KSKE 9 Co 67/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107227640 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107227640.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa S. U., nar. XX.X.XXXX, bytom v T. na ul. U. Č.. XX, proti odporcovi U. S., nar. X.X.XXXX, bytom v V. na ul. V. Č.. X, zast. JUDr. Martou Šuvadovou, advokátkou so sídlom v Košiciach na ul. Floriánskej č. 16, v konaní o návrhu na obnovu konania, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k.14C/59/2007-139 zo dňa 22. februára 2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal navrhovateľa nahradiť odporcovi trovy konania v sume 116,80 € na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Marty Šuvadovej, advokátky so sídlom Floriánska 16, Košice, č.účtu : 2621752036/1100, variabilný symbol : 38703, vedený v Tatra banke, a.s., pobočke Košice, do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení napadnutého uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ v písomnom podaní zo dňa 6.11.2007 doručenom Okresnému súdu Košice I 8.11.2007, označenom ako Návrh na obnovu konania - spis. zn. 19C 285/2004-84 (4 Co/128/2006-111) sa domáhal obnovy konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 19C/285/2004 a odkladu vykonateľnosti rozhodnutia o zaplatení trov konania. Zároveň žiadal, aby súd rozhodol o náhrade trov konania až po úplnom skončení celého konania podľa § 147 ods. 1 O.s.p. s tým, že konečné stanovisko k tejto veci s navrhovateľom v 2. rade N. U. môžu zaujať až po obdržaní rozhodnutia súdu o návrhu na obnovu konania. Návrhom na obnovu konania navrhovateľ napadol rozsudok Okresného súdu Košice I, č.k. 19C 285/2004-84 z 9.3.2006 a rozsudok Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4 Co/128/2006-111 z 5.6.2007. Konštatoval, že navrhovateľ doplnil podanie zo dňa 6.11.2007 písomným podaním z 30.1.2008 označeným ako Konanie č. 14C/59/2007-48 - stanovisko k uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 20.12.2007 pričom uviedol, že návrhom na obnovu konania napadol rozsudok Okresného súdu Košice I z 9.3.2006 a rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 5.6.2007 o zaplatení trov konania. V podaní z 30.1.2008 navrhovateľ žiadal, aby súd povolil obnovu konania a nariadil odklad vykonateľnosti rozhodnutia o zaplatení trov konania v celkovej výške 5.142,-Sk, a to výroku Okresného súdu Košice I, č.k. 19C 285/2004-84 z 9.3.2006 o povinnosti žalobcu v 1. rade S. U., nahradiť žalovanému U. S. trovy konania v sume 3.428,-Sk a výroku rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4 Co/128/2006-111 z 5.6.2007 o povinnosti žalobcu v 1. Rade S. U. nahradiť žalovanému U. S. trovy odvolacieho konania v sume 1.714,-Sk. Ďalej uviedol, že súd uznesením č.k. 14C/59/2007-121 z 12.8.2011 zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku splatného podaním návrhu na obnovu konania, proti ktorému uzneseniu podal navrhovateľ odvolanie, pričom odvolací súd uznesením č.k. 1 Co/318/2011-133 z 20.10.2011 potvrdil napadnuté uznesenie z 12.8.2011 a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a odvolacím súdom potvrdené uznesenie súdu o zastavení konania nadobudli právoplatnosť tým istým dňom, dňa 2.1.2012.

Súd prvého stupňa o trovách konania rozhodol podľa ust. § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. a keďže zastavenie konania z procesného hľadiska zavinil navrhovateľ tým, že nezaplatil súdny poplatok z návrhu na začatie konania, odporcovi vzniklo právo na náhradu trov konania. Pri rozhodovaní o výške trov právneho zastúpenia odporcu vychádzal z ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, v znení účinnom ku dňu uskutočňovania jednotlivých úkonov právnej služby a priznal odporcovi trovy právneho zastúpenia 116,80 €, a to za dva úkony právnej služby z tarifnej odmeny 102,90 € (vypočítaná ako 51,45 €/úkon x 2 úkony) a z náhrady hotových výdavkov vo výške 13,90 € (režijný paušál 6,95 €/ úkon v r. 2009 x 2 úkony) , pričom vychádzal z tarifnej hodnoty sporu 734,42 €. Podľa § 149 ods. 1 O.s.p. uložil navrhovateľovi povinnosť nahradiť trovy konania odporcu na účet jeho právnej zástupkyne.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním navrhovateľ, z obsahu ktorého vyplýva, že navrhuje uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť. Uviedol, že uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 22.2.2012 v celom rozsahu odmieta a trvá na svojom konečnom rozhodnutí zo dňa 24.2.2010, 7.2.2011 a 14.9.2011, aby o tomto spore z ústavnoprávneho hľadiska s konečnou platnosťou rozhodol Ústavný súd SR v zmysle ust. článku 46 ods. 1 Ústavy SR. Poukázal na to, že bývalým konateľom spoločnosti BMG Invest, s.r.o. došlo k trestnému činu podvodu a v žiadnom prípade nemožno žiadať, aby zaplatil žalovanému trovy konania (na základe chybného rozhodnutia súdu) a tým aktívne a finančne podporoval trestnú činnosť podvodu. Vyslovil názor, že v danom prípade by teda šlo o vedome porušenie základných ľudských práv a slobôd, o ktorom môže nestranne a kompetentne rozhodnúť len Ústavný súd SR. Navrhol konanie v tejto veci na Okresnom súde Košice I a na Krajskom súde Košice úplne ukončiť a žiadal o postúpenie kompletného spisu Ústavnému súdu SR ku komplexnému rozhodnutiu a zároveň žiadal aj o vydanie písomného potvrdenia o predložení spisu Ústavnému súdu SR do 30.4.2012, aby sa tento deväťročný spor mohol konečne úspešne uzavrieť. Napokon uviedol, že náklady za vedenie tohto dlhotrvajúceho sporu sa každými podaniami neustále zvyšujú a doteraz mu tieto náklady vznikli asi v tristoeurovej sume.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1, 3 v spojení s § 214 ods. 2 Os..p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnuté uznesenie a konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že nie sú podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil, tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Odvolací súd poznamenáva, že v ust. § 150 ods. 1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania; dáva súdu možnosť, aby za splnenia predpokladov v tomto ustanovení uvedených nepriznal náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania, u ktorého sú inak splnené predpoklady pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti. Predmetné ustanovenie umožňuje tak presadiť aplikáciu ust. § 1 O.s.p. (zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníka, ako aj výchovu na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb) a docieliť tak pokiaľ možno spravodlivú ochranu práv, čo aplikácia zásady zodpovednosti za výsledok vždy neumožňuje. Musí ale ísť o výnimočný prípad (o výnimočnosť v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane účastníkov, a to obidvoch) jeho aplikácie. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, ale k riešeniu situácie, v ktorej je nespravodlivé, aby ten, kto dôvodne bránil svoje porušené alebo ohrozené práva alebo právom chránené záujmy získal náhradu trov, ktoré pri tomto konaní dôvodne vynaložil. Rozhodnutie súdu, podľa ktorého ten, kto v konaní napokon uspel, znášal svoje náklady, sa preto bude javiť spravodlivým, predovšetkým vzhľadom na existenciu okolností

súvisiacich so stavom pred začatím sporu, so správaním sa účastníkov v priebehu sporu, s okolnosťami uplatnenia nároku a pod.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z ust. § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., podľa ktorého, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností súvisiacich so stavom pred začatím sporu, kedy navrhovateľ požičal spoločnosti B.M.G. Invest, s.r.o., ktorej odporca bol konateľom 30.000,- Sk (995,82 €) a vrátená mu bola iba jej časť vo výške 7.875,-Sk (261,40 €) , ktorá okolnosť viedla navrhovateľa k uplatneniu nároku prostredníctvom súdu, ako aj správaním sa účastníkov v priebehu sporu, počas ktorého bol odporca ako konateľ spoločnosti B.M.G. Invest, s.r.o. právoplatne odsúdený za trestný čin podvodu, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa mal zaoberať aj tým, či tu nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by náhradu trov konania nemusel odporcovi celkom alebo sčasti priznať (§ 150 ods. 1 O.s.p.) .

Súd prvého stupňa v danom prípade o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. a nezaoberal sa aj tým, či tu nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa pre ktoré by náhradu trov konania nemusel odporcovi celkom alebo sčasti priznať (§ 150 ods. 1 O.s.p.) . Z dôvodu neporušenia 2- inštančnosti konania, ku ktorej by došlo, ak by odvolací súd založil svoje rozhodnutie na iných právnych záveroch, než súd prvého stupňa, čím by účastníkom odňal právo namietať správnosť právneho názoru na inštančne vyššom súde, teda aby svojím postupom neodňal účastníkom možnosť konať pred súdom, odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa skúmať, či v predmetnej veci nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by náhradu trov konania nemusel odporcovi celkom alebo sčasti priznať (§ 150 ods. 1 O.s.p.) najmä so zreteľom na stav pred začatím sporu, okolnosťami, ktoré viedli navrhovateľa k uplatneniu nároku, postojom účastníkov v priebehu konania, ako aj skúmaním majetkových, sociálnych, osobných a ďalších pomerov účastníkov konania.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.