KSKE 9 Co 81/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/81/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611213773 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611213773.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka č. 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zast. AK TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka č. 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanému S. A., nar. X.XX.XXXX, bytom T. XXXX/X, J. F. R., za účasti vedľajšieho účastníka Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Važecká 16, Prešov, IČO: 42 176 778, zast. JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, ul. Sov. Hrdinov č. 163/66, o zaplatenie 1.547,19 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 27. februára 2012, č.k. 7C 3/2012-75, takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves, č. k. 7C/3/2012-75 zo dňa 27. februára 2012 a konanie z a s t a v u j e .

Z a v ä z u j e žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy prvostupňového konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia v sume 189,07 €, ktoré je povinný zaplatiť do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia advokátovi JUDr. Igorovi Šafrankovi.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a vedľajšiemu účastníkovi n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 27. februára 2012, č.k. 7C 3/2012-75 žalobu zamietol a o trovách účastníkov rozhodol tak, že žalobca a žalovaný nemajú právo na náhradu trov konania. Ďalším výrokom zaviazal žalobcu zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného trovy právneho zastúpenia na účet JUDr. Igora Šafranku, advokáta, vo výške 260,70 €, ktoré je žalobca povinný zaplatiť do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobca písomným podaním zo dňa 3.4.2012, doručeným súdu prvého stupňa dňa 5.4.2012 vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť.

Ďalším podaním, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 16.4.2012, sa žalobca proti rozsudku odvolal.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa odseku 2 cit. ust. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Odvolací súd písomným podaním zo dňa 2.8.2012 doručeným žalovanému dňa 14.8.2012 vyzval žalovaného, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy oznámil odvolaciemu súdu, či súhlasí so späťvzatím návrhu, ktoré mu bolo doručené dňa 29.5.2012 s tým, že pokiaľ sa v uvedenej lehote k späťvzatiu návrhu nevyjadrí, odvolací súd bude mať za to, že so späťvzatím návrhu súhlasí (§ 101 ods. 3 O.s.p.) . Žalovaný sa k späťvzatiu návrhu v stanovenej lehote nevyjadril, preto odvolací súd mal za to, že so späťvzatím návrhu súhlasí.

Vzhľadom na to, že žalobca vzal návrh na začatie konania späť po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, ale rozhodnutie doposiaľ nie je právoplatné a žalovaný so späťvzatím návrhu na začatie konania nevyjadril nesúhlas, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu, podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastavil. Z týchto dôvodov sa už odvolaním žalobcu proti rozsudku súdu prvého stupňa nezaoberal.

Podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Podľa § 9 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Podľa § 10 ods. 2 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

Ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že sa konanie muselo zastaviť. Preto pokiaľ žalobca vzal návrh späť po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá, z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť trovy konania.

O trovách prvostupňového konania vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom odvolací súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. a zaviazal žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy prvostupňového konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia v sume 189,07 € za tieto úkony právnej služby : prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom - 71,37 €, podanie odporu zo dňa 30.12.2011 - 71,37 €, 2 x 7,41 € - režijný paušál pre rok 2011 + 31,51 € - 20% DPH. Trovy právneho zastúpenia boli vyčíslené v súlade s ust. § 10 ods. 1, § 16 ods. 3 a § 18 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vo výške 71,37 € bola vypočítaná z tarifnej hodnoty 1.547,19 € ako z hodnoty pohľadávky pri začatí poskytovania právnej služby.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a účastníkom, ako aj vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný a žalovaný si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil. Vedľajším účastníkom uplatnené trovy odvolacieho konania, a to za vyjadrenie k odvolaniu žalobcu odvolací súd považoval za neúčelné vzhľadom na okolnosť, že k späťvzatiu žaloby došlo skôr, ako bolo podané odvolanie žalobcu, a teda vyjadrenie vedľajšieho účastníka k odvolaniu žalobcu nemalo vplyv na zastavenie konania.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.