KSKE 9 CoE 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9CoE/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805202629 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805202629.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave na Pribinovej ulici č.25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, so sídlom v Bratislave na ulici Pribinovej č.25, proti povinnej: Ľ. E., O.. XX.X.XXXX, bytom v Y. O. H. K. Č..XXX, o vymoženie 298,75 eur s príslušenstvom, o návrhu na zmenu exekútora, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 4Er/79/2005-20 zo dňa 23. marca 2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie.

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že zaväzuje oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi, Exekútorský úrad Košice 2, so sídlom Hraničná 2, Košice 2, trovy exekúcie vo výške 17,57 eur.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a uložil oprávnenému povinnosť uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 33,23 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného a na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica sp. zn. N 160/2005, Nz 1589/2005 spísaná dňa 16.01.2005 na notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala. V priebehu exekúcie oprávnený podal návrh na zmenu súdneho exekútora a ďalším vykonávaním exekúcie navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého. V súvislosti s podaným návrhom súd prvého stupňa skúmal podmienky predmetného exekučného konania podľa ust. § 103 a § 251 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Zistil, že spísania notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, sa za povinnú zúčastnil Mgr. Tomáš Kušnír, a to na základe plnomocenstva obsiahnutého v Zmluve o úvere č. 7370052 zo dňa 18.08.2004. Túto posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, sa nachádzalo na predtlači Zmluvy o úvere a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola nútená podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou. Takéto podmieňovanie poskytnutia úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle ust. § 53 ods.

4 Občianskeho zákonníka. Navyše splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uznal v jej mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, nie je však materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone, teda exekučný titul je nevykonateľný, preto v zmysle ust.§57 ods.1 písm. g) exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, 199 a 200 ods.1 Exekučného poriadku v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Za účelne vynaložené trovy vzniknuté súdnemu exekútorovi v súvislosti s predmetnou exekúciou považoval súd trovy priznané vo výške 33,23 eur vrátane DPH. Na margo priznaných trov súd prvého stupňa uviedol, že pri ich priznávaní bral na zreteľ aj zmenu zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo zákonom č. 490/2010 Z.z. a ktorá v konečnom dôsledku mala taktiež vplyv na ich výslednú hodnotu.

Na náhradu trov exekúcie vo výške 33,23 eur zaviazal oprávneného, keďže tento podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Predovšetkým namietal, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol pri vydaní poverenia na vykonanie exekúcie. Vyslovil názor, že zmluvu o úvere zo dňa 18.8.2004 v čase jej uzavretia nebolo možné podriadiť pod režim spotrebiteľských zmlúv v zmysle ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, nakoľko sa za spotrebiteľské zmluvy považovali len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy.

V súvislosti s plnomocenstvom poukázal na dôležitú skutočnosť, že povinná ako dlžník mohla kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle §33b Občianskeho zákonníka v platnom znení odvolať, pričom tak neurobila. Ďalej uviedol, že udelením plnomocenstva sa povinná ako dlžník nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznania záväzku za jej osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade odvolateľa.

Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a žiadal, aby konajúci súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora.

Vo vzťahu k trovám exekúcie sa nestotožnil ani s priznanými trovami súdneho exekútora, pričom poukázal na skutočnosť, že z predloženej časovej špecifikácie trov súdneho exekútora je evidentné, že došlo k duplicitnému počítaniu odmeny za úkony exekučnej činnosti (viaceré položky sú účtované za obsahovo zhodné úkony, t.j. odmeňované sumou 6,64 eur aj 3,32 eur) . Poukázal na skutočnosť, že vyhláška presne stanovuje, za ktoré jednotlivé úkony exekučnej činnosti patrí odmena paušálnou sumou 3,32 eur, a teda za tieto úkony nepatrí odmena podľa hodinovej sadzby 6,64 eur.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. V časti odvolania proti

výroku o zmene súdneho exekútora zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 202 ods. 2 O.s.p. a § 44 Exekučného poriadku uznesením zo dňa 21.09.2011 vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34 a vykonaním exekúcie poveril súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, ktorému predmetnú exekučnú vec postúpil na ďalšie konanie. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd výrokom o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora v napadnutom uznesení nezaoberal.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§214 ods.2 O.s.p.) prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia §212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 18.08.2004 Zmluvu o úvere č. 7370052, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 165,97 eur, ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 132,78 eur, t. j. spolu 298,75 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír uznal za povinnú záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 160/2005, Nz 1589/2005 zo dňa 16.01.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníčku pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Tomáš Kušnír na základe plnomocenstva udeleného mu povinnou v Zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva

je potom v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V prejednávanej veci podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnej bolo zároveň na predtlači Zmluvy o úvere splnomocniť na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. Tomáša Kušníra. Advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Za takejto situácie je tu zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávneným, pretože výber splnomocnenca oprávneným nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať oprávnené záujmy povinnej. Oprávnený si zjavne určil tohto zástupcu za tým účelom, aby presadzoval a obhajoval jeho záujmy a tieto sú v protiklade a v konflikte so záujmami povinnej. Existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpeným (povinnou) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Povinná teda platne nesplnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra svojím zastupovaním, tento nebol oprávnený v jej mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preto odvolací súd považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími odvolacími námietkami oprávneného.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený podaným odvolaním napadol uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu, teda aj vo výroku o trovách exekúcie. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa nesprávne posúdil výšku odmeny súdneho exekútora v zmysle §14 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách súdnych exekútorov č.288/1995 Z.z. (ďalej len vyhláška ) , keď priznal odmenu aj za úkony: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia , spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie súčinnosti (Soc. poisťovňa) , pretože tieto sú zahrnuté do úkonov odmeňovaných podľa §15 ods.1 vyhlášky.

Odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky (tzv. hodinovú odmenu) , možno priznať len za čas účelne vynaložený na exekúciu. Ide o čas strávený exekútorom a jeho zamestnancami predovšetkým pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti upravených Exekučným poriadkom za predpokladu, že tieto sú účelne uskutočnené na vymáhanie nároku. Je právom súdu posúdiť, či činnosť uvádzaná exekútorom v špecifikácii jednotlivých úkonov exekučnej činnosti zodpovedá konkrétnej exekučnej veci, a to tak v súvislosti s rozsahom vymáhaného nároku, ako aj v súvislosti s existenciou procesných a faktických prekážok vznikajúcich pri vykonávaní exekúcie. Z povahy tejto exekučnej činnosti vyplýva, že nie je potrebná na samotnú exekúciu, táto činnosť má charakter administratívnej práce podľa § 25 vyhlášky, pričom podľa tohto ustanovenia je v odmene súdneho exekútora zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou. Napokon nemožno uvažovať ani o jej účelnosti v súvislosti s vymáhaním nároku oprávneného, ktorá je predpokladom jej priznania v zmysle § 200 ods. 1 Exekučného poriadku. Súdnemu exekútorovi preto za uvedené úkony nepatrí súdom prvého stupňa priznaná odmena 400,- Sk (13,28 eur) .

Z vyššie uvedeného vyplýva, že súdnemu exekútorovi nepatrí odmena podľa §14 ods.1 písm.a) vyhl.č.288/1995 Z.z vo výške 400,- Sk (13,28 eur) za úkony: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia v trvaní 35 min., spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie v trvaní 35 min. a spracovanie súčinnosti (Soc. Poisťovňa) v trvaní 25 min. Podľa §15 vyhl.č.288/1995 Z.z. patrí súdnemu exekútorovi odmena vo výške 13,28 eur, nakoľko odvolací súd sa stotožnil s priznaním paušálnej odmeny za

jednotlivé úkony exekučnej činnosti, a to: získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného a každé ďalšie zisťovanie majetku povinného v zmysle § 14 ods.1 písm. b) , §14 ods.2 a §15 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. v znení účinnom do 30.apríla 2008. Odvolací súd sa tiež stotožnil s priznaním náhrady súdnemu exekútorovi za poštovné podľa §22 ods.1 vyhl.č.288/1995 Z.z vo výške 1,36 eur. Celkovú odmenu súdneho exekútora zvýšil odvolací súd o daň z pridanej hodnoty 20% (s účinnosťou od 1.1.2012) vo výške 2,93 eur, teda trovy exekúcie predstavujú spolu 17,57 eur.

Na základe uvedeného odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 17,57 eur.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ust. § 251 ods.4 veta prvá O.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože návrh na ich náhradu predložený nebol (ust. § 151 ods.1 O.s.p.)

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších zmien) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.