť len taký postup, že najprv musí do konania vstúpiť a až následne mu vznikajú práva aké má účastník, to je aj právo na to, aby mu napr. bola doručená žaloba s prílohami. Požiadavku žalobcu, transformovanú na jeho zástupcu sa mu javí tak, že v opačnom garde, by mal zástupca žalobcu najprv podať žalobu a potom o nej rokovať so žalobcom, aby uskutočnil prevzatie a prípravu zastupovania.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa odseku 2 cit. ust., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je opodstatnené.

Podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p., ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Ustanovenie § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že sa konanie muselo zastaviť. Zavinenie je možné posudzovať len z procesného hľadiska, a nie podľa hmotného práva, pretože potom by išlo o posúdenie dôvodnosti nároku vo veci samej, takže by po zastavení konania súd ďalej skúmal dôvodnosť nároku vo veci samej. Preto pokiaľ navrhovateľ vzal

návrh späť z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť trovy konania odporcovi.

K odvolacím námietkam žalobcu, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva a že konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať a reflektovať použitím ust. § 150 O.s.p., odvolací súd uvádza, že v ust. § 150 ods. 1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania; dáva súdu možnosť, aby za splnenia predpokladov v tomto ustanovení uvedených, nepriznal náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania, u ktorého sú inak splnené predpoklady pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti. Predmetné ustanovenie umožňuje tak presadiť aplikáciu ust. § 1 O.s.p. (zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníka, ako aj výchovu na zachovanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb) a docieliť tak pokiaľ možno spravodlivú ochranu práv, čo aplikácia zásady zodpovednosti za výsledok vždy neumožňuje. Musí ale ísť o výnimočný prípad (o výnimočnosť v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane účastníkov a to obidvoch) jeho aplikácie. Ust. § 150 ods. 1 O.s.p. neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, ale k riešeniu situácie, v ktorej je nespravodlivé, aby ten, kto dôvodne bránil svoje porušené alebo ohrozené práva alebo právom chránené záujmy, získal náhradu trov, ktoré pri tomto konaní dôvodne vynaložil. Rozhodnutie súdu podľa ktorého ten, kto v konaní napokon uspel, znášal svoje náklady, sa preto bude javiť spravodlivým predovšetkým vzhľadom na existenciu okolností súvisiacich so stavom pred začatím sporu, so správaním sa účastníkov v priebehu sporu, s okolnosťami uplatnenia nároku a pod. Odvolací súd je toho názoru, že v danom prípade konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia nedochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania, na ktorú skutočnosť by mal súd prihliadať použitím ust. § 150 O.s.p. V tomto smere odvolací súd poukazuje na ust. § 3 ods. 4, 5 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch, podľa ktorých každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Z uvedeného je zrejmé, že vedľajší účastník na strane žalovanej vstúpil do konania s cieľom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy žalovanej. Pokiaľ vedľajší účastník bol v konaní zastúpený právnym zástupcom, nedošlo tým k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania aj s poukazom na ust. § 20 ods. 1 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii, podľa ktorého každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta. Odvolací súd ďalej dodáva, že v danom prípade nie je možné aplikovať ani ust. § 150 ods. 2 O.s.p., nakoľko z dôvodovej správy ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení zák. č. 384/2008 Z.z. účinného od 15.10.2008 vyplýva úmysel predkladateľa zákona vo veciach s nízkou hodnotou sporu pristúpiť k zníženiu neprimeraných trov, ak tieto sú voči pohľadávke v drobných sporoch neprimerané, a to obdobne ako je upravené v nariadení EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie o veciach s nízkou hodnotou sporu, tzv. drobných sporov. Ide však o konania, kde trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. O takýto prípad v danej veci nešlo, pretože vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 461,20 € a trovy konania 46,73 €. K ďalšej odvolacej námietke žalobcu, že rozhodnutie o náhrade za úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia je nepreskúmateľné, lebo z odôvodnenia rozhodnutia nie je zrejmé, akým spôsobom sa právny zástupca oboznámil so spisovým materiálom, odvolací súd poukazuje na to, že vedľajší účastník na strane žalovanej vstúpil do konania dňa 1.12.2011, pričom žalobca písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 23.12.2011 vzal návrh na začatie konania späť a navrhol, aby súd konanie zastavil. Späťvzatie návrhu na začatie konania bolo doručené právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka 18.1.2012, na základe ktorého vedľajší účastník písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 24.1.2012 oznámil súdu prvého stupňa, že súhlasí so späťvzatím žaloby. Odvolací súd je toho názoru, že pokiaľ vedľajší účastník účinne vstúpil do konania a následne sa aj písomne vyjadril k späťvzatiu žaloby, úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia súvisel s účelným uplatňovaním práva, a aj za tento úkon mu patrí náhrada.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Trovy odvolacieho konania, ktoré si uplatnil vedľajší účastník vo výške 28,07 € odvolací súd nepovažoval za účelne vynaložené trovy, pretože súd prvého stupňa nevyzval vedľajšieho účastníka, aby sa vyjadril k odvolaniu žalobcu, ale odvolanie žalobcu mu bolo doručené len na vedomie.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.