KSKE 9 Co 86/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 Co 86/2012

KS v Košiciach, dátum 29.07.2012, sp.zn. KSKE 9 Co 86/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/86/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611209868 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611209868.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov : 1/ F. D., narodený X.X.XXXX, bytom S. XXXX/ XXX, P. M. F., zastúpený manželkou I. D., 2/ I. D., narodená XX.X.XXXX, S. XXXX/XXX, P. M. F., proti odporkyni : L.. B. B., zamestnaná - P. B. B., pobočka P. M. F., L.G. K. Č.. X, o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o náhradu škody 86,38 €, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 7. septembra 2011, č.k. 8C 105/2011-24, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odmietol podanie navrhovateľov zo dňa 30.6.2011, doručené mu dňa 1.7.2011 a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že návrh, ktorý bol podaný dňa 1.7.2011 mal také vady, že bez ich odstránenia nebolo možné pokračovať v konaní, a preto súd uznesením zo dňa 8.7.2011 v súlade s § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. navrhovateľke uložil vady odstrániť v lehote 10 dní pod následkami odmietnutia podania, konkrétne, aby označila odporcu, proti ktorému návrh smeruje (uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, telefonického kontaktu, bydliska, údaju o štátnom občianstve a ak by mala byť odporcom právnická osoba, uvedením názvu alebo obchodného mena, sídla a identifikačného čísla) , ďalej, aby bol uvedený petit návrhu, teda, čoho sa konkrétne domáha, najmä, pokiaľ ide o primerané finančné zadosťučinenie - v akej výške ho požaduje, do akej doby má byť vyplatené, aby opísala rozhodujúce skutočnosti a označila dôkazy, na ktoré sa odvoláva a dostatočne špecifikovala výšku škody, ktorá jej vznikla a taktiež, aby tento návrh bol podpísaný ďalším navrhovateľom F. D.. Navrhovateľka uznesenie prevzala dňa 16.8.2011, avšak do rozhodnutia súdu vady návrhu neodstránila. V závere odôvodnenia prvostupňový súd skonštatoval, že v prípade, že navrhovatelia budú mať právne zastúpenie, nič im nebude brániť v tom, aby si podali na súd návrh, ktorý bude mať všetky zákonom stanovené náležitosti.

Proti tomuto uzneseniu podala navrhovateľka v mene svojom aj za svojho manžela odvolanie. Uviedla, že už v podaní zo dňa 30.6.2011 ako odporcu označila L.. B. B., pričom nie je v jej možnostiach zistiť dátum narodenia, telefonický kontakt, trvalé bydlisko a údaj o štátnom občianstve, lebo jej to nedovoľuje zákon o ochrane údajov a vyslovila názor, že tieto údaje môže zistiť konajúci sudca. Poukázala ďalej na to, že dňa 26.8.2011 požiadala okresný súd o predĺženie lehoty, a to z dôvodu, aby návrh na začatie konania nebol zamietnutý, čo však súd neakceptoval. Požiadala o ustanovenie právneho zástupcu z Centra právnej pomoci, s poukazom na to, že je nezamestnaná a je toho názoru, že navrhovatelia majú nárok na oslobodenie od súdnych poplatkov.

Súd prvého stupňa v súlade s § 30 O.s.p. v znení účinnom od 1.1.2012 odkázal navrhovateľku na Centrum právnej pomoci, kancelária Košice.

Podľa oznámenia Centra právnej pomoci v Košiciach zo dňa 20.4.2012 navrhovateľka sa na Centrum právnej pomoci neobrátila a nepodala si žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.

V priebehu odvolacieho konania bolo dňa 27.6.2012 doručené Krajskému súdu v Košiciach ako súdu odvolaciemu splnomocnenie, ktorým F. D. dáva plnú moc manželke I. D. okrem iného aj na to, aby podala žalobu na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi a vykonávala všetky právne úkony vo veci vybavovania záložnej a kúpnej zmluvy, ktoré sú vedené na Katastri B. na byt. Plnomocenstvo je datované dňom 30.6.2010.

Dňa 9.7.2012 bolo odvolaciemu súdu doručené podanie označené ako žaloba o určenie neplatnosti zmluvy a určenie výšky škody , v ktorom sú ako žalobcovia označení F. D. a I. D. a ako žalovaná L.. B. B., zamestnaná v Katastri B. - P. M. F.. V ďalšom podaní, ktoré bolo doručené odvolaciemu súdu 18.7.2012, navrhovateľka poukazuje na to, že navrhovatelia žiadajú náhradu škody, ktorá im vznikla pri objasňovaní nedostatkov kúpnej zmluvy o prevode pod vkladovou značkou 1444 na Katastri v P. M. F. právnou radou advokátky JUDr. Valérie Janíkovej, ktorá im vystavila príjmový pokladničný doklad až dňa 8.7.2011 v sume 20 € a škoda im vznikla aj zaplatením poplatku 2.000,-Sk - 66,38 € v roku 2008. Ďalej sa v tomto podaní poukazuje na to, že predmetnou zmluvou sa obchádzajú ustanovenia zákona o vlastníctve bytov a zmluva odporuje pôvodnej kúpnej zmluve o vlastníctve s vlastníčkou p. D. Q., pričom kompetentná osoba B. B. akceptovala túto zmluvu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v súlade s § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že v danom prípade nie sú podmienky pre potvrdenie ani zmenu napadnutého uznesenia.

Súd (až na prípady uvedené v zákone - § 81 ods. 1 O.s.p.) nezačína konanie z vlastnej iniciatívy, ale na podnet účastníka, a preto je zásadne vecou toho, kto navrhuje začatie konania, aby žalobu prispôsobil po stránke formulačnej a obsahovej § 79 ods. 1 O.s.p. Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou žaloby je žalobný návrh (petit) . V ňom žalobca uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vymedzených prípadoch (§ 153 ods. 2 O.s.p.) , to však v plnom rozsahu platí len z hľadiska obsahu petitu a podstaty zmyslu toho, čoho sa žalobca v konaní domáha. Občiansky súdny poriadok v ust. § 79 ods. 1 nevyžaduje, aby žalobca po stránke formálnej do najmenších podrobností formuloval návrh budúceho súdneho rozhodnutia. Z jeho doslovného znenia je zrejmé, že za postačujúce považuje, ak žalobca v žalobe vyjadrí podstatu (zmysel) toho, čoho sa v konaní na základe opísaného skutkového stavu domáha. Súd do výroku svojho rozhodnutia nemusí prevziať doslovne žalobcom naformulovaný petit žaloby, môže v ňom vykonať také zásahy, ktoré zachovávajú podstatu petitu a nemenia jeho zmysel.

V prejednávanej veci z podania zo dňa 30.6.2011, ale aj z ďalších podaní, ktoré boli doručené odvolaciemu súdu dňa 9.7.2012 a 18.7.2012 vyplýva, že navrhovatelia sa domáhajú určenia neplatnosti kúpnej zmluvy (bližšie identifikovanej v jednotlivých podaniach a pripojenej v spise) , ako aj náhrady škody v celkovej sume 86,38 €.

Pokiaľ ide o označenie odporkyne, zákon vychádza z toho, že účastník konania musí byť označený v súlade s jeho právnym postavením fyzickej osoby, právnickej osoby alebo štátu. Označenie účastníkov musí byť také presné, aby umožnilo jednoznačný záver o spôsobilosti byť účastníkom konania a o procesnej spôsobilosti. Fakultatívnou náležitosťou návrhu na začatie konania, ak účastníkom konania je fyzická osoba, je uvedenie jej dátumu narodenia a uvedenie telefonického kontaktu. Ústavný súd SR v Náleze sp.zn. III. ÚS 108/2010 z 20.4.2010 konštatoval, že prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na doplnenie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu. Občiansky súdny poriadok umožňuje odmietnuť podanie len vtedy, ak v konaní nemožno pre nedostatky

žaloby pokračovať. Pokračovať v konaní je pritom chápané v tomto zmysle ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, ktorými sú neodstrániteľné alebo neodstránené nedostatky žalôb. Musí ísť o prekážky pre akýkoľvek ďalší postup všeobecného súdu. Ústavný súd konštatoval, že ani skutočnosť, že bez uvedenia dátumu narodenia sa osoba nedá jednoznačne určiť a jednotlivé registre nevedia súdu poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní pobytu odporcu, nemôže byť dôvodom na odmietnutie žaloby vo veci samej.

V prejednávanej veci žaloba zo dňa 30.6.2011 má síce nedostatky, tieto však boli odstránené v priebehu odvolacieho konania a z tohto podania spolu s jeho doplneniami doručenými odvolaciemu súdu 9.7.2012, 18.7.2012 a predloženého plnomocenstva doručeného odvolaciemu súdu 27.6.2012 možno vyvodiť, kto je účastníkom tohto konania a čoho sa žalobcovia domáhajú.

Z toho dôvodu odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. mu vec vrátil na ďalšie konanie.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.