KSKE 9 CoE 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9CoE/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207225559 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207225559.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Sociálnej poisťovne, pobočky Košice, Festivalové námestie č. 1, IČO: 30 807 484, proti povinnému KSG, s.r.o., Popradská 66, Košice, IČO: 36 169 323, o vymoženie 2 321,35 Eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 48Er 2725/07-11 zo dňa 10.novembra 2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Sokolovi Exekútorský úrad Košice, so sídlom Jantárová 30, Košice, trovy exekúcie vo výške 40,51 Eur do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Jánom Sokolom pod č. EX 2672/2007 a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 58,98 Eur.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdnemu exekútorovi dňa 19.09.2007 domáhal od povinného vymoženia pohľadávky vo výške 2 321,35 Eur s prísl.. Dňa 09.10.2007 bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Podaním zo dňa 28.10.2011 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že rozhodnutím konkurzného súdu č.k. 31K 39/2008-63 bolo konkurzné konanie proti povinnému zastavené pre nedostatok majetku.

Následne súd citoval ust. § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok) , podľa ktorého exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie súd rozhodol v súlade s ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku tak, že oprávneného zaviazal na ich náhradu. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 58,98 Eur v súlade s ust. § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška) . Za 7 úkonov exekučnej činnosti (doručenie upovedomenia o

začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie exekučného príkazu, zisťovanie účtu povinného, 3- krát zisťovanie majetku povinného) priznal paušálnu odmenu á 3,32 Eur t. j. v sume 23,24 Eur, za 3 začaté hod. účelne vynaložené na výkon exekúcie (prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie, získanie poverenia, vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie s vyčíslením trov exekúcie, spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie) priznal časovú odmenu á 6,64 Eur t.j. v sume 19,92 Eur. Súdnemu exekútorovi bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 7,20 Eur.

Súd zvýšil o 20 % - nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) odmenu súdneho exekútora vo výške 43,16 Eur t.j. o sumu 8,62 Eur.

Súdnemu exekútorovi nebola priznaná časová odmena za spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu, pretože tieto úkony už boli odmenené paušálnou odmenou. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi ani výdavky spojené so založením exekučného spisu vo výške 2,22 Eur, nakoľko ide o administratívne práce v zmysle ust. § 25 citovanej vyhlášky, pričom náhrada za ne je zahrnutá už v odmene súdneho exekútora.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o trovách exekúcie oprávnený odvolanie. Namietal povinnosť nahradiť trovy exekúcie, pretože procesne nezavinil zastavenie exekúcie, pričom v danom prípade neboli ani splnené podmienky na rozhodnutie o trovách exekúcie v súlade s ust. § 203 Exekučného poriadku. Oprávnený poukázal na skutočnosť, že súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, teda v podnikateľskom režime. Z tohto dôvodu musí súdny exekútor znášať riziko, že nebudú uspokojené všetky jeho nároky pri výkone exekúcie. Ďalej oprávnený namietal, že exekučné konanie sa začalo dňa 19.09.2007 a oprávnený nemohol predpokladať, že povinný sa stane nemajetný. V čase podania návrhu na vykonanie exekúcie bol povinný zapísaný v Obchodnom registri, vykonával podnikateľskú činnosť a bol platobne schopný, o čom svedčí skutočnosť, že dňa 04.12.2007 uhradil celú vymáhanú pohľadávku. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti zmeniť a súdnemu exekútorovi nepriznať náhradu trov exekúcie. Súčasne požadoval preskúmať účelnosť trov exekúcie, ktoré súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi.

Súdny exekútor sa k doručenému odvolaniu oprávneného písomne nevyjadril.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ust. § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len OSP) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 OSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 OSP bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je sčasti dôvodné.

Odvolaním nebol napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení exekúcie, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti tohto výroku (ust. § 206 ods. 2 OSP ) .

Podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,

Podľa ust. § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ust. § 200 ods. 1 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku účinného v čase začatia exekučného konania, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený /§ 203 ods.2 Exekučného poriadku /

Podľa ust. § 27a vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších zmien, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Podľa ust. § 14 citovanej vyhlášky, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 200 Sk za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk.

Podľa ust. § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d) doručenie exekučného príkazu,

e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g) každé zisťovanie bydliska povinného,

h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i) každé zisťovanie účtu povinného,

j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa ust. § 22 ods. 1 citovanej vyhlášky, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému sa začalo dňa 19.09.2007 na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. 700-3410421107-GC04/07 zo dňa 09.07.2007 s právoplatnosťou dňa 13.08.2007 a vykonateľnosťou dňa 28.08.2007. Súdnemu exekútorovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 09.10.2007.

Rozhodnutím Okresného súdu Košice I. č.k. 31K 39/2008-63 zo dňa 17.12.2008 s právoplatnosťou dňa 08.01.2009 bolo zastavené konkurzné konanie proti povinnému pre nedostatok majetku. Návrh na vyhlásenie konkurzu podal Daňový úrad Košice II.. Z výpisu z Obchodného registra vyplýva, že povinný bol zrušený od 30.01.2009 a následne bol dňa 14.01.2012 ex offo vymazaný z Obchodného registra.

Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého znáša trovy exekúcie oprávnený, pretože exekúcia bola zastavená z dôvodu, že majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie (ust. § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku) . Z dikcie ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku (arg. slovo znáša ) vyplýva, že súd v danom prípade nemá možnosť úvahy, či oprávnenému uloží resp. neuloží povinnosť nahradiť trovy exekúcie.

Odvolací súd však nesúhlasí s právnym posúdením dôvodnosti uplatnených trov exekúcie súdom prvého stupňa. Úkony - prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie s vyčíslením trov exekúcie nepovažuje odvolací súd za úkony nevyhnutné a bezprostredne smerujúce k vymáhaniu pohľadávky oprávneného, preto za ne nemožno súdnemu exekútorovi priznať časovú odmenu. Taktiež vykonanie úkonu - spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie, za ktorý súd prvého stupňa priznal časovú odmenu, nevyplýva z obsahu exekučného spisu. Navyše súdny exekútor si takýto úkon ani neuplatnil vo vyčíslení trov exekúcie zo dňa 12.09.2011. Z tohto dôvodu odvolací súd za jeho vykonanie odmenu nepriznal.

Je potrebné zdôrazniť, že citovaná vyhláška č. 288/1995 Z.z. pripúšťa dva spôsoby odmeňovania súdneho exekútora, a to tak časový, ako aj paušálny. Tieto dva spôsoby sa môžu uplatňovať aj popri sebe, pokiaľ v paušálnej odmene za úkon nie je premietnuté aj časové hľadisko, k čomu je možné dôjsť gramatickým výkladom ust. § 15 ods. 1 vyhlášky. Odvolací súd zastáva názor, že za úkon - získanie poverenia patrí súdnemu exekútorovi paušálna odmena vo výške 3,32 Eur v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. a) citovanej vyhlášky, preto nie je možné priznať súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkon - vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia.

Na základe uvedeného odvolací súd priznal súdnemu exekútorovi paušálnu odmenu za 8 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia, doručenie upovedomenia oprávnenému, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie exekučného príkazu, zisťovanie účtu povinného - daňový úrad, 3 krát zisťovanie majetku povinného - KR PZ dopravný inšpektorát, Správa katastra Košice, povinný) á 3,32 Eur t.j. 26,56 Eur. Súdnemu exekútorovi bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné v súlade s ust. § 22 citovanej vyhlášky v správnej výške 7,20 Eur.

Exekučný poriadok v citovanom ust. § 196 novelizovanom zákonom č. 348/2011 s účinnosťou od 01.01.2012 určuje, že o DPH sa zvyšuje nielen odmena súdneho exekútora, ale aj náhrady. Vzhľadom na to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách exekúcie má konštitutívny charakter t.j. vznikajú ním práva a povinnosti, DPH podlieha odmena aj náhrady súdneho exekútora tak, ako to stanovuje zákon účinný v čase rozhodnutia súdu. Daňová povinnosť vznikne súdnemu exekútorovi až po právoplatnosti rozhodnutia súdu o trovách exekúcie. Z tohto dôvodu odvolací súd zvýšil o DPH nielen odmenu súdneho exekútora, ale aj náhradu hotových výdavkov t.j. o sumu 6,75 Eur. Súdnemu exekútorovi patrí náhrada trov exekúcie celkom vo výške 40,51 Eur.

Podľa ust. § 220 OSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie v zmysle ust. § 220 OSP, tak že oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie celkom vo sume 40,51 Eur, pozostávajúcej z odmeny vo výške 26,56 Eur, náhrady hotových výdavkov vo výške 7,20 Eur a 20 % - nej DPH zo sumy 33,76 Eur t.j vo výške 6,75 Eur.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ust. § 251 ods. 4 veta prvá OSP. tak, že účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože návrh na ich náhradu predložený nebol. (ust. § 151 ods. 1 O.s.p.)

Toto uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov ) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.