KSKE 9 CoE 38/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 9 CoE 38/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9CoE/38/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609215806 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Mazáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609215806.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: V. R., X..O.., O. O. A. S. C. P. I. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného N. &. M., O..U..L.., O. O. A. S. C. P. Š. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, za ktorú koná advokát B.. W. V., proti povinným: 1/ W. M., nar. X.X.XXXX, bytom T. Č.. XX, L. O. C. A., 2/ N. M., nar. XX.X.XXXX, bytom ako povinný ad 1/, 3/ U. Š.Ý., nar. XX.X.XXXX, zomrelý XX.XX.XXXX, naposledy bytom v T. C. P. J. Č.. X a 4/ M. B., nar. XX.X.XXXX, bytom v T. C. P. J. Č.. XXX/X, pre vymoženie 125,47 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2Er/801/2009, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 30. mája 2011 č. k. 2Er/801/2009-38 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd prvého stupňa alebo exekučný súd ) napadnutým uznesením zastavil exekúciu vedenú proti povinnému ad 4/ M. B.. V dôvodoch uznesenia uviedol, že takto rozhodol z dôvodu, že povinný ad 4/ uplatnil námietku premlčania a navrhol exekúciu proti nemu zastaviť. Súd citoval ustanovenia upravujúce zastavenie exekučného konania a § 100 ods. 1 a § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka a uviedol, že exekučné konanie je vedené na základe exekučného titulu, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 26.3.1991, teda k premlčaniu pohľadávky v posudzovanom prípade došlo 26.3.2001, pričom konštatoval, že exekučné konanie sa začalo dňom 5.11.2009 (v skutočnosti sa začalo dňom 30.10.2009 - poznámka odvolacieho súdu) . Exekučný súd vzhľadom na uplatnenú námietku premlčania podľa § 57 ods. 1 písm. f/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len EP ) exekúciu proti povinnému ad 4/ zastavil.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený a navrhuje, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil v celom rozsahu a aby vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uznáva zároveň, že pokiaľ ide o právo na zaplatenie istiny priznanej mu predmetným exekučným titulom, toto je v zmysle § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka premlčané a že premlčané sú aj úroky, zročnosť ktorých nastala do právoplatnosti exekučného titulu, pretože tieto sa premlčali spolu s istinou. Namieta však, že pokiaľ súd prvého stupňa exekúciu proti povinnému ad 4/ zastavil aj pre vymoženie zvyšných úrokov, ktoré sa zročnými stali od 30.10.2006, resp. aj tých, ktoré sa dosiaľ ešte nestali zročnými, rozhodnutie súdu prvého stupňa v tomto rozsahu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Argumentuje, že dňom 30.10.2009, kedy došlo k uplatneniu právoplatným rozhodnutím súdu priznaného práva oprávneného na jeho vymáhanie, došlo k spočívaniu premlčacej doby. Vychádzajúc z § 110 ods. 3 Občianskeho zákonníka a poukazujúc na rozsudok NS SR sp. zn. 4Odo/319/1999 z 1.5.2000, rozsudok Krajského súdu v Českých Budějoviciach sp. zn. 5Co/49/2005 z 3.3.2005 a rozsudok

NS ČR sp. zn. 32Odo/466/2004 z 26.4.2006 namieta, že predmetné právo nie je premlčané v celom rozsahu, nakoľko pokiaľ právo na úroky vzniklo pred premlčaním istiny, je potrebné premlčanie práva na zaplatenie úrokov posudzovať samostatne. Pokiaľ teda ide o úroky, zročnosť ktorých nastala po 30.6.2006 (3 roky pred uplatnením práva oprávneného v tomto exekučnom konaní) , až do zaplatenia, k ich premlčaniu nedošlo, a preto exekúcia v časti vymoženia úrokov vo výške 12 % ročne zo sumy 125,47 € od 30.10.2006 do zaplatenia je dôvodná.

Povinný ad 4/ sa k odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal účastník konania (§ 201 a § 204 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 202 O.s.p. a contrario) , postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal uznesenie v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 a 3 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je opodstatnené.

Podľa § 100 ods. 1 a § 110 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v Občianskom zákonníku ustanovenej (§ 101 až 110) . Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

V posudzovanej veci exekučným titulom bola priznaná istina vo výške 3 780,- Kčs, čo po prepočte konverzným kurzom 30,126 predstavuje sumu 125,47 € a úroky z tejto sumy vo výške 12 % ročne od 17.1.1991 do zaplatenia. Exekučný titul právoplatnosť a vykonateľnosť nadobudol dňom 26. marca 1991. K začatiu exekučného konania na vymoženie sumy priznanej týmto exekučným titulom došlo dňa 30.10.2009 podaním návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie.

Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení vyplýva záver, že dňom 26. marca 2001 došlo k premlčaniu práva na zaplatenie istiny a úrokov zročnosť ktorých nastala do právoplatnosti exekučného titulu. Znamená to, že od uvedeného dňa, teda od 26. marca 2001 už v dôsledku dôvodne uplatnenej námietky premlčania súd nemôže premlčané právo priznať, a preto je potrebné mať za to, že právne vynútiteľná povinnosť povinného ad 4/ na zaplatenie istiny trvala len do 26. marca 2001, a teda iba do uvedeného dňa má oprávnený právo na zaplatenie exekučným titulom priznaných úrokov z tejto istiny. Ak totiž oprávnenému nemožno priznať právo na zaplatenie istiny, je len samozrejmé, že nemá nárok ani na úroky s ňou spojené.

Ako správne uvádza oprávnený v odvolaní, v zmysle § 110 ods. 3 Občianskeho zákonníka úroky právoplatne priznané, ktorých zročnosť nastala po právoplatnosti rozhodnutia, sa premlčujú v troch rokoch. Keďže v posudzovanom prípade posledným dňom, za ktorý oprávnenému vzniklo právo na úroky je 26. marec 2001, trojročná lehota na uplatnenie práva na ich zaplatenie uplynula dňom 26. marca 2004. Keďže exekučné konanie bolo začaté 30. októbrom 2009 a povinný ad 4/ sa premlčania dovolal, znamená to, že oprávnený nárok na vymoženie práva priznaného mu právoplatným rozhodnutím súdu uplatnil po uplynutí premlčacej doby.

Z uvedeného dôvodu exekučný súd dôvodne zastavil exekúciu vedenú proti povinnému ad 4/, ktorý sa premlčania dovolal, preto odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil (§ 219 O.s.p.) .

Úspešnému povinnému odvolací súd nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žiadne trovy nevyplývajú zo spisu ku dňu rozhodovania o odvolaní. Neúspešnému oprávnenému náhradu trov

odvolacieho konania proti úspešnému povinnému nie je možné priznať (§ 224 ods. 1, 142 ods. 1 a 151 ods. 1 O.s.p.) .

Vzhľadom na to, že v predmetnom exekučnom konaní za povinného sú označené 4 fyzické osoby (a v tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na to, že povinný ad 3/ U. Š. už nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože zomrel) , odvolací súd poukazuje na to, že procesné spoločenstvo účastníkov v exekučnom konaní je prípustné len u oprávnených, ktorí vychádzajú z toho istého exekučného titulu. Pri povinných so zreteľom na spôsoby exekúcie, je spoločenstvo pojmovo vylúčené, a preto sa musí konať voči každému povinnému osobitne. Návrhy na vykonanie exekúcie smerujúce proti viacerým povinným preto treba procesne dovoleným spôsobom vylučovať na samostatné konanie.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Košiciach prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.